Difference between revisions of "Localization/fy/wurdlist"

Jump to: navigation, search
 
(21 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| border="1" cellpadding="2"
+
__NOTOC__
!width="225"|Ingels
+
!width="225"|Frysk
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">
+
== A ==
+
</div>
+
|
+
<div class="frysk">&nbsp;</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">abbreviate</div>
+
|
+
<div class="frysk">ôfkoartsje</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">abort</div>
+
|
+
<div class="frysk">ôfbrekke, ophâlde(afgebroken: ôfbrutsen)</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">aborting</div>
+
|
+
<div class="frysk">ôfbrekken</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">about</div>
+
|
+
<div class="frysk">ynfo, hoe en het(google)</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">abridged</div>
+
|
+
<div class="frysk">ferkoarte</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">absent</div>
+
|
+
<div class="frysk">net oanwêzich</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">accept</div>
+
|
+
<div class="frysk">akseptearje</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">access</div>
+
|
+
<div class="frysk">tagong, tagong oertreding</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">access key</div>
+
|
+
<div class="frysk">tagongskaai / tagongsknop</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">account</div>
+
|
+
<div class="frysk">rekken? yd, akkount</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">action</div>
+
|
+
<div class="frysk">aksje / bewurking</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">active</div>
+
|
+
<div class="frysk">aktive / warber</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">activate</div>
+
|
+
<div class="frysk">aktivearje</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">actual</div>
+
|
+
<div class="frysk">werklik(e)</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">adaptor</div>
+
|
+
<div class="frysk">útwreidingskaart (mei sluven)</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">add</div>
+
|
+
<div class="frysk">optelle, tafoegje, taheakje</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">address</div>
+
|
+
<div class="frysk">adres oansprekke</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">adjust</div>
+
|
+
<div class="frysk">oanpasse</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">adjustable</div>
+
|
+
<div class="frysk">te regeljen, regelber</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">advanced</div>
+
|
+
<div class="frysk">avansearre, útwreid</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">affect</div>
+
|
+
<div class="frysk">beynfloedzje</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">alias</div>
+
|
+
<div class="frysk">alias</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">align</div>
+
|
+
<div class="frysk">rjochtsje</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">allocate</div>
+
|
+
<div class="frysk">reservearje</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">allow</div>
+
|
+
<div class="frysk">tastean (causaal) mooglik meitsje (concecutief)</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">alter</div>
+
|
+
<div class="frysk">feroarje</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">alternate</div>
+
|
+
<div class="frysk">(ôf-) wikselje</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">alternative key</div>
+
|
+
<div class="frysk">oarre(kaai)</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">ambiguous</div>
+
|
+
<div class="frysk">dûbelsinnich</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">ancestor</div>
+
|
+
<div class="frysk">aldfaar</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">anchor</div>
+
|
+
<div class="frysk">anker, <acronym  title="haadwurd">ferwizing</acronym> koppelje, ferwize, <acronym title="tiidwurd">ankerje</acronym> </div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">animated</div>
+
|
+
<div class="frysk">libbene</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">append</div>
+
|
+
<div class="frysk">efteroan taheakje</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">application</div>
+
|
+
<div class="frysk">applikaasje, programma</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">apply</div>
+
|
+
<div class="frysk">tapasse</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">appreciation</div>
+
|
+
<div class="frysk">wurdearring</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">appropriate</div>
+
|
+
<div class="frysk">passend(e)</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">arbitrary</div>
+
|
+
<div class="frysk">diskutabel</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">archive</div>
+
|
+
<div class="frysk">argyf, argivearje</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">argument</div>
+
|
+
<div class="frysk">argumint</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">armor</div>
+
|
+
<div class="frysk">befeiligje</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">arwurd</div>
+
|
+
<div class="frysk">pylk</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">ascending</div>
+
|
+
<div class="frysk">oprinnend</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">assertion</div>
+
|
+
<div class="frysk">falske bewearing</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">assign</div>
+
|
+
<div class="frysk">takenne</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">assignment</div>
+
|
+
<div class="frysk">takenning</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">at sign (@)</div>
+
|
+
<div class="frysk">aapke</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">atime</div>
+
|
+
<div class="frysk">tagongstiid</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">attach</div>
+
|
+
<div class="frysk">taheakje</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">attachment</div>
+
|
+
<div class="frysk">taheaksel</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">attempt</div>
+
|
+
<div class="frysk"><acronym  title="tiidwurd">besykje</acronym> <acronym  title="haadwurd">besykjen</acronym></div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">attribute</div>
+
|
+
<div class="frysk">skaaimerk/attribút</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">authenticate</div>
+
|
+
<div class="frysk">ferifiearje</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">authentication</div>
+
|
+
<div class="frysk">oanmelding, ferifikaasje</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">author</div>
+
|
+
<div class="frysk">skriuwer</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">authorisation</div>
+
|
+
<div class="frysk">oanmelding</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">authoritative</div>
+
|
+
<div class="frysk">foechhawwend</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">authorization</div>
+
|
+
<div class="frysk">oanmelding</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">authorize</div>
+
|
+
<div class="frysk">oanmelde</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">auto-detect</div>
+
|
+
<div class="frysk">automatysk bepale,ûntdekke</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">autocompletion</div>
+
|
+
<div class="frysk">automatyske ([bn]) oanfolling [zn] auto-oanfolje [ww]</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">availability</div>
+
|
+
<div class="frysk">beskikberens</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">available</div>
+
|
+
<div class="frysk">beskikber</div>
+
|-
+
|
+
<div class="ingelsk">avoid</div>
+
|
+
<div class="frysk">mije</div>
+
</div>
+
<br />
+
|-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">
+
  == B ==
+
  </div>
+
  |
+
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">back</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">foarige / werom / tebek</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">backend</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">efterein</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">backquote</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skrapke/oanhelteken/oanhellingsteken iepenje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">backslash</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oerbekstreek/backslash/tebekstreekje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">backspace</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">wisker/tebek</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">backtrace</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">de paadtrochslach, trochslach</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">backup</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">reservekopy</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">backup diskette</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">trochslachskiif/bewarskiif/reservekopy-skiif</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">bad</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferkeard, ûnbekend, net krekt, min(ne,)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">bannend</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útsluten</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">bar</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">balke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">base</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">basis/grûn</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">batch</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">trochrinnend, batchtriem</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">bit</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">partsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">blank</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">spaasje, leech</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">block</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">warje / warre</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">block special file</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">blokapparaattriem</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">blockquote</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">blok oanhelling</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">bold</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fet</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">boot</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opstarte, úteinsette, begjinne</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">bootloader</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">(op)startprogram</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">bounced (mail)</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tebek stuitere</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">brace</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">akkolade</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">bracket</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">heak</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">breakpoint</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôfbrekpunt</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">broadcast</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útstjoering</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">browse</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">blêdzje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">browser</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">(web)blêder / (web)noasker</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">buffer</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">lyts ûnthâld</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">build</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">meitsje, bou</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">built-in</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ynbouwd</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">bug</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">brek</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">button</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">knop</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">byte</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">part</div>
+
</div>
+
|-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">
+
  == C ==
+
  </div>
+
  |
+
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">cache</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">lytsûnthâld</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">cancel</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôfbrekke / (skrasse)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">capitals lock</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kaptaalskoattel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">capture</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opfange / fêstlizze</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">carriage return</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oerbek(knop)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">cartridge</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">inketpatroan, de</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">case</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">haadletter</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">case sensitive</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">haadletter gefoelich</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">catch</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôffange</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">categorize&lt;/p></div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kategoriseare</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">cd-rom / cd-rewriter</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kompakte-skiif-stasjon, kompakte-lêsskiif</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">cell</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fakje, sel(spreadsheet)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">certify</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferklearje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">chain</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">keatling</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">change</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">feroaring / feroarje / feroare</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">character</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">karakter / teken</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">child</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">subunderdiel / subitem /  bern</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">ciphers</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">sifers</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">circular</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">rûn</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">class</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">klasse</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">clear</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">leechmeitsje / leegje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">client</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">klant / brûker</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">clipboard</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">klamboerd</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">clock frequency</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">(klok)faasje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">collate</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">sortearje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">colorization</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kleurgebrûk</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">column</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kolom</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">command</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kommando</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">comment</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">taljochting / kommentaar</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">compatible</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">te kombinearjen / kompetibel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">compact</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kompakte</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">compiler</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oersetter</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">complete</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ree / klear / foltôge</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">completed</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">reemakke / klearmakke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">Completion</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">dienmeitje / foltôgje / reemeitsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">compliant</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">foldwaan oan</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">compose</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">gearstalle</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">compression</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">yn inoar drukke (/ komprimeare)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">computer</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kompjûter / rekkenreau</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">concatenate</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oan inoar skeakele / oan inoar keppele</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">condition</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tastân</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">configuration</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ynstelling, konfiguraasje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">configure</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ynstelle</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">conflict</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">striid</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">connect</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferbine</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">connection</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferbining</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">consecutive</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opinoar folgjend</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">consist of</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">bestean út</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">console</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">betsjinningspaniel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">constructor</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">makker</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">content</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ynhâld</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">context</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kontekst / ferbân</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">continue</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">trochgean</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">contributors</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">meiwurkers</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">control character</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">stjoerteken / kontrôleteken</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">control key</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kontrôle(kaai)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">convert</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oersette / omsette</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">copy</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kopieare</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">copyright</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">auteursrjocht</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">core</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kearn</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">correspond</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oerienkomme</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">corresponding</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oerienkommend</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">corrupted</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">befet flaters / beskadige</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">count</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">telle</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">cpu, central</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">(sintrale)ferwurkingsienheid</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">crash handler</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fêstrinprogramma</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">create</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">meitsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">critical</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">krityk</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">current</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">aktive / warber / hjoeddeistige / hjoeddeisk</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">cursor</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">rinnerke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">cursor keys</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">stjoerknopkes</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">custom</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oanpast</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">cut</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">knippe</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">cyclic</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">omgeand</div>
+
</div>
+
|-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">
+
  == D ==
+
  </div>
+
  |
+
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">dash</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">streepke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">data</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">data</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">debugger</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útbrekprogramma</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">decimal</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">desimaal</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">declaration</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oanjefte</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">declare</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oanjaan</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">decode</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûntsiferje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">decrease</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôfnimme / ferlytsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">decrement</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôfname</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">default</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">standert</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">defer</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útstelle / ferskowe</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">define</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fêstlizze / definieare</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">definition</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">definysje / omskriuwing</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">defunct</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferdwûn</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">delay</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opûnthâld / fertraging</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">delete</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">wiskje / útgomje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">delimiter</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skiedingsteken</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">deny</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûntkenne</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">department</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôfdieling</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">dependency</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôfhinklikheid / ôfhinklikens</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">deprecate</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôfkarre</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">descend</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôfrinne</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">descending</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôfrinnend</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">description</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">beskriuwing</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">desktop</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">buroblêd</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">destination</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">bestimming / de ein</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">detached</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">losmakke / loshelle</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">detect</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûntdekke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">device</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">apparaat</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">dialog</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">twaspraak / (dialooch)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">differ</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferskille</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">digest</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fertarje / samling / oersicht</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">digit</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">sifer</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">dip sw </div>
+
  |
+
  <div class="frysk">sirkwyskoattel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">directive</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opdracht</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">directory</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">triemtafel (haad-,ûndertafel)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">disable</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útsette, útskeakelje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">disassemble</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">út inoar helje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">discard</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fersmite, weismite, fuortsmite, negearje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">disk</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skiif</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">disk drive</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skiifstasjon</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">disk label</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skiifetiket</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">disk operating system</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skiif-bestjoering-systeem</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">diskette</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skiif (3,5 of 5,25 toms)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">displace</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferskowe</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">display</div>
+
  |
+
  <div class="frysk"><acronym title="Tiidwurd">sjen litte</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">werjaan</acronym> / <acronym title="Haadwurd">skerm</acronym> / byld</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">distinguish</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûnderskiede</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">distinguished</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûnderskied</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">divert</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">omliede</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">divide</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">dele / diele</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">document</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">dokumint</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">dot</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">punt</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">double</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">dûbel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">down</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">del / út</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">downgrade</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">degradearje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">download</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ynlade</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">drag &amp;amp; drop</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">slepe &amp;amp; droppe</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">drive</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">stasjon</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">drive letter</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">stasjonsletter</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">driver</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">stjoerprogramma</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">drop-down menu</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">dellûk lyst, dellûk list</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">duplicate</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">duplikaat / kopy</div>
+
</div>
+
|-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">
+
  == E ==
+
  |
+
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">e-commerce</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">e-hannel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">echo</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skriuwe</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">edit</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oanpasse / bewurkje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">editor</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">bewurker</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">eject</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útsmytknop</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">email</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">e-post / e-berjocht / skriuwen</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">email address</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">e-(post)adres</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">emulate</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">neidwaan / imitearje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">enable</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oansette / ynskeakelje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">english</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">Ingelsk</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">enter</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ynfoere, ynfiere</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">enter key</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ynfier(knop)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">entry</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ynfoer, ynfier</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">enumerate</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opneame</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">environment</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">omkriten / omwrâld / omjouwing</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">eof</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ein fan de triem / triemein</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">equal</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">gelyk</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">erase</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útwiskje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">error</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">flater</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">escape</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útbrekke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">escape key</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útbrek(kaai)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">evaluate</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">beoardiele / skôgje / evaluearje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">event</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">barren / foarfal</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">example</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">foarbyld</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">exceed</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oerhinne gean</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">exception</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útsûndering</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">exchange</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útwikselje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">exclude</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">bûtenslute</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">executable</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">út te fieren (triem)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">execute</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útfiere</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">exist</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">bestean</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">exit</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útgong</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">example</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">foarbyld / bygelyks (ned. bijv.)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">expand</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útwreidzje / útsette / ekspandearje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">expect</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferwachtsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">expire</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferrinne / is ferrûn</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">explorer</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferkenner</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">export</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fuortskriuwe</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">expression</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útdrukking</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">extension</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">taheaksel (stip &amp;amp; trije tekens)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">extract</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útpakke</div>
+
</div>
+
|-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">
+
  == F ==
+
  </div>
+
  |
+
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">fail</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">mislearre</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">false</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">mis / ûnwier</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">fatal</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fataal</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">fault</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">flater / defekt</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">feature</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">mooglikheid</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">feedback</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">weromwurd</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">feed</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">nijsoanfier</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">field</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fjild (iepen of sletten)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">file</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">triem</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">file name</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">triemnamme (acht tekens &amp;amp; tahl.)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">filing cabinet</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">argyf</div>
+
  
  |-
+
== Fryske Wurdlist ==
  |
+
  <div class="ingelsk">fill</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opfolje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">filter</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">filter</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">find</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fine, sykje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">finish</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">einje / foltôgje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">fitness</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kondysje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">fix</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">reparearje / meitsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">flag</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">flagge</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">float</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">driuwe</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">floppy</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">slappe skiif / slap skyfke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">flush</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">trochspiele</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">focus</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fokuseare / skerpstelle</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">folder</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">map</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">follow</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">folgje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">font</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">lettertype</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">foo</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">foo</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">footer</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fuottekst</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">footnote</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fuotnoat</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">force</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">forseare / trochdramme</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">foreign</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">frjemd / bûtenlâns</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">format</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opmaak / opmeitsje / ôfmjittings / grutte</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">foul up</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">bedjerre</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">frame</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">freem / ramt / kader</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">free</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fergees / om 'e nocht / frij / frij jaan</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">frontend</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">foarein</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">fully</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">folslein</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">function</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">funksje / doel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">function key</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">funksjekaai</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">fuzzy</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">dizich</div>
+
</div>
+
|-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">
+
  == G ==
+
  </div>
+
  |
+
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">garbage</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">rommel / ûnsin , jiske</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">general</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">algemien</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">generate</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oanmeitsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">generic</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">algemien</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">gid</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">groepsnûmer / groepsidentifikaasjenûmer</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">grammar</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">grammatika</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">graphics</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">grafyske foarstellings</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">grid</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">roaster / reaster</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">group</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">keppel, groep</div>
+
</div>
+
|-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">
+
  == H ==
+
  </div>
+
  |
+
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">hacker</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ynkringer</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">handle</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">(ôf)hannelje / hânsel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">hangup</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ophingje / ôfbrekke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">hard disk</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fêste skiif</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">hard link</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">hurde ferbining / hurde keppeling</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">hardware</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">apparatuer</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">header</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">koptekst</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">help</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">help</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">hidden</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferburgen / ferstoppe</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">hidden file</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferburgen triem / ferstoppe triem</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">highlight</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">markearje / opljochtsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">history</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skiednis / histoarje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">home</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">thús</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">home / start page</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">begjinskerm / thússide</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">home directory</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">thústafel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">home key</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">begjinsiker(sknop)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">homepage</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">thússide</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">hostname</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">hostnamme / kompjûternamme</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">hue</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kleur tint</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">human readable</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">lêsber</div>
+
</div>
+
|-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">
+
  == I ==
+
  </div>
+
  |
+
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">icon</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">byldkaike / ikoan</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">iconify</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferlytsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">identifier</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">namme / oandúding</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">idle</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">net aktyf</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">ignore</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">negearje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">illegal</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">yllegaal</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">images</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">plaatsjes / ôfbyldings / printsjes(google)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">import</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ynfoegje / ymportearje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">inch</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tomme</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">include</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ynpasse / der by dwaan</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">inconsistent</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">net konsistint</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">increase</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tanimme / fergrutsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">indent</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ynsprong</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">index</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">yndeks</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">info</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ynformaasje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">initial</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">earste</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">input</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ynfoer</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">insert</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tusken foegje / ynfoegje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">install</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ynstallearje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">internal</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">yntern</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">interrupt</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûnderbrekking / hapering</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">interval</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tuskenskoft</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">invalid</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûnjildich</div>
+
  
  |-
+
[[Localization/fy/wurdlist_a|A]] | [[Localization/fy/wurdlist_b|B]] | [[Localization/fy/wurdlist_c|C]] | [[Localization/fy/wurdlist_d|D]] | [[Localization/fy/wurdlist_e|E]] | [[Localization/fy/wurdlist_f|F]] | [[Localization/fy/wurdlist_g|G]] | [[Localization/fy/wurdlist_h|H]] | [[Localization/fy/wurdlist_i|I]] | [[Localization/fy/wurdlist_j|J]] | [[Localization/fy/wurdlist_k|K]] | [[Localization/fy/wurdlist_l|L]] | [[Localization/fy/wurdlist_m|M]] | [[Localization/fy/wurdlist_n|N]] | [[Localization/fy/wurdlist_o|O]] | [[Localization/fy/wurdlist_p|P]] | [[Localization/fy/wurdlist_q|Q]] | [[Localization/fy/wurdlist_r|R]] | [[Localization/fy/wurdlist_s|S]] | [[Localization/fy/wurdlist_t|T]] | [[Localization/fy/wurdlist_u|U]] | [[Localization/fy/wurdlist_v|V]] | [[Localization/fy/wurdlist_w|W]] | [[Localization/fy/wurdlist_z|Z]]
  |
+
{{:Localization/fy/wurdlist_A}}
  <div class="ingelsk">issue</div>
+
{{:Localization/fy/wurdlist_B}}
  |
+
{{:Localization/fy/wurdlist_C}}
  <div class="frysk">kwestje</div>
+
{{:Localization/fy/wurdlist_D}}
  |-
+
{{:Localization/fy/wurdlist_E}}
  |
+
{{:Localization/fy/wurdlist_F}}
  <div class="ingelsk">italic</div>
+
{{:Localization/fy/wurdlist_G}}
  |
+
{{:Localization/fy/wurdlist_H}}
  <div class="frysk">skeanprinte</div>
+
{{:Localization/fy/wurdlist_I}}
  |-
+
{{:Localization/fy/wurdlist_J}}
  |
+
{{:Localization/fy/wurdlist_K}}
  <div class="ingelsk">iteration</div>
+
{{:Localization/fy/wurdlist_L}}
  |
+
{{:Localization/fy/wurdlist_M}}
  <div class="frysk">iteraasje / herhelling</div>
+
{{:Localization/fy/wurdlist_N}}
  |-
+
{{:Localization/fy/wurdlist_O}}
  |
+
{{:Localization/fy/wurdlist_P}}
  <div class="ingelsk">invert</div>
+
{{:Localization/fy/wurdlist_W}}
  |
+
{{:Localization/fy/wurdlist_R}}
  <div class="frysk">omkeare / omdraaie</div>
+
{{:Localization/fy/wurdlist_S}}
</div>
+
{{:Localization/fy/wurdlist_T}}
|-
+
{{:Localization/fy/wurdlist_U}}
  |
+
{{:Localization/fy/wurdlist_V}}
  <div class="ingelsk">
+
{{:Localization/fy/wurdlist_W}}
  == J ==
+
{{:Localization/fy/wurdlist_Z}}
  </div>
+
 
  |
+
 
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
 
  |-
+
Dizze wurdlist is gearstald út de âlde kde.nl-wurdlist fan Ivo Timmermans,
  |
+
oanfolle troch de brûkers en oersetters fan Fryske kompjûterprogramma's
  <div class="ingelsk">job</div>
+
Eltsenien mei dizze list brûke en oernimme, der sit gjin copyright op en is iepen om lêzen te wurden.
  |
+
  <div class="frysk">taak / opjefte</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">join</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">gearfoegje / der by komme / meidwaan</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">jumper</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">brechje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">justify</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útfolje / rjochtfeardigje</div>
+
</div>
+
|-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">
+
  == K ==
+
  </div>
+
  |
+
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">keyboard</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">toetseboerd</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">kill</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôfbrekke (yn ferbân fan in proses ôfslúte)</div>
+
</div>
+
|-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">
+
  == L ==
+
  </div>
+
  |
+
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">label</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kaartsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">landscape</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">lizzende print / lânskip</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">language</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">taal</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">layout</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûntwerp / opmaak / omskot</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">leading</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">earste / earstkommende</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">led, light-emitting diode</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">dioade-lampke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">length</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">lingte (/ mjitte)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">letter</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">letter (yn'e oersetting fan in karakter; net fan in brief)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">letter key</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">letter(kaai)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">level</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">nivo</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">library</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">bibleteek</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">license</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">lisinsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">lime</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fel grien</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">line</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">rigel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">link</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">link, -en / skeakel / keppeling / ferwizing</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">list</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">list / lyst</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">load</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">lade</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">loadtime</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">laadtiid</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">local</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">Pleatslik</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">lock</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">slot</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">log in</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oanmelde</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">log out</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôfmelde</div>
+
</div>
+
|-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">
+
  == M ==
+
  </div>
+
  |
+
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">machine</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">masine</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">mailbox</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">postfak</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">mainly</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">benammen</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">maintainer</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûnderhâlder</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">maintenance</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûnderhâld</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">major</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">haad</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">mandatory</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferplicht</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">map</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kaart / plattegrûn</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">margin</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">marzje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">match</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oerien komme</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">matrix printer</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">nulleprinter</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">maximize</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">sa grut mooglik meitsje / maksimalisearje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">member</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûnderdiel / lid</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">memory</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûnthâld</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">menu</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">menu</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">merchantability</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferkeapberheid</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">merge</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">gearfoegje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">message</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">melding</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">method</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">metoade</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">microchip</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">(mikro)tsjip, -pen; -ke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">minimize</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">minimalisearje / sa lyts mooglik meitsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">miscellaneous</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">mingd / ferskaat</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">missing</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûntbrekkend</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">mode</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">modus</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">modem</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oerset, it</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">modify</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oanpasse / feroarje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">modus</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">modus</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">monitor / screen</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">(byld)skerm</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">motherboard</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">memmeboerd</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">mount</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">keppelje (tiidwurd)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">mount point</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">keppelpunt</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">mouse</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">mûs</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">mouse pad</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">mûsmatte</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">mouse wheel</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">mûs tsjil</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">move</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fersette / ferpleatse</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">movement</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">beweging</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">move up</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">nei boppen /omheech ferpleatse</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">multi</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">multy / mearfâldich</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">mutually exclusive</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fan wjerskanten útsluten</div>
+
</div>
+
|-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">
+
  == N ==
+
  </div>
+
  |
+
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">name</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">namme</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">nameserver</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">nammetsjinner</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">national</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">nasjonaal</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">native</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">lânseigen</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">negation</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûntkenning / leagening</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">negative</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">negatyf</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">network</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">netwurk</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">next</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">neikommend / fierder / oare / folgjende</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">nick</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">alias</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">none</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">gjin / gjint</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">notation</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">notaasje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">note</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tink (der)om</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">notice</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opmerking / taljochting</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">null</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">nul</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">numeric</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">numeryk</div>
+
</div>
+
|-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">
+
  == O ==
+
  </div>
+
  |
+
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">object</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">objekt</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">obscure</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferbergje / ferside bringe</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">obsolete</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferâldere / út 'e tiid</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">occur</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">foarkomme (klam op it earste wurdlid) / foarfalle</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">omit</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">weilitte / oerslaan</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">opaque</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">net trochsichtich</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">open</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">iepenje (tiidwurd) / iepen (eigenskipswurd)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">operation</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">aksje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">option</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opsje / kar</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">optional</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opsjoneel / nei eigen foarkar</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">order</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oarder / folchoarder</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">original</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">orizjineel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">others</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oaren</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">output</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útfier</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">overflow</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oerrin</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">override</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">wichtiger wêze as / oerwâldzje / oerskriuwe / oerride</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">overrun</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">earne oerhinne gean</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">overwrite</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oerskriuwe</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">owner</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">eigner</div>
+
</div>
+
|-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">
+
  == P ==
+
  </div>
+
  |
+
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">package</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">pakket</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">packman</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">grôpert</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">pad</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opfolje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">padding</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opfolling</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">page</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">(blêd)side</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">page down</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skermfoarút(knop)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">page up</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skermtebek(knop)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">pager</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">semifoan</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">paginate</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">side nûmerje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">paragraph</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">alinea / paragraaf</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">parallel</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">parallel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">parent</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">haaditem / mem (/ boarne)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">parenthesis</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">heakjes / heaken</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">parse</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opdiele / ûntlede</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">parser</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">automatyske opdieler</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">pass</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">trochjaan</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">password</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">wachtwurd</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">paste</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">plakke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">path</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">paad</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">pattern</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">patroan</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">peer</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">gelikense / allyk in brûker</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">pending</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">yn behanneling</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">perform</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útfiere</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">performance</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">prestaasje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">period</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">punt</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">permission</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tastimming / tawurd</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">persistent</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">bliuwend / oanhâldend</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">photo</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">foto</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">pid</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">proses(nûmer)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">pipe</div>
+
  |
+
  <div class="frysk"><acronym title="Tiidwurd">trochslûzje</acronym> / <acronym title="Haadwurd">piip</acronym></div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">pixel</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">byldpunt</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">placement</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">pleatsing</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">play</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôfspielje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">plus</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">plus</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">pointer</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oanwizer</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">policy</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">belied</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">port</div>
+
  |
+
  <div class="frysk"><acronym title="Tiidwurd">gaadlik meitsje foar in beskate arsjitektuer</acronym> / <acronym title="Haadwurd">poarte</acronym></div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">portable</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">draachber</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">portrait</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">steande print / portret</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">position</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">posysje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">post</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferstjoere / bekend meitsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">postfix</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">efterheaksel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">postscript</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">neiskrift</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">precede</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">foargean</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">precedence</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">foarrang / prioriteit</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">predicate</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">eigenskip</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">preference</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">foarkar</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">preferences</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">foarkarren</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">prefix</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">foarheaksel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">premature</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">foarbarich / foarbatich / betiid</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">premision</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tagongsrjochten / fergunning</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">preserve</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">behâlde</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">press</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">druk op</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">preview</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">printallyk, de</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">previous</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">foargeande / tebek / eardere</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">primair</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">primêr</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">print</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">printsje / ôfdrukke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">print screen</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skermprint(knop)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">printer</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">printer / ôfdrukker</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">priority</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">prioriteit</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">private</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">persoanlik / foar jinsels</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">procedure</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">proseduere / hannelwize</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">process</div>
+
  |
+
  <div class="frysk"><acronym title="Tiidwurd">behannelje</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">beärbeidzje</acronym> / <acronym title="Haadwurd">proses</acronym> / <acronym title="Haadwurd">taak</acronym></div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">processor</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferarbeidingsienheid / ferwurkingsienheid</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">profile</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">brûkersynstellings</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">program</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">programma</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">progress</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">avensaasje / foardering / fuortgong</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">promise</div>
+
  |
+
  <div class="frysk"><acronym title="Tiidwurd">tasizze</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">ûnthjitte</acronym> / <acronym title="Haadwurd">ûnthjit</acronym> / <acronym title="Haadwurd">belofte</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">prompt</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">pront, de</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">properties</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">eigenskippen</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">property</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">eigenskip</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">protected</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">beskerme</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">protocol</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">protokol</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">provide</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oanbiede / foarsjen</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">provider</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kedizer / ferskaffer</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">public</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">iepenbier / algemien</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">publish</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útjaan</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">purge</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">suverje / skjin reagje</div>
+
</div>
+
|-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">
+
  == Q ==
+
  </div>
+
  |
+
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">query</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fersyk / fraach</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">queue</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">wachtrige</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">quick</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fluch, gau, snel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">quit</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ophâlde / beëinigje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">quota</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oandiel / kwota</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">quote</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">1: sitaat 2: skrapkes / klamkes</div>
+
</div>
+
|-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">
+
  == R ==
+
  </div>
+
  |
+
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">radio button</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">karrûntsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">radix</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">grûntal</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">random</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">samar in ... / samar wat</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">random access memory</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skriuwûnthâld</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">range</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">(be)rik</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">rank</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">graad / stand</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">rate</div>
+
  |
+
  <div class="frysk"><acronym title="Tiidwurd">wearde skatte</acronym> / <acronym title="Haadwurd">gong</acronym></div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">sample rate</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">bemeunsteringsfrekwinsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">raw</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">rûch / rûge ...</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">re-</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opnij / op'e nij</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">read</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">lêze</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">readonly</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">allinnich lêze</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">real</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">werklik / wier / reëel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">realm</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">gebiet / (it) ryk</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">reap</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opstrike</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">receive</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûntfange / krije</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">recent</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">koartlyn / nijste</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">recipient</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûntfanger</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">recognize</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">werkenne</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">record</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opnimme / fêstlizze</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">recursion</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">weromkommen / weromkear</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">recursively</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">sich werheljend / rekursyf</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">recycle bin</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">jiskefet / papierkoer</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">redirect</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">omliede / omlaat</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">reference</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferwizing</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">refresh</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferfarskje / opnij lade / op 'e nij lade</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">refuse</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">wegerje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">region</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">gebiet</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">register</div>
+
  |
+
  <div class="frysk"><acronym title="Tiidwurd">oanmelde</acronym> / <acronym title="Haadwurd">register</acronym></div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">regular</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">gewoan</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">rehash</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">op'e nij brûke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">release</div>
+
  |
+
  <div class="frysk"><acronym title="Tiidwurd">útjaan</acronym> / <acronym title="Haadwurd">útjefte</acronym></div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">release notes</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útjefte opmerkingen</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">remote</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">op ôfstân</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">remove</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fuortsmite</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">rename</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">omneame</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">repeat</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">werhelje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">replace</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferfange</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">replicate</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kopiearje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">reply</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">antwurdzje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">report</div>
+
  |
+
  <div class="frysk"><acronym title="Haadwurd">rapport</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">rapporteare</acronym></div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">request</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fersyk / freegje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">require</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">nedich wêze / (fer)easkje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">resolve</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oplosse / beslúte &amp;quot;resolve hostname&amp;quot;: namme fan de host kompjûter fêststelle</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">resource</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">helpboarne</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">response</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">reaksje / antwurd</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">restrict</div>
+
  |
+
  <div class="frysk"><acronym title="Tiidwurd">beheine</acronym></div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">restricted</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">beheint (eigenskipswurd)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">result</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útkomst / resultaat</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">resume</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferfetsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">retain</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oanhâlde / fêsthâlde</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">retrieve</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opsykje / earne wat úthelje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">return</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">weromkomme / antwurdzje / opsmite</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">return receipt</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûntfangstbefêstiging</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">reverse</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">omkeare / eat ûngedien meitsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">revert</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">weromfalle / weromkeare / werom sette</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">revived</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oplibje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">revoke</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ynlûke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">rewind</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">werom spiele</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">rewritable cd-rom</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kompakte-skriuwskiif</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">rich text</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opmakke tekst</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">root</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">haadmap / woartel / haadfinster</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">wurd</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">rige</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">rule</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">regel / foarskrift</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">run</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útfiere / rinne</div>
+
</div>
+
|-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">
+
  == S ==
+
  </div>
+
  |
+
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">sample</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">meunster / part</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">saturation</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">sêding</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">save</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">bewarje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">scale</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">op grutte</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">scan</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôftaaste / opsykje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">scanner</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skenner</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">score</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">score</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">screen</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skerm</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">screensaver</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skermbefeiliging</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">script</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skript</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">scroll</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">rolje / skowe</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">scrollbar</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">rolbalke / skobalke / skúfbalke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">search</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">sykje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">search engine</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">sykmasine</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">secundair</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">sekundêr</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">section</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">part / seksje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">seed</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">begjinwearde / startwearde</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">seek to</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">gean nei</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">select</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">selektearje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">semicolon</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">stipskrapke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">send</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">stjoere</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">separate</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôfskiede</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">separator</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôfskieder</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">sequence</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">searje / rige</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">sequential</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">nei inoar kommend / opinoar folgje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">serif</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">(dwers)streekje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">server</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tsjinner</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">service</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tsjinst</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">set</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">samling</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">setting</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ynstelling</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">setup</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opset / ynstelling</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">share</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">diele / tagong jaan ta ~</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">shared</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">(hoe dit koart en bûnich oersette??) Dield?</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">shell</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">flues</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">shift</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">wikselje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">shift key</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">wiksel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">ship</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferstjoere</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">shortcut</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fluchtoets / snelkaai</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">show</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">sjen litte / werjaan</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">shuffle</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">minge / skodzje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">sign</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûndertekenje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">signal</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">sinjaal</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">signature</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûndertekening</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">signed</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûndertekene</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">similar</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">likense</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">simply</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ienfâldich</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">size</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">grutte</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">size-based</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">op grutte</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">skeleton</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ramt / ramtwurk</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">skew</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôfwiking</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">slanted</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skeef</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">slash</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skeane streek / dútsk skrapke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">slice</div>
+
  |
+
  <div class="frysk"><acronym title="Haadwurd">sneed</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">yn stikken fykje</acronym></div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">slot</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útwreidingsslúf</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">smoke</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">reek</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">snapshot</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kykje / momintopname</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">socket</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">hâlder (/ fitting)</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">software</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">sêftguod / programmatuer</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">some</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ienige / guon</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">sort</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">sortearje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">sound card</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">lûdkaart</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">source</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">boarne</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">space</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">romte / spaasje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">space bar</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">spaasjebalke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">sparse</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skraach</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">spam</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûnpost</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">spawn</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opsmite / fuortbringe</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">special file</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">apparaattriem / stikje dat in apparaat oanstjoert</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">specification</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opjefte / spesifikaasje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">specified</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oantsjutte / omskreaun / spesifisearje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">specifier</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oantsjutting</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">specify</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oantsjutte / omskriuwe</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">spelling checker</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">staveringshifker</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">spool(mail)</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">mapke mei e-berjochten</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">spool(print)</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">mapke mei ôfdrukopdrachten</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">splitted</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">spjalte</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">spreadsheet</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">rekkenboerd</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">squeeze</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">yn inoar knipe</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">stack</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">steapel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">stale</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferâldere</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">start</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">begjin / úteinsette</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">starting</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">begjinne</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">stat</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">"cannot stat" kin de tastân net gewaar wurde</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">static</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">bliuwend</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">status</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tastân</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">stderr</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">standert útfier fan flaters</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">stdin</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">standert ynfier</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">stdio</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">standert yn- en útfier</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">stdout</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">standert útfier</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">stop</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ophâlde</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">story</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferhaal</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">stream</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">stream</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">string</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">triedsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">strip</div>
+
  |
+
  <div class="frysk"><acronym title="Haadwurd">streek</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">skile</acronym></div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">struct</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">struktuer</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">style sheet</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">blêd mei typografyske rigels / stylblêd</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">subscribe</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oanmelde / ynskriuwe</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">subscript</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">yndeks / ûnderskreaun</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">substitution</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferfanging</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">substring</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">dielrige</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">success</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">sukses</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">suffix</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">efterheaksel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">suggest</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oanriede / oanlange / oanrikke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">super user</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">systeemberêder</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">superblock</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">superblok</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">superfluous</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">te folle</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">superscript</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">boppeskreaun</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">support</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">stypje / stipe</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">suppress</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûnderdrukke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">suspend</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">útstelle</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">sustain</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oanhâlde</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">swallowed</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ynslokt</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">swap</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">wiksel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">switch</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">skeakelje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">symbol</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">symboal / teken</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">symbolic link</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">symboalyske keppeling</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">symlink</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">symboalyske keppeling</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">sync</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">lyk rinne litte</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">syntax</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">syntaksis / oardering / opbou</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">system</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">systeem / gehiel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">system disk</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opstartskiif</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">system tray</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">systeemfak ikoan</div>
+
</div>
+
|-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">
+
  == T ==
+
  </div>
+
  |
+
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">tab</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ljepper / ljepblêd</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">table</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tabel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">table of contents</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ynhâldsopjefte</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">tag</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">mark</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">tape</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">bân</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">target</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">doel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">template</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">sjabloan / model / mal</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">temporary</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tydlik</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">terminal</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">terminal / kontaktpunt</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">terminate</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôfslúte</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">text</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tekst</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">text editor</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tekstferwurker / skriuwboerd</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">theme</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tema</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">thread</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">programmadiel / searje berjochten yn in diskusje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">threshold</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">drompelwearde</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">tilde ('~')</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">golfke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">timed out</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôfrûn / ferrûn</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">timeout</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tiid is om</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">timestamp</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tiidsoantsjutting</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">timezone</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tiidsône</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">title</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">titel</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">to boot</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opstarte, úteinsette</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">to browse</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">blêdzje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">to copy</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">kopiearje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">to save</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">bewarje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">toc</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ynhâldsopjefte</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">token</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ienheid</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">toolbar</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">arkbalke</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">tools</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ark</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">tooltip</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">koart advys oangeande beskaat ark / skermtip</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">trace</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">folgje / de trochslach</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">track</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">spoar</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">traditional</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tradisjoneel / gebrûklik / wenstich</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">trailing</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">efteroankommend / ôfslútend</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">transfer</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oerdracht</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">transient</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tydlik / koart</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">transparent</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">trochsichtich</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">trap</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôffange</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">trashcan</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">jiskefet</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">troubleshouting</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">tsjinnichheden</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">truncate</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ôfkappe</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">trust</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fertrouwe</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">type</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">soart / type</div>
+
</div>
+
|-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">
+
  == U ==
+
  </div>
+
  |
+
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">uid</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">brûkersnûmer</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">unary</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">iendielich</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">unbalanced</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fan't sintrum</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">underflow</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûnderstream</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">underscore</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">leech lizzend streekje ('_')</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">undo</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûngedien meitsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">undefined</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">net definiearre / net oantsjutte</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">unexpected</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">net ferwachte / ûnferwachts</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">unify</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">gearstalle</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">union</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">feriening</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">unknown</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ûnbekend</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">unlink</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">losmeitsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">unlock</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fan't slot helje / ûntskoattelje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">unmatched</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">net oerienkommend</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">unmount</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">losmeitsje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">unrecognized</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">net werkende / net weromkende</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">unsigned</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">posityf / net tekene</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">unsubscribe</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">opsizze / útskriuwe</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">update</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">bywurkje / fernije</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">upload</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">oplade / oerdrage</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">upgrade</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferbetterje / opwurdearje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">usage</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">gebrûk</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">user</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">brûker</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">utilities</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">benôdigheden</div>
+
</div>
+
|-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">
+
  == V ==
+
  </div>
+
  |
+
  <div class="frysk">&nbsp;</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">valid</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">wier / jildich</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">value</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">wearde</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">variable</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fariabel / wikseljend</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">vector</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">fektor</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">verbatim</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">wurdlik</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">verbose</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">breedsprakich / in protte ynformaasje jaan</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">verify</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferifiearje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">version</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">ferzje</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">videoboard</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">grafyske kaart</div>
+
  |-
+
  |
+
  <div class="ingelsk">view</div>
+
  |
+
  <div class="frysk">byld / werjefte</div>
+
  |-
+
  |
+