Localization/fy/wurdlist w

V wurdlist Z


Ingels Frysk

W

wallet slûf (berchmap)
wand stêf
warning warskôging
warranty garânsje
weak kwetsber / swak
web portal webportaal
web site webstee / webstek / webside
weird nuver
what's related besibbe ûnderwerpen / ferlykber
wheel tsjil
whitespace stikje romte
whole hiele / folsleine
widget widget(net oersetten)
width breedte
wildcard joker
window finster (iepen of sletten)
wizard tsjoender / assistint
word wurd
wrap trochrinne
write skriuwe


V wurdlist ZThis page was last edited on 24 June 2008, at 21:28. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.