Localization/fy/wurdlist t

S wurdlist U


Ingels Frysk

T

tab ljepper / ljepblêd
table tabel
table of contents ynhâldsopjefte
tag mark
tape bân
target doel
template sjabloan / model / mal
temporary tydlik
terminal terminal / kontaktpunt
terminate ôfslúte
text tekst
text editor tekstberwurker / skriuwboerd
theme tema
thread programmadiel / searje berjochten yn in diskusje
threshold drompelwearde
thumbnail miniatuer / miniatuerôfbylding
tilde ('~') golfke
timed out ôfrûn / ferrûn
timeout tiid is om
timestamp tiidsoantsjutting
timezone tiidsône
title titel
to boot starte, úteinsette
to browse blêdzje
to copy kopiearje
to save bewarje
toc ynhâldsopjefte
token ienheid
toolbar arkbalke
tools ark
tooltip koart advys oangeande beskaat ark / skermtip / tekstballon
trace folgje / de trochslach
track spoar
traditional tradisjoneel / gebrûklik / wenstich
trailing efteroankommend / ôfslútend
transfer oerdracht
transient tydlik / koart
transparent trochsichtich
trap ôffange
trashcan jiskefet
troubleshouting tsjinnichheden
truncate ôfkappe
trust fertrouwe
type soart / type


S wurdlist UThis page was last edited on 24 June 2008, at 21:25. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.