Localization/fy/wurdlist


Fryske Wurdlist

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z

Ingels Frysk

A

abbreviate ôfkoartsje
abort ôfbrekke, ophâlde(afgebroken: ôfbrutsen)
aborting ôfbrekken
about ynfo, hoe en het(google)
abridged ferkoarte
absent net oanwêzich
accept akseptearje
access tagong, tagong oertreding
access key tagongskaai / tagongsknop
account rekken? yd, akkount
action aksje / bewurking
active aktive / warber
activate aktivearje
actual werklik(e)
adaptor útwreidingskaart (mei sluven)
add optelle, tafoegje, taheakje
address adres oansprekke
adjust oanpasse
adjustable te regeljen, regelber
advanced avansearre, útwreid
affect beynfloedzje
alias alias
align rjochtsje
allocate reservearje
allow tastean (causaal) mooglik meitsje (concecutief)
alter feroarje
alternate (ôf-) wikselje
alternative key oarre(kaai)
ambiguous dûbelsinnich
ancestor aldfaar
anchor anker, ferwizing(haadwurd) koppelje, ferwize, ankerje(tiidwurd)
animated libbene
append efteroan taheakje
application applikaasje, programma
apply tapasse
appreciation wurdearring
appropriate passend(e)
arbitrary diskutabel
archive argyf, argivearje
argument argumint
armor befeiligje
arwurd pylk
ascending oprinnend
assertion falske bewearing
assign takenne
assignment takenning
at sign (@) aapke
atime tagongstiid
attach taheakje
attachment taheaksel
attempt besykje(tiidwurd) besykjen(haadwurd)
attribute skaaimerk/attribút
authenticate ferifiearje
authentication oanmelding, ferifikaasje
author skriuwer
authorisation oanmelding
authoritative foechhawwend
authorization oanmelding
authorize oanmelde
auto-detect automatysk bepale,ûntdekke
autocompletion automatyske ([bn]) oanfolling [zn] auto-oanfolje [ww]
availability beskikberens
available beskikber
avoid mije
Ingels Frysk

B

back foarige / werom / tebek
backend efterein
backquote skrapke/oanhelteken/oanhellingsteken iepenje
backslash oerbekstreek/backslash/tebekstreekje
backspace wisker/tebek
backtrace de paadtrochslach, trochslach
backup reservekopy
backup diskette trochslachskiif/bewarskiif/reservekopy-skiif
bad ferkeard, ûnbekend, net krekt, min(ne,)
bannend ôfsluten
bar balke
base basis/grûn
batch trochrinnend, batchtriem
bit partsje
blank spaasje, leech
block tsjinkeare
block special file blokapparaattriem
blockquote blok oanhelling
bold fet
boot starte, úteinsette, begjinne
bootloader startprogram
bounced (mail) tebek stuitere
brace akkolade
bracket heak
breakpoint ôfbrekpunt
broadcast útstjoering
browse blêdzje
browser (web)blêder / (web)noasker
buffer lyts ûnthâld
build meitsje, bou
built-in ynbouwd
bug brek
button knop
byte part
Ingels Frysk

C

cache lytsûnthâld
cancel ôfbrekke / (skrasse)
capitals lock kaptaalskoattel
capture opfange / fêstlizze
carriage return oerbek(knop)
cartridge inketpatroan, de
case haadletter
case sensitive haadletter gefoelich
catch ôffange
categorize kategoriseare
cd-rom / cd-rewriter kompakte-skiif-stasjon, kompakte-lêsskiif
cell fakje, sel(spreadsheet)
certify ferklearje
chain keatling
change feroaring / feroarje / feroare
character karakter / teken
child subunderdiel / subitem / bern
ciphers sifers
circular rûn
class klasse
clear leechmeitsje / leegje
client klant / brûker
clipboard klamboerd
clock frequency (klok)faasje
collate sortearje
colorization kleurgebrûk
column kolom
command kommando
comment taljochting / kommentaar
compatible te kombinearjen / kompetibel
compact kompakte
compiler oersetter
complete ree / klear / foltôge
completed reemakke / klearmakke
Completion dienmeitje / foltôgje / reemeitsje
compliant foldwaan oan
compose gearstalle
compression yn inoar drukke (/ komprimeare)
computer kompjûter / rekkenreau
computerhacker kompjûterynkringer
concatenate oan inoar skeakele / oan inoar keppele
condition tastân
configuration ynstelling, konfiguraasje
configure ynstelle
conflict striid
connect ferbine
connection ferbining
consecutive opinoar folgjend
consist of bestean út
console betsjinningspaniel
constructor makker
content ynhâld
context kontekst / ferbân
continue trochgean
contributors meiwurkers
control character stjoerteken / kontrôleteken
control key kontrôle(kaai)
convert oersette / omsette
copy kopiearje
copyright auteursrjocht
core kearn
correspond oerienkomme
corresponding oerienkommend
corrupted befettet flaters / beskadige
count telle
cpu, central (sintrale)ferwurkingsienheid
crash handler fêstrinprogramma
create meitsje
critical krityk
current aktive / warber / hjoeddeistige / hjoeddeisk
cursor rinnerke
cursor keys stjoerknopkes
custom oanpast
cut knippe
cyclic omgeand
Ingels Frysk

D

dash streepke
data gegevens(data)
deadline eintiid
debugger útbrekprogramma
decimal desimaal
declaration oanjefte
declare oanjaan
decode ûntsiferje
decrease ôfnimme / ferlytsje
decrement ôfname
default standert
defer útstelle / ferskowe
define fêstlizze / definieare
definition definysje / omskriuwing
defunct ferdwûn
delay opûnthâld / fertraging
delete wiskje / útgomje
delimiter skiedingsteken
deny ûntkenne
department ôfdieling
dependency ôfhinklikheid / ôfhinklikens
deprecate ôfkarre
descend ôfrinne
descending ôfrinnend
description beskriuwing
desktop buroblêd
destination bestimming / de ein
detached losmakke / loshelle
detect ûntdekke
device apparaat
dialog twaspraak / (dialooch)
differ ferskille
digest fertarje / samling / oersicht
digit sifer
dip sw sirkwyskoattel
directive opdracht
directory triemtafel (haad-,ûndertafel)
disable útsette, útskeakelje
disassemble út inoar helje
discard fersmite, weismite, fuortsmite, negearje
disk skiif
disk drive skiifstasjon
disk label skiifetiket
disk operating system skiif-bestjoeringssysteem
diskette skiif (3,5 of 5,25 toms)
displace ferskowe
display sjen litte(Tiidwurd) / werjaan(Tiidwurd) / skerm(Haadwurd) / byld
distinguish ûnderskiede
distinguished ûnderskied
divert omliede
divide dele / diele
document dokumint
dot punt
double dûbel
down del / út
downgrade degradearje
download ynlade
downsampling ferlytsje
drag & drop slepe (it droppen wurdt faaks weilitten)
drive stasjon
drive letter stasjonsletter
driver stjoerprogramma
drop-down menu dellûk lyst, dellûk list
duplicate duplikaat / kopy
Ingels Frysk

E

e-commerce e-hannel
echo skriuwe
edit oanpasse / bewurkje
editor bewurker
eject útsmytknop
email e-post / e-berjocht / skriuwen
email address e-(post)adres
emulate neidwaan / imitearje
enable oansette / ynskeakelje
english Ingelsk
enter ynfoere, ynfiere
enter key ynfier(knop)
entry ynfoer, ynfier
enumerate opneame
environment omkriten / omwrâld / omjouwing
eof ein fan de triem / triemein
equal gelyk
erase útwiskje
error flater
escape útbrekke
escape key útbrek(kaai)
evaluate beoardiele / skôgje / evaluearje
event barren / foarfal
example foarbyld
exceed oerhinne gean
exception útsûndering
exchange útwikselje
exclude bûtenslute
executable út te fieren (triem)
execute útfiere
exist bestean
exit útgong
example foarbyld / bygelyks (ned. bijv.)
expand útwreidzje / útsette / ekspandearje
expect ferwachtsje
expire ferrinne / is ferrûn
explorer ferkenner
export fuortskriuwe
expression útdrukking
extension taheaksel (stip & trije tekens)
extract útpakke
Ingels Frysk

F

fail mislearre
false mis / ûnwier
fatal fataal
fault flater / defekt
feature mooglikheid
feedback weromwurd
feed nijsoanfier
field fjild (iepen of sletten)
file triem
file name triemnamme (acht tekens & tahl.)
filing cabinet argyf
fill opfolje
filter filter
find fine, sykje
finish einje / foltôgje
fitness kondysje
fix reparearje / meitsje
flag flagge
float driuwe
floppy slappe skiif / slap skyfke
flush trochspiele
focus fokuseare / skerpstelle
folder map
follow folgje
font lettertype
foo foo
footer fuottekst
footnote fuotnoat
force forseare / trochdramme
foreign frjemd / bûtenlâns
format opmaak / opmeitsje / ôfmjittings / grutte
foul up bedjerre
frame freem / ramt / kader
free fergees / om 'e nocht / frij / frij jaan
frontend foarein
fully folslein
function funksje / doel
function key funksjekaai
fuzzy dizich
Ingels Frysk

G

garbage rommel / ûnsin , jiske
general algemien
generate oanmeitsje
generic algemien
gid groepsnûmer / groepsidentifikaasjenûmer
grammar grammatika
graphics grafyske foarstellings
grid roaster / ruster
group keppel, groep
Ingels Frysk

H

hacker ynkringer
handle ôhannelje / hânsel
hangup ophingje / ôfbrekke
hard disk fêste skiif
hard link hurde ferbining / hurde keppeling
hardware apparatuer
header koptekst
help help
hidden ferburgen / ferstoppe
hidden file ferburgen triem / ferstoppe triem
highlight markearje / opljochtsje
history skiednis / histoarje
home thús
home / start page begjinskerm / thússide
home directory thústafel
home key begjinsiker(sknop)
homepage thússide
hostname hostnamme / kompjûternamme
hue kleur tint
human readable lêsber
hyperlink ferwizing/keppeling
Ingels Frysk

I

icon byldkaike / ikoan
iconify ferlytsje
identifier namme / oandúding
idle net aktyf
ignore negearje
illegal yllegaal
images ôfbyldings / plaatsjes / printsjes(google)
import ynfoegje / ymportearje
inch tomme
include ynpasse / der by dwaan
inconsistent net konsistint
increase tanimme / fergrutsje
indent ynsprong
index yndeks
info ynformaasje
initial earste
initialize tariede (in programma tariede)
input ynfoer
insert tusken foegje / ynfoegje
install ynstallearje
instance eksimplaar
internal yntern
interrupt ûnderbrekking / hapering
interval tuskenskoft
invalid ûnjildich
issue kwestje
italic skeanprinte
iteration iteraasje / herhelling
invert omkeare / omdraaie
Ingels Frysk

J

job taak / opjefte
join gearfoegje / der by komme / meidwaan
jumper brechje
justify útfolje / rjochtfeardigje
Ingels Frysk

K

keyboard toetseboerd
kill ôfbrekke (yn ferbân fan in proses ôfslúte)
Ingels Frysk

L

label kaartsje
landscape lizzende print / lânskip
language taal
layout ûntwerp / opmaak / omskot
leading earste / earstkommende
led, light-emitting diode dioade-lampke
length lingte (/ mjitte)
letter letter (yn'e oersetting fan in karakter; net fan in brief)
letter key letter(kaai)
level nivo
library bibleteek
license lisinsje
lime fel grien
line rigel
link link, -en / skeakel / keppeling / ferwizing
list list / lyst
load lade
loadtime laadtiid
local Pleatslik
lock slot
log in oanmelde
log out ôfmelde
Ingels Frysk

M

machine masine
mailbox postfak
mainly benammen
maintainer ûnderhâlder
maintenance ûnderhâld
major haad
mandatory ferplicht
map kaart / plattegrûn
margin marzje
match oerien komme
matrix printer nulleprinter
maximize sa grut mooglik meitsje / maksimalisearje
member ûnderdiel / lid
memory ûnthâld
menu menu
merchantability ferkeapberheid
merge gearfoegje
message melding
method metoade
microchip (mikro)tsjip, -pen; -ke
minimize minimalisearje / sa lyts mooglik meitsje
miscellaneous mingd / ferskaat
missing ûntbrekkend
mode modus
modem oerset, it
modify oanpasse / feroarje
modus modus
monitor / screen (byld)skerm
motherboard memmeboerd
mount keppelje (tiidwurd)
mount point keppelpunt
mouse mûs
mouse pad mûsmatte
mouse wheel mûs tsjil
move fersette / ferpleatse
movement beweging
move up nei boppen /omheech ferpleatse
multi multy / mearfâldich
mutually exclusive fan wjerskanten útsluten
Ingels Frysk

N

name namme
nameserver nammetsjinner
national nasjonaal
native lânseigen
negation ûntkenning / leagening
negative negatyf
network netwurk
next neikommend / fierder / oare / folgjende
nick alias
none gjin / gjint
notation notaasje
note tink (der)om
notice opmerking / taljochting
null nul
numeric numeryk
Ingels Frysk

O

object objekt
obscure ferbergje / ferside bringe
obsolete ferâldere / út 'e tiid
occur foarkomme (klam op it earste wurdlid) / foarfalle
omit weilitte / oerslaan
ontologies ontologyen
opaque net trochsichtich
open iepenje (tiidwurd) / iepen (eigenskipswurd)
operation aksje
option opsje / kar
optional opsjoneel / nei eigen foarkar
order oarder / folchoarder
original orizjineel
others oaren
output útfier
overflow oerrin
override wichtiger wêze as / oerwâldzje / oerskriuwe / oerride
overrun earne oerhinne gean
overwrite oerskriuwe
owner eigner
Ingels Frysk

P

package pakket
packman grôpert
pad opfolje
padding opfolling
page (blêd)side
page down skermfoarút(knop)
page up skermtebek(knop)
pager semifoan
paginate side nûmerje
paragraph alinea / paragraaf
parallel parallel
parent haaditem / mem (/ boarne)
parenthesis heakjes / heaken
parse opdiele / ûntlede
parser automatyske opdieler
pass trochjaan
password wachtwurd
paste plakke
path paad
pattern patroan
peer gelikense / allyk in brûker
pending yn behanneling
perform útfiere
performance prestaasje
period punt
permission tastimming / tawurd
persistent bliuwend / oanhâldend
photo foto
pid proses(nûmer)
pipe trochslûzje(tiidwurd) / piip(haadwurd)
pixel byldpunt
placement pleatsing
play ôfspylje
plus plus
pointer oanwizer
policy belied
port gaadlik meitsje foar in beskate arsjitektuer(tiidwurd) / poarte(haadwurd)
portable draachber
portrait steande print / portret
position posysje
post ferstjoere / bekend meitsje
postfix efterheaksel
postscript neiskrift
precede foargean
precedence foarrang / prioriteit
predicate eigenskip
preference foarkar(foarkarren offisjeel, mar foarkar dekt de lading wol)
preferences foarkar
prefix foarheaksel
premature foarbarich / foarbatich / betiid
premision tagongsrjochten / fergunning
preserve behâlde
press druk op
preview printallyk, de
previous foargeande / tebek / eardere
primair primêr
print printsje / ôfdrukke
print screen skermprint(knop)
printer printer / ôfdrukker
priority prioriteit
private persoanlik / foar jinsels
procedure proseduere / hannelwize
process behannelje(tiidwurd) / beärbeidzje(tiidwurd) / proses(haadwurd) / taak(haadwurd)
processor ferarbeidingsienheid / ferwurkingsienheid
profile brûkersynstellings
program programma
progress avensaasje / foardering / fuortgong
promise tasizze(tiidwurd) / ûnthjitte(tiidwurd) / ûnthjit(haadwurd) / belofte(haadwurd)
prompt pront, de
properties eigenskippen
property eigenskip
protected beskerme
protocol protokol
provide oanbiede / foarsjen
provider kedizer / ferskaffer
public iepenbier / algemien
publish útjaan
purge suverje / skjin reagje
Ingels Frysk

W

wallet slûf (berchmap)
wand stêf
warning warskôging
warranty garânsje
weak kwetsber / swak
web portal webportaal
web site webstee / webstek / webside
weird nuver
what's related besibbe ûnderwerpen / ferlykber
wheel tsjil
whitespace stikje romte
whole hiele / folsleine
widget widget(net oersetten)
width breedte
wildcard joker
window finster (iepen of sletten)
wizard tsjoender / assistint
word wurd
wrap trochrinne
write skriuwe
Ingels Frysk

R

radio button karrûntsje
radix grûntal
random samar in ... / samar wat
random access memory skriuwûnthâld
range (be)rik
rank graad / stand
rate wearde skatte(tiidwurd) / gong(haadwurd)
sample rate bemeunsteringsfrekwinsje
raw rûch / rûge ...
re- opnij / op'e nij
read lêze
readonly allinnich lêze
real werklik / wier / reëel
realm gebiet / (it) ryk
reap opstrike
receive ûntfange / krije
recent koartlyn / nijste
recipient ûntfanger
recognize werkenne
record opnimme / fêstlizze
recursion weromkommen / weromkear
recursively sich werheljend / rekursyf
recycle bin jiskefet / papierkoer
redirect omliede / omlaat
reference ferwizing
refresh ferfarskje / opnij lade / op 'e nij lade
refuse wegerje
region gebiet
register oanmelde(tiidwurd) / register(haadwurd)
regular gewoan
rehash op'e nij brûke
release útjaan(tiidwurd) / útjefte(haadwurd)
release notes útjefte opmerkingen
remote ekstern / op ôfstân
remove fuortsmite
removable útnimber
rename omneame
repeat werhelje
replace ferfange
replicate kopiearje
reply antwurdzje
report rapport(haadwurd) / rapporteare(tiidwurd)
repository bewarplak????
request fersyk / freegje
require nedich wêze / (fer)easkje
resolve oplosse / beslúte "resolve hostname": namme fan de host kompjûter fêststelle
resource helpboarne
response reaksje / antwurd
restore ferhelje
restrict beheine(tiidwurd)
restricted beheint (eigenskipswurd)
result útkomst / resultaat
resume ferfetsje
retain oanhâlde / fêsthâlde
retrieve opsykje / earne wat úthelje
return weromkomme / antwurdzje / opsmite
return receipt ûntfangstbefêstiging
reverse omkeare / eat ûngedien meitsje
revert weromfalle / weromkeare / werom sette
revived oplibje
revoke ynlûke
rewind werom spiele
rewritable cd-rom kompakte-skriuwskiif
rich text opmakke tekst
root haadmap / woartel / haadfinster
rollback tebeksette
row rige
rule regel / foarskrift
run útfiere / rinne
Ingels Frysk

S

 
sample meunster / part
saturation sêding
save bewarje
scale op grutte
scan ôftaaste / opsykje
scanner skenner
score score
screen skerm
screensaver skermbefeiliging
script skript
scroll rolje / skowe
scrollbar rolbalke / skobalke / skúfbalke
search sykje
search engine sykmasine
secundair sekundêr
section part / seksje
seed begjinwearde / startwearde
seek to gean nei
select selektearje
semicolon stipskrapke
send stjoere
separate ôfskiede
separator ôfskieder
sequence searje / rige
sequential nei inoar kommend / opinoar folgje
serif (dwers)streekje
server tsjinner
service tsjinst
set samling
setting ynstelling
setup opset / ynstelling
share diele / tagong jaan ta ~
shared (hoe dit koart en bûnich oersette??) Dield?
shell flues
shift wikselje
shift key wiksel
ship ferstjoere
shortcut fluchtoets / snelkaai
show sjen litte / werjaan
shuffle minge / skodzje
sign ûndertekenje
signal sinjaal
signature ûndertekening
signed ûndertekene
similar likense
simply ienfâldich
size grutte
size-based op grutte
skeleton ramt / ramtwurk
skew ôfwiking
slanted skeef
slash skeane streek / dútsk skrapke
slice sneed(haadwurd) / yn stikken fykje(tiidwurd)
slot útwreidingsslúf
smoke reek
snapshot kykje / momintopname
socket hâlder (/ fitting)
software sêftguod / programmatuer
some ienige / guon
sort sortearje
sound card lûdkaart
source boarne
space romte / spaasje
space bar spaasjebalke
sparse skraach
spam ûnpost
spawn opsmite / fuortbringe
special file apparaattriem / stikje dat in apparaat oanstjoert
specification opjefte / spesifikaasje
specified oantsjutte / omskreaun / spesifisearje
specifier oantsjutting
specify oantsjutte / omskriuwe
spelling checker staveringshifker
spool(mail) mapke mei e-berjochten
spool(print) mapke mei printopdrachten
splitted spjalte
spreadsheet rekkenboerd
squeeze yn inoar knipe
stack steapel
stale ferâldere
start begjin / úteinsette
starting begjinne
stat "cannot stat" kin de tastân net gewaar wurde
static bliuwend
status tastân
stderr standert útfier fan flaters
stdin standert ynfier
stdio standert yn- en útfier
stdout standert útfier
stop ophâlde
story ferhaal
stream stream
string tekenrige / triedsje
strip streek(haadwurd / skile(tiidwurd)
struct struktuer
style sheet blêd mei typografyske rigels / stylblêd
subscribe oanmelde / ynskriuwe
subscript yndeks / ûnderskreaun
substitution ferfanging
substring dielrige
success sukses
suffix efterheaksel
suggest oanriede / oanlange / oanrikke
super user systeemberêder
superblock superblok
superfluous te folle
superscript boppeskreaun
support stypje / stipe
suppress ûnderdrukke
suspend útstelle
sustain oanhâlde
swallowed ynslokt
swap wiksel
switch skeakelje
symbol symboal / teken
symbolic link symboalyske keppeling
symlink symboalyske keppeling
sync Syngroan / lyk rinne litte
syntax syntaksis / oardering / opbou
system systeem / gehiel
system disk startskiif
system tray systeemfak ikoan
Ingels Frysk

T

tab ljepper / ljepblêd
table tabel
table of contents ynhâldsopjefte
tag mark
tape bân
target doel
template sjabloan / model / mal
temporary tydlik
terminal terminal / kontaktpunt
terminate ôfslúte
text tekst
text editor tekstberwurker / skriuwboerd
theme tema
thread programmadiel / searje berjochten yn in diskusje
threshold drompelwearde
thumbnail miniatuer / miniatuerôfbylding
tilde ('~') golfke
timed out ôfrûn / ferrûn
timeout tiid is om
timestamp tiidsoantsjutting
timezone tiidsône
title titel
to boot starte, úteinsette
to browse blêdzje
to copy kopiearje
to save bewarje
toc ynhâldsopjefte
token ienheid
toolbar arkbalke
tools ark
tooltip koart advys oangeande beskaat ark / skermtip / tekstballon
trace folgje / de trochslach
track spoar
traditional tradisjoneel / gebrûklik / wenstich
trailing efteroankommend / ôfslútend
transfer oerdracht
transient tydlik / koart
transparent trochsichtich
trap ôffange
trashcan jiskefet
troubleshouting tsjinnichheden
truncate ôfkappe
trust fertrouwe
type soart / type
Ingels Frysk

U

uid brûkersnûmer
unary iendielich
unbalanced fan't sintrum
underflow ûnderstream
underscore leech lizzend streekje ('_')
undo ûngedien meitsje
undefined net definiearre / net oantsjutte
unexpected net ferwachte / ûnferwachts
unify gearstalle
union feriening
unknown ûnbekend
unlink losmeitsje
unlock fan't slot helje / ûntskoattelje
unmatched net oerienkommend
unmount losmeitsje
unrecognized net werkende / net weromkende
unsigned posityf / net tekene
unsubscribe opsizze / útskriuwe
update bywurkje / fernije
upload oplade / oerdrage
upgrade ferbetterje / opwurdearje
usage gebrûk
user brûker
utilities benôdigheden
Ingels Frysk

V

valid wier / jildich
value wearde
variable fariabel / wikseljend
vector fektor
verbatim wurdlik
verbose breedsprakich / in protte ynformaasje jaan
verify ferifiearje
version ferzje
videoboard grafyske kaart
view byld / werjefte
violation skeining / oertrêding
virtual firtueel / feitlik
volatile flechtich
volume part / diel / skiif
volume label skiifnamme
Ingels Frysk

W

wallet slûf (berchmap)
wand stêf
warning warskôging
warranty garânsje
weak kwetsber / swak
web portal webportaal
web site webstee / webstek / webside
weird nuver
what's related besibbe ûnderwerpen / ferlykber
wheel tsjil
whitespace stikje romte
whole hiele / folsleine
widget widget(net oersetten)
width breedte
wildcard joker
window finster (iepen of sletten)
wizard tsjoender / assistint
word wurd
wrap trochrinne
write skriuwe
Ingels Frysk

Z

 
zero nul(Haadwurd)/ mei nultekens opfolje(tiidwurd)


Dizze wurdlist is gearstald út de âlde kde.nl-wurdlist fan Ivo Timmermans, oanfolle troch de brûkers en oersetters fan Fryske kompjûterprogramma's Eltsenien mei dizze list brûke en oernimme, der sit gjin copyright op en is iepen om lêzen te wurden.


This page was last edited on 25 June 2008, at 07:39. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.