Localization/fy/wurdlist r

Q wurdlist S


Ingels Frysk

R

radio button karrûntsje
radix grûntal
random samar in ... / samar wat
random access memory skriuwûnthâld
range (be)rik
rank graad / stand
rate wearde skatte(tiidwurd) / gong(haadwurd)
sample rate bemeunsteringsfrekwinsje
raw rûch / rûge ...
re- opnij / op'e nij
read lêze
readonly allinnich lêze
real werklik / wier / reëel
realm gebiet / (it) ryk
reap opstrike
receive ûntfange / krije
recent koartlyn / nijste
recipient ûntfanger
recognize werkenne
record opnimme / fêstlizze
recursion weromkommen / weromkear
recursively sich werheljend / rekursyf
recycle bin jiskefet / papierkoer
redirect omliede / omlaat
reference ferwizing
refresh ferfarskje / opnij lade / op 'e nij lade
refuse wegerje
region gebiet
register oanmelde(tiidwurd) / register(haadwurd)
regular gewoan
rehash op'e nij brûke
release útjaan(tiidwurd) / útjefte(haadwurd)
release notes útjefte opmerkingen
remote ekstern / op ôfstân
remove fuortsmite
removable útnimber
rename omneame
repeat werhelje
replace ferfange
replicate kopiearje
reply antwurdzje
report rapport(haadwurd) / rapporteare(tiidwurd)
repository bewarplak????
request fersyk / freegje
require nedich wêze / (fer)easkje
resolve oplosse / beslúte "resolve hostname": namme fan de host kompjûter fêststelle
resource helpboarne
response reaksje / antwurd
restore ferhelje
restrict beheine(tiidwurd)
restricted beheint (eigenskipswurd)
result útkomst / resultaat
resume ferfetsje
retain oanhâlde / fêsthâlde
retrieve opsykje / earne wat úthelje
return weromkomme / antwurdzje / opsmite
return receipt ûntfangstbefêstiging
reverse omkeare / eat ûngedien meitsje
revert weromfalle / weromkeare / werom sette
revived oplibje
revoke ynlûke
rewind werom spiele
rewritable cd-rom kompakte-skriuwskiif
rich text opmakke tekst
root haadmap / woartel / haadfinster
rollback tebeksette
row rige
rule regel / foarskrift
run útfiere / rinne


Q wurdlist SThis page was last edited on 24 June 2008, at 21:22. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.