Localization/fy/wurdlist g

E wurdlist H


Ingels Frysk

G

garbage rommel / ûnsin , jiske
general algemien
generate oanmeitsje
generic algemien
gid groepsnûmer / groepsidentifikaasjenûmer
grammar grammatika
graphics grafyske foarstellings
grid roaster / ruster
group keppel, groep


E wurdlist HThis page was last edited on 23 June 2008, at 17:16. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.