Localization/fy/wurdlist l

K wurdlist M


Ingels Frysk

L

label kaartsje
landscape lizzende print / lânskip
language taal
layout ûntwerp / opmaak / omskot
leading earste / earstkommende
led, light-emitting diode dioade-lampke
length lingte (/ mjitte)
letter letter (yn'e oersetting fan in karakter; net fan in brief)
letter key letter(kaai)
level nivo
library bibleteek
license lisinsje
lime fel grien
line rigel
link link, -en / skeakel / keppeling / ferwizing
list list / lyst
load lade
loadtime laadtiid
local Pleatslik
lock slot
log in oanmelde
log out ôfmelde


K wurdlist MThis page was last edited on 24 June 2008, at 21:14. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.