Localization/fy/wurdlist p

O wurdlist Q


Ingels Frysk

P

package pakket
packman grôpert
pad opfolje
padding opfolling
page (blêd)side
page down skermfoarút(knop)
page up skermtebek(knop)
pager semifoan
paginate side nûmerje
paragraph alinea / paragraaf
parallel parallel
parent haaditem / mem (/ boarne)
parenthesis heakjes / heaken
parse opdiele / ûntlede
parser automatyske opdieler
pass trochjaan
password wachtwurd
paste plakke
path paad
pattern patroan
peer gelikense / allyk in brûker
pending yn behanneling
perform útfiere
performance prestaasje
period punt
permission tastimming / tawurd
persistent bliuwend / oanhâldend
photo foto
pid proses(nûmer)
pipe trochslûzje(tiidwurd) / piip(haadwurd)
pixel byldpunt
placement pleatsing
play ôfspylje
plus plus
pointer oanwizer
policy belied
port gaadlik meitsje foar in beskate arsjitektuer(tiidwurd) / poarte(haadwurd)
portable draachber
portrait steande print / portret
position posysje
post ferstjoere / bekend meitsje
postfix efterheaksel
postscript neiskrift
precede foargean
precedence foarrang / prioriteit
predicate eigenskip
preference foarkar(foarkarren offisjeel, mar foarkar dekt de lading wol)
preferences foarkar
prefix foarheaksel
premature foarbarich / foarbatich / betiid
premision tagongsrjochten / fergunning
preserve behâlde
press druk op
preview printallyk, de
previous foargeande / tebek / eardere
primair primêr
print printsje / ôfdrukke
print screen skermprint(knop)
printer printer / ôfdrukker
priority prioriteit
private persoanlik / foar jinsels
procedure proseduere / hannelwize
process behannelje(tiidwurd) / beärbeidzje(tiidwurd) / proses(haadwurd) / taak(haadwurd)
processor ferarbeidingsienheid / ferwurkingsienheid
profile brûkersynstellings
program programma
progress avensaasje / foardering / fuortgong
promise tasizze(tiidwurd) / ûnthjitte(tiidwurd) / ûnthjit(haadwurd) / belofte(haadwurd)
prompt pront, de
properties eigenskippen
property eigenskip
protected beskerme
protocol protokol
provide oanbiede / foarsjen
provider kedizer / ferskaffer
public iepenbier / algemien
publish útjaan
purge suverje / skjin reagje


O wurdlist QThis page was last edited on 24 June 2008, at 21:20. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.