Localization/fy/wurdlist j

I wurdlist K


Ingels Frysk

J

job taak / opjefte
join gearfoegje / der by komme / meidwaan
jumper brechje
justify útfolje / rjochtfeardigje


I wurdlist KThis page was last edited on 23 June 2008, at 17:21. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.