Localization/fy/wurdlist o

N wurdlist P


Ingels Frysk

O

object objekt
obscure ferbergje / ferside bringe
obsolete ferâldere / út 'e tiid
occur foarkomme (klam op it earste wurdlid) / foarfalle
omit weilitte / oerslaan
ontologies ontologyen
opaque net trochsichtich
open iepenje (tiidwurd) / iepen (eigenskipswurd)
operation aksje
option opsje / kar
optional opsjoneel / nei eigen foarkar
order oarder / folchoarder
original orizjineel
others oaren
output útfier
overflow oerrin
override wichtiger wêze as / oerwâldzje / oerskriuwe / oerride
overrun earne oerhinne gean
overwrite oerskriuwe
owner eigner


N wurdlist PThis page was last edited on 24 June 2008, at 21:18. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.