Localization/fy/wurdlist c

B wurdlist D


Ingels Frysk

C

cache lytsûnthâld
cancel ôfbrekke / (skrasse)
capitals lock kaptaalskoattel
capture opfange / fêstlizze
carriage return oerbek(knop)
cartridge inketpatroan, de
case haadletter
case sensitive haadletter gefoelich
catch ôffange
categorize kategoriseare
cd-rom / cd-rewriter kompakte-skiif-stasjon, kompakte-lêsskiif
cell fakje, sel(spreadsheet)
certify ferklearje
chain keatling
change feroaring / feroarje / feroare
character karakter / teken
child subunderdiel / subitem / bern
ciphers sifers
circular rûn
class klasse
clear leechmeitsje / leegje
client klant / brûker
clipboard klamboerd
clock frequency (klok)faasje
collate sortearje
colorization kleurgebrûk
column kolom
command kommando
comment taljochting / kommentaar
compatible te kombinearjen / kompetibel
compact kompakte
compiler oersetter
complete ree / klear / foltôge
completed reemakke / klearmakke
Completion dienmeitje / foltôgje / reemeitsje
compliant foldwaan oan
compose gearstalle
compression yn inoar drukke (/ komprimeare)
computer kompjûter / rekkenreau
computerhacker kompjûterynkringer
concatenate oan inoar skeakele / oan inoar keppele
condition tastân
configuration ynstelling, konfiguraasje
configure ynstelle
conflict striid
connect ferbine
connection ferbining
consecutive opinoar folgjend
consist of bestean út
console betsjinningspaniel
constructor makker
content ynhâld
context kontekst / ferbân
continue trochgean
contributors meiwurkers
control character stjoerteken / kontrôleteken
control key kontrôle(kaai)
convert oersette / omsette
copy kopiearje
copyright auteursrjocht
core kearn
correspond oerienkomme
corresponding oerienkommend
corrupted befettet flaters / beskadige
count telle
cpu, central (sintrale)ferwurkingsienheid
crash handler fêstrinprogramma
create meitsje
critical krityk
current aktive / warber / hjoeddeistige / hjoeddeisk
cursor rinnerke
cursor keys stjoerknopkes
custom oanpast
cut knippe
cyclic omgeand


B wurdlist DThis page was last edited on 23 June 2008, at 07:05. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.
-->