Localization/fy/wurdlist v

U wurdlist W


Ingels Frysk

V

valid wier / jildich
value wearde
variable fariabel / wikseljend
vector fektor
verbatim wurdlik
verbose breedsprakich / in protte ynformaasje jaan
verify ferifiearje
version ferzje
videoboard grafyske kaart
view byld / werjefte
violation skeining / oertrêding
virtual firtueel / feitlik
volatile flechtich
volume part / diel / skiif
volume label skiifnamme


U wurdlist WThis page was last edited on 24 June 2008, at 21:27. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.