Localization/fy/wurdlist s

R wurdlist T


Ingels Frysk

S

 
sample meunster / part
saturation sêding
save bewarje
scale op grutte
scan ôftaaste / opsykje
scanner skenner
score score
screen skerm
screensaver skermbefeiliging
script skript
scroll rolje / skowe
scrollbar rolbalke / skobalke / skúfbalke
search sykje
search engine sykmasine
secundair sekundêr
section part / seksje
seed begjinwearde / startwearde
seek to gean nei
select selektearje
semicolon stipskrapke
send stjoere
separate ôfskiede
separator ôfskieder
sequence searje / rige
sequential nei inoar kommend / opinoar folgje
serif (dwers)streekje
server tsjinner
service tsjinst
set samling
setting ynstelling
setup opset / ynstelling
share diele / tagong jaan ta ~
shared (hoe dit koart en bûnich oersette??) Dield?
shell flues
shift wikselje
shift key wiksel
ship ferstjoere
shortcut fluchtoets / snelkaai
show sjen litte / werjaan
shuffle minge / skodzje
sign ûndertekenje
signal sinjaal
signature ûndertekening
signed ûndertekene
similar likense
simply ienfâldich
size grutte
size-based op grutte
skeleton ramt / ramtwurk
skew ôfwiking
slanted skeef
slash skeane streek / dútsk skrapke
slice sneed(haadwurd) / yn stikken fykje(tiidwurd)
slot útwreidingsslúf
smoke reek
snapshot kykje / momintopname
socket hâlder (/ fitting)
software sêftguod / programmatuer
some ienige / guon
sort sortearje
sound card lûdkaart
source boarne
space romte / spaasje
space bar spaasjebalke
sparse skraach
spam ûnpost
spawn opsmite / fuortbringe
special file apparaattriem / stikje dat in apparaat oanstjoert
specification opjefte / spesifikaasje
specified oantsjutte / omskreaun / spesifisearje
specifier oantsjutting
specify oantsjutte / omskriuwe
spelling checker staveringshifker
spool(mail) mapke mei e-berjochten
spool(print) mapke mei printopdrachten
splitted spjalte
spreadsheet rekkenboerd
squeeze yn inoar knipe
stack steapel
stale ferâldere
start begjin / úteinsette
starting begjinne
stat "cannot stat" kin de tastân net gewaar wurde
static bliuwend
status tastân
stderr standert útfier fan flaters
stdin standert ynfier
stdio standert yn- en útfier
stdout standert útfier
stop ophâlde
story ferhaal
stream stream
string tekenrige / triedsje
strip streek(haadwurd / skile(tiidwurd)
struct struktuer
style sheet blêd mei typografyske rigels / stylblêd
subscribe oanmelde / ynskriuwe
subscript yndeks / ûnderskreaun
substitution ferfanging
substring dielrige
success sukses
suffix efterheaksel
suggest oanriede / oanlange / oanrikke
super user systeemberêder
superblock superblok
superfluous te folle
superscript boppeskreaun
support stypje / stipe
suppress ûnderdrukke
suspend útstelle
sustain oanhâlde
swallowed ynslokt
swap wiksel
switch skeakelje
symbol symboal / teken
symbolic link symboalyske keppeling
symlink symboalyske keppeling
sync Syngroan / lyk rinne litte
syntax syntaksis / oardering / opbou
system systeem / gehiel
system disk startskiif
system tray systeemfak ikoan


R wurdlist TThis page was last edited on 24 June 2008, at 21:23. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.