Localization/fy/wurdlist i

H wurdlist J


Ingels Frysk

I

icon byldkaike / ikoan
iconify ferlytsje
identifier namme / oandúding
idle net aktyf
ignore negearje
illegal yllegaal
images ôfbyldings / plaatsjes / printsjes(google)
import ynfoegje / ymportearje
inch tomme
include ynpasse / der by dwaan
inconsistent net konsistint
increase tanimme / fergrutsje
indent ynsprong
index yndeks
info ynformaasje
initial earste
initialize tariede (in programma tariede)
input ynfoer
insert tusken foegje / ynfoegje
install ynstallearje
instance eksimplaar
internal yntern
interrupt ûnderbrekking / hapering
interval tuskenskoft
invalid ûnjildich
issue kwestje
italic skeanprinte
iteration iteraasje / herhelling
invert omkeare / omdraaie


H wurdlist JThis page was last edited on 23 June 2008, at 17:20. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.