Localization/fy/wurdlist a

Z wurdlist B


Ingels Frysk

A

abbreviate ôfkoartsje
abort ôfbrekke, ophâlde(afgebroken: ôfbrutsen)
aborting ôfbrekken
about ynfo, hoe en het(google)
abridged ferkoarte
absent net oanwêzich
accept akseptearje
access tagong, tagong oertreding
access key tagongskaai / tagongsknop
account rekken? yd, akkount
action aksje / bewurking
active aktive / warber
activate aktivearje
actual werklik(e)
adaptor útwreidingskaart (mei sluven)
add optelle, tafoegje, taheakje
address adres oansprekke
adjust oanpasse
adjustable te regeljen, regelber
advanced avansearre, útwreid
affect beynfloedzje
alias alias
align rjochtsje
allocate reservearje
allow tastean (causaal) mooglik meitsje (concecutief)
alter feroarje
alternate (ôf-) wikselje
alternative key oarre(kaai)
ambiguous dûbelsinnich
ancestor aldfaar
anchor anker, ferwizing(haadwurd) koppelje, ferwize, ankerje(tiidwurd)
animated libbene
append efteroan taheakje
application applikaasje, programma
apply tapasse
appreciation wurdearring
appropriate passend(e)
arbitrary diskutabel
archive argyf, argivearje
argument argumint
armor befeiligje
arwurd pylk
ascending oprinnend
assertion falske bewearing
assign takenne
assignment takenning
at sign (@) aapke
atime tagongstiid
attach taheakje
attachment taheaksel
attempt besykje(tiidwurd) besykjen(haadwurd)
attribute skaaimerk/attribút
authenticate ferifiearje
authentication oanmelding, ferifikaasje
author skriuwer
authorisation oanmelding
authoritative foechhawwend
authorization oanmelding
authorize oanmelde
auto-detect automatysk bepale,ûntdekke
autocompletion automatyske ([bn]) oanfolling [zn] auto-oanfolje [ww]
availability beskikberens
available beskikber
avoid mije


Z wurdlist BThis page was last edited on 23 June 2008, at 06:55. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.