Localization/fy/wurdlist

< Localization‎ | fy
Revision as of 15:17, 22 June 2008 by Ytsma (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Fryske Wurdlist

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z

Z wurdlist B


Ingels Frysk

A

abbreviate ôfkoartsje
abort ôfbrekke, ophâlde(afgebroken: ôfbrutsen)
aborting ôfbrekken
about ynfo, hoe en het(google)
abridged ferkoarte
absent net oanwêzich
accept akseptearje
access tagong, tagong oertreding
access key tagongskaai / tagongsknop
account rekken? yd, akkount
action aksje / bewurking
active aktive / warber
activate aktivearje
actual werklik(e)
adaptor útwreidingskaart (mei sluven)
add optelle, tafoegje, taheakje
address adres oansprekke
adjust oanpasse
adjustable te regeljen, regelber
advanced avansearre, útwreid
affect beynfloedzje
alias alias
align rjochtsje
allocate reservearje
allow tastean (causaal) mooglik meitsje (concecutief)
alter feroarje
alternate (ôf-) wikselje
alternative key oarre(kaai)
ambiguous dûbelsinnich
ancestor aldfaar
anchor anker, ferwizing(haadwurd) koppelje, ferwize, ankerje(tiidwurd)
animated libbene
append efteroan taheakje
application applikaasje, programma
apply tapasse
appreciation wurdearring
appropriate passend(e)
arbitrary diskutabel
archive argyf, argivearje
argument argumint
armor befeiligje
arwurd pylk
ascending oprinnend
assertion falske bewearing
assign takenne
assignment takenning
at sign (@) aapke
atime tagongstiid
attach taheakje
attachment taheaksel
attempt besykje(tiidwurd) besykjen(haadwurd)
attribute skaaimerk/attribút
authenticate ferifiearje
authentication oanmelding, ferifikaasje
author skriuwer
authorisation oanmelding
authoritative foechhawwend
authorization oanmelding
authorize oanmelde
auto-detect automatysk bepale,ûntdekke
autocompletion automatyske ([bn]) oanfolling [zn] auto-oanfolje [ww]
availability beskikberens
available beskikber
avoid mije


Z wurdlist B


A wurdlist C


Ingels Frysk

B

back foarige / werom / tebek
backend efterein
backquote skrapke/oanhelteken/oanhellingsteken iepenje
backslash oerbekstreek/backslash/tebekstreekje
backspace wisker/tebek
backtrace de paadtrochslach, trochslach
backup reservekopy
backup diskette trochslachskiif/bewarskiif/reservekopy-skiif
bad ferkeard, ûnbekend, net krekt, min(ne,)
bannend ôfsluten
bar balke
base basis/grûn
batch trochrinnend, batchtriem
bit partsje
blank spaasje, leech
block tsjinkeare
block special file blokapparaattriem
blockquote blok oanhelling
bold fet
boot starte, úteinsette, begjinne
bootloader startprogram
bounced (mail) tebek stuitere
brace akkolade
bracket heak
breakpoint ôfbrekpunt
broadcast útstjoering
browse blêdzje
browser (web)blêder / (web)noasker
buffer lyts ûnthâld
build meitsje, bou
built-in ynbouwd
bug brek
button knop
byte part


A wurdlist C


B wurdlist D


Ingels Frysk

C

cache lytsûnthâld
cancel ôfbrekke / (skrasse)
capitals lock kaptaalskoattel
capture opfange / fêstlizze
carriage return oerbek(knop)
cartridge inketpatroan, de
case haadletter
case sensitive haadletter gefoelich
catch ôffange
categorize kategoriseare
cd-rom / cd-rewriter kompakte-skiif-stasjon, kompakte-lêsskiif
cell fakje, sel(spreadsheet)
certify ferklearje
chain keatling
change feroaring / feroarje / feroare
character karakter / teken
child subunderdiel / subitem / bern
ciphers sifers
circular rûn
class klasse
clear leechmeitsje / leegje
client klant / brûker
clipboard klamboerd
clock frequency (klok)faasje
collate sortearje
colorization kleurgebrûk
column kolom
command kommando
comment taljochting / kommentaar
compatible te kombinearjen / kompetibel
compact kompakte
compiler oersetter
complete ree / klear / foltôge
completed reemakke / klearmakke
Completion dienmeitje / foltôgje / reemeitsje
compliant foldwaan oan
compose gearstalle
compression yn inoar drukke (/ komprimeare)
computer kompjûter / rekkenreau
computerhacker kompjûterynkringer
concatenate oan inoar skeakele / oan inoar keppele
condition tastân
configuration ynstelling, konfiguraasje
configure ynstelle
conflict striid
connect ferbine
connection ferbining
consecutive opinoar folgjend
consist of bestean út
console betsjinningspaniel
constructor makker
content ynhâld
context kontekst / ferbân
continue trochgean
contributors meiwurkers
control character stjoerteken / kontrôleteken
control key kontrôle(kaai)
convert oersette / omsette
copy kopiearje
copyright auteursrjocht
core kearn
correspond oerienkomme
corresponding oerienkommend
corrupted befettet flaters / beskadige
count telle
cpu, central (sintrale)ferwurkingsienheid
crash handler fêstrinprogramma
create meitsje
critical krityk
current aktive / warber / hjoeddeistige / hjoeddeisk
cursor rinnerke
cursor keys stjoerknopkes
custom oanpast
cut knippe
cyclic omgeand


B wurdlist D


C wurdlist E


Ingels Frysk

D

dash streepke
data gegevens(data)
deadline eintiid
debugger útbrekprogramma
decimal desimaal
declaration oanjefte
declare oanjaan
decode ûntsiferje
decrease ôfnimme / ferlytsje
decrement ôfname
default standert
defer útstelle / ferskowe
define fêstlizze / definieare
definition definysje / omskriuwing
defunct ferdwûn
delay opûnthâld / fertraging
delete wiskje / útgomje
delimiter skiedingsteken
deny ûntkenne
department ôfdieling
dependency ôfhinklikheid / ôfhinklikens
deprecate ôfkarre
descend ôfrinne
descending ôfrinnend
description beskriuwing
desktop buroblêd
destination bestimming / de ein
detached losmakke / loshelle
detect ûntdekke
device apparaat
dialog twaspraak / (dialooch)
differ ferskille
digest fertarje / samling / oersicht
digit sifer
dip sw sirkwyskoattel
directive opdracht
directory triemtafel (haad-,ûndertafel)
disable útsette, útskeakelje
disassemble út inoar helje
discard fersmite, weismite, fuortsmite, negearje
disk skiif
disk drive skiifstasjon
disk label skiifetiket
disk operating system skiif-bestjoeringssysteem
diskette skiif (3,5 of 5,25 toms)
displace ferskowe
display sjen litte(Tiidwurd) / werjaan(Tiidwurd) / skerm(Haadwurd) / byld
distinguish ûnderskiede
distinguished ûnderskied
divert omliede
divide dele / diele
document dokumint
dot punt
double dûbel
down del / út
downgrade degradearje
download ynlade
downsampling ferlytsje
drag &amp; drop slepe (it droppen wurdt faaks weilitten)
drive stasjon
drive letter stasjonsletter
driver stjoerprogramma
drop-down menu dellûk lyst, dellûk list
duplicate duplikaat / kopy


C wurdlist E


D wurdlist F


Ingels Frysk

E

e-commerce e-hannel
echo skriuwe
edit oanpasse / bewurkje
editor bewurker
eject útsmytknop
email e-post / e-berjocht / skriuwen
email address e-(post)adres
emulate neidwaan / imitearje
enable oansette / ynskeakelje
english Ingelsk
enter ynfoere, ynfiere
enter key ynfier(knop)
entry ynfoer, ynfier
enumerate opneame
environment omkriten / omwrâld / omjouwing
eof ein fan de triem / triemein
equal gelyk
erase útwiskje
error flater
escape útbrekke
escape key útbrek(kaai)
evaluate beoardiele / skôgje / evaluearje
event barren / foarfal
example foarbyld
exceed oerhinne gean
exception útsûndering
exchange útwikselje
exclude bûtenslute
executable út te fieren (triem)
execute útfiere
exist bestean
exit útgong
example foarbyld / bygelyks (ned. bijv.)
expand útwreidzje / útsette / ekspandearje
expect ferwachtsje
expire ferrinne / is ferrûn
explorer ferkenner
export fuortskriuwe
expression útdrukking
extension taheaksel (stip &amp; trije tekens)
extract útpakke


D wurdlist F


E wurdlist G


Ingels Frysk

F

fail mislearre
false mis / ûnwier
fatal fataal
fault flater / defekt
feature mooglikheid
feedback weromwurd
feed nijsoanfier
field fjild (iepen of sletten)
file triem
file name triemnamme (acht tekens &amp; tahl.)
filing cabinet argyf
fill opfolje
filter filter
find fine, sykje
finish einje / foltôgje
fitness kondysje
fix reparearje / meitsje
flag flagge
float driuwe
floppy slappe skiif / slap skyfke
flush trochspiele
focus fokuseare / skerpstelle
folder map
follow folgje
font lettertype
foo foo
footer fuottekst
footnote fuotnoat
force forseare / trochdramme
foreign frjemd / bûtenlâns
format opmaak / opmeitsje / ôfmjittings / grutte
foul up bedjerre
frame freem / ramt / kader
free fergees / om 'e nocht / frij / frij jaan
frontend foarein
fully folslein
function funksje / doel
function key funksjekaai
fuzzy dizich


E wurdlist G


|- style="background-color: #FFFFEA;" |

F

| |- style="background-color: #EAFFFF;" |fail |mislearre |- |false |mis / ûnwier |- style="background-color: #EAFFFF;" |fatal |fataal |- |fault |flater / defekt |- style="background-color: #EAFFFF;" |feature |mooglikheid |- |feedback |weromwurd |- style="background-color: #EAFFFF;" |feed |nijsoanfier |- |field |fjild (iepen of sletten) |- style="background-color: #EAFFFF;" |file |triem |- |file name |triemnamme (acht tekens &amp; tahl.) |- style="background-color: #EAFFFF;" |filing cabinet |argyf |- |fill |opfolje |- style="background-color: #EAFFFF;" |filter |filter |- |find |fine, sykje |- style="background-color: #EAFFFF;" |finish |einje / foltôgje |- |fitness |kondysje |- style="background-color: #EAFFFF;" |fix |reparearje / meitsje |- |flag |flagge |- style="background-color: #EAFFFF;" |float |driuwe |- |floppy |slappe skiif / slap skyfke |- style="background-color: #EAFFFF;" |flush |trochspiele |- |focus |fokuseare / skerpstelle |- style="background-color: #EAFFFF;" |folder |map |- |follow |folgje |- style="background-color: #EAFFFF;" |font |lettertype |- |foo |foo |- style="background-color: #EAFFFF;" |footer |fuottekst |- |footnote |fuotnoat |- style="background-color: #EAFFFF;" |force |forseare / trochdramme |- |foreign |frjemd / bûtenlâns |- style="background-color: #EAFFFF;" |format |opmaak / opmeitsje / ôfmjittings / grutte |- |foul up |bedjerre |- style="background-color: #EAFFFF;" |frame |freem / ramt / kader |- |free |fergees / om 'e nocht / frij / frij jaan |- style="background-color: #EAFFFF;" |frontend |foarein |- |fully |folslein |- style="background-color: #EAFFFF;" |function |funksje / doel |- |function key |funksjekaai |- style="background-color: #EAFFFF;" |fuzzy |dizich

|- style="background-color: #FFFFEA;" |

G

| |- style="background-color: #EAFFFF;" |garbage |rommel / ûnsin , jiske |- |general |algemien |- style="background-color: #EAFFFF;" |generate |oanmeitsje |- |generic |algemien |- style="background-color: #EAFFFF;" |gid |groepsnûmer / groepsidentifikaasjenûmer |- |grammar |grammatika |- style="background-color: #EAFFFF;" |graphics |grafyske foarstellings |- |grid |roaster / reaster |- style="background-color: #EAFFFF;" |group |keppel, groep

|- style="background-color: #FFFFEA;" |

H

|  |- style="background-color: #EAFFFF;" |hacker |ynkringer |- |handle |(ôf)hannelje / hânsel |- style="background-color: #EAFFFF;" |hangup |ophingje / ôfbrekke |- |hard disk |fêste skiif |- style="background-color: #EAFFFF;" |hard link |hurde ferbining / hurde keppeling |- |hardware |apparatuer |- style="background-color: #EAFFFF;" |header |koptekst |- |help |help |- style="background-color: #EAFFFF;" |hidden |ferburgen / ferstoppe |- |hidden file |ferburgen triem / ferstoppe triem |- style="background-color: #EAFFFF;" |highlight |markearje / opljochtsje |- |history |skiednis / histoarje |- style="background-color: #EAFFFF;" |home |thús |- |home / start page |begjinskerm / thússide |- style="background-color: #EAFFFF;" |home directory |thústafel |- |home key |begjinsiker(sknop) |- style="background-color: #EAFFFF;" |homepage |thússide |- |hostname |hostnamme / kompjûternamme |- style="background-color: #EAFFFF;" |hue |kleur tint |- |human readable |lêsber

|- style="background-color: #FFFFEA;" |

I

|  |- |icon |byldkaike / ikoan |- style="background-color: #EAFFFF;" |iconify |ferlytsje |- |identifier |namme / oandúding |- style="background-color: #EAFFFF;" |idle |net aktyf |- |ignore |negearje |- style="background-color: #EAFFFF;" |illegal |yllegaal |- |images |plaatsjes / ôfbyldings / printsjes(google) |- style="background-color: #EAFFFF;" |import |ynfoegje / ymportearje |- |inch |tomme |- style="background-color: #EAFFFF;" |include |ynpasse / der by dwaan |- |inconsistent |net konsistint |- style="background-color: #EAFFFF;" |increase |tanimme / fergrutsje |- |indent |ynsprong |- style="background-color: #EAFFFF;" |index |yndeks |- |info |ynformaasje |- style="background-color: #EAFFFF;" |initial |earste |- |input |ynfoer |- style="background-color: #EAFFFF;" |insert |tusken foegje / ynfoegje |- |install |ynstallearje |- style="background-color: #EAFFFF;" |internal |yntern |- |interrupt |ûnderbrekking / hapering |- style="background-color: #EAFFFF;" |interval |tuskenskoft |- |invalid |ûnjildich |- style="background-color: #EAFFFF;" |issue |kwestje |- |italic |skeanprinte |- style="background-color: #EAFFFF;" |iteration |iteraasje / herhelling |- |invert |omkeare / omdraaie

|- style="background-color: #FFFFEA;" |

J

|  |- |job |taak / opjefte |- style="background-color: #EAFFFF;" |join |gearfoegje / der by komme / meidwaan |- |jumper |brechje |- style="background-color: #EAFFFF;" |justify |útfolje / rjochtfeardigje

|- style="background-color: #FFFFEA;" |

K

|  |- style="background-color: #EAFFFF;" |keyboard |toetseboerd |- |kill |ôfbrekke (yn ferbân fan in proses ôfslúte)

|- style="background-color: #FFFFEA;" |

L

|  |- |label |kaartsje |- style="background-color: #EAFFFF;" |landscape |lizzende print / lânskip |- |language |taal |- style="background-color: #EAFFFF;" |layout |ûntwerp / opmaak / omskot |- |leading |earste / earstkommende |- style="background-color: #EAFFFF;" |led, light-emitting diode |dioade-lampke |- |length |lingte (/ mjitte) |- style="background-color: #EAFFFF;" |letter |letter (yn'e oersetting fan in karakter; net fan in brief) |- |letter key |letter(kaai) |- style="background-color: #EAFFFF;" |level |nivo |- |library |bibleteek |- style="background-color: #EAFFFF;" |license |lisinsje |- |lime |fel grien |- style="background-color: #EAFFFF;" |line |rigel |- |link |link, -en / skeakel / keppeling / ferwizing |- style="background-color: #EAFFFF;" |list |list / lyst |- |load |lade |- style="background-color: #EAFFFF;" |loadtime |laadtiid |- |local |Pleatslik |- style="background-color: #EAFFFF;" |lock |slot |- |log in |oanmelde |- style="background-color: #EAFFFF;" |log out |ôfmelde

|- style="background-color: #FFFFEA;" |

M

|  |- style="background-color: #EAFFFF;" |machine |masine |- |mailbox |postfak |- style="background-color: #EAFFFF;" |mainly |benammen |- |maintainer |ûnderhâlder |- style="background-color: #EAFFFF;" |maintenance |ûnderhâld |- |major |haad |- style="background-color: #EAFFFF;" |mandatory |ferplicht |- |map |kaart / plattegrûn |- style="background-color: #EAFFFF;" |margin |marzje |- |match |oerien komme |- style="background-color: #EAFFFF;" |matrix printer |nulleprinter |- |maximize |sa grut mooglik meitsje / maksimalisearje |- style="background-color: #EAFFFF;" |member |ûnderdiel / lid |- |memory |ûnthâld |- style="background-color: #EAFFFF;" |menu |menu |- |merchantability |ferkeapberheid |- style="background-color: #EAFFFF;" |merge |gearfoegje |- |message |melding |- style="background-color: #EAFFFF;" |method |metoade |- |microchip |(mikro)tsjip, -pen; -ke |- style="background-color: #EAFFFF;" |minimize |minimalisearje / sa lyts mooglik meitsje |- |miscellaneous |mingd / ferskaat |- style="background-color: #EAFFFF;" |missing |ûntbrekkend |- |mode |modus |- style="background-color: #EAFFFF;" |modem |oerset, it |- |modify |oanpasse / feroarje |- style="background-color: #EAFFFF;" |modus |modus |- |monitor / screen |(byld)skerm |- style="background-color: #EAFFFF;" |motherboard |memmeboerd |- |mount |keppelje (tiidwurd) |- style="background-color: #EAFFFF;" |mount point |keppelpunt |- |mouse |mûs |- style="background-color: #EAFFFF;" |mouse pad |mûsmatte |- |mouse wheel |mûs tsjil |- style="background-color: #EAFFFF;" |move |fersette / ferpleatse |- |movement |beweging |- style="background-color: #EAFFFF;" |move up |nei boppen /omheech ferpleatse |- |multi |multy / mearfâldich |- style="background-color: #EAFFFF;" |mutually exclusive |fan wjerskanten útsluten

|- style="background-color: #FFFFEA;" |

N

|  |- style="background-color: #EAFFFF;" |name |namme |- |nameserver |nammetsjinner |- style="background-color: #EAFFFF;" |national |nasjonaal |- |native |lânseigen |- style="background-color: #EAFFFF;" |negation |ûntkenning / leagening |- |negative |negatyf |- style="background-color: #EAFFFF;" |network |netwurk |- |next |neikommend / fierder / oare / folgjende |- style="background-color: #EAFFFF;" |nick |alias |- |none |gjin / gjint |- style="background-color: #EAFFFF;" |notation |notaasje |- |note |tink (der)om |- style="background-color: #EAFFFF;" |notice |opmerking / taljochting |- |null |nul |- style="background-color: #EAFFFF;" |numeric |numeryk

|- style="background-color: #FFFFEA;" |

O

|  |- style="background-color: #EAFFFF;" |object |objekt |- |obscure |ferbergje / ferside bringe |- style="background-color: #EAFFFF;" |obsolete |ferâldere / út 'e tiid |- |occur |foarkomme (klam op it earste wurdlid) / foarfalle |- style="background-color: #EAFFFF;" |omit |weilitte / oerslaan |- |opaque |net trochsichtich |- style="background-color: #EAFFFF;" |open |iepenje (tiidwurd) / iepen (eigenskipswurd) |- |operation |aksje |- style="background-color: #EAFFFF;" |option |opsje / kar |- |optional |opsjoneel / nei eigen foarkar |- style="background-color: #EAFFFF;" |order |oarder / folchoarder |- |original |orizjineel |- style="background-color: #EAFFFF;" |others |oaren |- |output |útfier |- style="background-color: #EAFFFF;" |overflow |oerrin |- |override |wichtiger wêze as / oerwâldzje / oerskriuwe / oerride |- style="background-color: #EAFFFF;" |overrun |earne oerhinne gean |- |overwrite |oerskriuwe |- style="background-color: #EAFFFF;" |owner |eigner

|- style="background-color: #FFFFEA;" |

P

|  |- style="background-color: #EAFFFF;" |package |pakket |- |packman |grôpert |- style="background-color: #EAFFFF;" |pad |opfolje

|- |padding |opfolling |- style="background-color: #EAFFFF;" |page |(blêd)side |- |page down |skermfoarút(knop) |- style="background-color: #EAFFFF;" |page up |skermtebek(knop) |- |pager |semifoan |- style="background-color: #EAFFFF;" |paginate |side nûmerje |- |paragraph |alinea / paragraaf |- style="background-color: #EAFFFF;" |parallel |parallel |- |parent |haaditem / mem (/ boarne) |- style="background-color: #EAFFFF;" |parenthesis |heakjes / heaken |- |parse |opdiele / ûntlede |- style="background-color: #EAFFFF;" |parser |automatyske opdieler |- |pass |trochjaan |- style="background-color: #EAFFFF;" |password |wachtwurd |- |paste |plakke |- style="background-color: #EAFFFF;" |path |paad |- |pattern |patroan |- style="background-color: #EAFFFF;" |peer |gelikense / allyk in brûker |- |pending |yn behanneling |- style="background-color: #EAFFFF;" |perform |útfiere |- |performance |prestaasje |- style="background-color: #EAFFFF;" |period |punt |- |permission |tastimming / tawurd |- style="background-color: #EAFFFF;" |persistent |bliuwend / oanhâldend |- |photo |foto |- style="background-color: #EAFFFF;" |pid |proses(nûmer) |- |pipe |trochslûzje(tiidwurd) / piip(haadwurd) |- style="background-color: #EAFFFF;" |pixel |byldpunt |- |placement |pleatsing |- style="background-color: #EAFFFF;" |play |ôfspielje |- |plus |plus |- style="background-color: #EAFFFF;" |pointer |oanwizer |- |policy |belied |- style="background-color: #EAFFFF;" |port |gaadlik meitsje foar in beskate arsjitektuer(tiidwurd) / poarte(haadwurd) |- |portable |draachber |- style="background-color: #EAFFFF;" |portrait |steande print / portret |- |position |posysje |- style="background-color: #EAFFFF;" |post |ferstjoere / bekend meitsje |- |postfix |efterheaksel |- style="background-color: #EAFFFF;" |postscript |neiskrift |- |precede |foargean |- style="background-color: #EAFFFF;" |precedence |foarrang / prioriteit |- |predicate |eigenskip |- style="background-color: #EAFFFF;" |preference |foarkar |- |preferences |foarkarren |- style="background-color: #EAFFFF;" |prefix |foarheaksel |- |premature |foarbarich / foarbatich / betiid |- style="background-color: #EAFFFF;" |premision |tagongsrjochten / fergunning |- |preserve |behâlde |- style="background-color: #EAFFFF;" |press |druk op |- |preview |printallyk, de |- style="background-color: #EAFFFF;" |previous |foargeande / tebek / eardere |- |primair |primêr |- style="background-color: #EAFFFF;" |print |printsje / ôfdrukke |- |print screen |skermprint(knop) |- style="background-color: #EAFFFF;" |printer |printer / ôfdrukker |- |priority |prioriteit |- style="background-color: #EAFFFF;" |private |persoanlik / foar jinsels |- |procedure |proseduere / hannelwize |- style="background-color: #EAFFFF;" |process |behannelje(tiidwurd) / beärbeidzje(tiidwurd) / proses(haadwurd) / taak(haadwurd) |- |processor |ferarbeidingsienheid / ferwurkingsienheid |- style="background-color: #EAFFFF;" |profile |brûkersynstellings |- |program |programma |- style="background-color: #EAFFFF;" |progress |avensaasje / foardering / fuortgong |- |promise |tasizze(tiidwurd) / ûnthjitte(tiidwurd) / ûnthjit(haadwurd) / belofte(haadwurd) |- style="background-color: #EAFFFF;" |prompt |pront, de |- |properties |eigenskippen |- style="background-color: #EAFFFF;" |property |eigenskip |- |protected |beskerme |- style="background-color: #EAFFFF;" |protocol |protokol |- |provide |oanbiede / foarsjen |- style="background-color: #EAFFFF;" |provider |kedizer / ferskaffer |- |public |iepenbier / algemien |- style="background-color: #EAFFFF;" |publish |útjaan |- |purge |suverje / skjin reagje

|- style="background-color: #FFFFEA;" |

Q

|  |- |query |fersyk / fraach |- style="background-color: #EAFFFF;" |queue |wachtrige |- |quick |fluch, gau, snel |- style="background-color: #EAFFFF;" |quit |ophâlde / beëinigje |- |quota |oandiel / kwota |- style="background-color: #EAFFFF;" |quote |1: sitaat 2: skrapkes / klamkes

|- style="background-color: #FFFFEA;" |

R

|  |- style="background-color: #EAFFFF;" |radio button |karrûntsje |- |radix |grûntal |- style="background-color: #EAFFFF;" |random |samar in ... / samar wat |- |random access memory |skriuwûnthâld |- style="background-color: #EAFFFF;" |range |(be)rik |- |rank |graad / stand |- style="background-color: #EAFFFF;" |rate |wearde skatte(tiidwurd) / gong(haadwurd) |- |sample rate |bemeunsteringsfrekwinsje |- style="background-color: #EAFFFF;" |raw |rûch / rûge ... |- |re- |opnij / op'e nij |- style="background-color: #EAFFFF;" |read |lêze |- |readonly |allinnich lêze |- style="background-color: #EAFFFF;" |real |werklik / wier / reëel |- |realm |gebiet / (it) ryk |- style="background-color: #EAFFFF;" |reap |opstrike |- |receive |ûntfange / krije |- style="background-color: #EAFFFF;" |recent |koartlyn / nijste |- |recipient |ûntfanger |- style="background-color: #EAFFFF;" |recognize |werkenne |- |record |opnimme / fêstlizze |- style="background-color: #EAFFFF;" |recursion |weromkommen / weromkear |- |recursively |sich werheljend / rekursyf |- style="background-color: #EAFFFF;" |recycle bin |jiskefet / papierkoer |- |redirect |omliede / omlaat |- style="background-color: #EAFFFF;" |reference |ferwizing |- |refresh |ferfarskje / opnij lade / op 'e nij lade |- style="background-color: #EAFFFF;" |refuse |wegerje |- |region |gebiet |- style="background-color: #EAFFFF;" |register |oanmelde(tiidwurd) / register(haadwurd) |- |regular |gewoan |- style="background-color: #EAFFFF;" |rehash |op'e nij brûke |- |release |útjaan(tiidwurd) / útjefte(haadwurd) |- style="background-color: #EAFFFF;" |release notes |útjefte opmerkingen |- |remote |op ôfstân |- style="background-color: #EAFFFF;" |remove |fuortsmite |- |rename |omneame |- style="background-color: #EAFFFF;" |repeat |werhelje |- |replace |ferfange |- style="background-color: #EAFFFF;" |replicate |kopiearje |- |reply |antwurdzje |- style="background-color: #EAFFFF;" |report |rapport(haadwurd) / rapporteare(tiidwurd) |- |request |fersyk / freegje |- style="background-color: #EAFFFF;" |require |nedich wêze / (fer)easkje |- |resolve |oplosse / beslúte &quot;resolve hostname&quot;: namme fan de host kompjûter fêststelle |- style="background-color: #EAFFFF;" |  |- |resource |helpboarne |- style="background-color: #EAFFFF;" |response |reaksje / antwurd |- |restrict |beheine(tiidwurd) |- style="background-color: #EAFFFF;" |restricted |beheint (eigenskipswurd) |- |result |útkomst / resultaat |- style="background-color: #EAFFFF;" |resume |ferfetsje |- |retain |oanhâlde / fêsthâlde |- style="background-color: #EAFFFF;" |retrieve |opsykje / earne wat úthelje |- |return |weromkomme / antwurdzje / opsmite |- style="background-color: #EAFFFF;" |return receipt |ûntfangstbefêstiging |- |reverse |omkeare / eat ûngedien meitsje |- style="background-color: #EAFFFF;" |revert |weromfalle / weromkeare / werom sette |- |revived |oplibje |- style="background-color: #EAFFFF;" |revoke |ynlûke |- |rewind |werom spiele |- style="background-color: #EAFFFF;" |rewritable cd-rom |kompakte-skriuwskiif |- |rich text |opmakke tekst |- style="background-color: #EAFFFF;" |root |haadmap / woartel / haadfinster |- |wurd |rige |- style="background-color: #EAFFFF;" |rule |regel / foarskrift |- |run |útfiere / rinne

|- style="background-color: #FFFFEA;" |

S

|  |- |sample |meunster / part |- style="background-color: #EAFFFF;" |saturation |sêding |- |save |bewarje |- style="background-color: #EAFFFF;" |scale |op grutte |- |scan |ôftaaste / opsykje |- style="background-color: #EAFFFF;" |scanner |skenner |- |score |score |- style="background-color: #EAFFFF;" |screen |skerm |- |screensaver |skermbefeiliging |- style="background-color: #EAFFFF;" |script |skript |- |scroll |rolje / skowe |- style="background-color: #EAFFFF;" |scrollbar |rolbalke / skobalke / skúfbalke |- |search |sykje |- style="background-color: #EAFFFF;" |search engine |sykmasine |- |secundair |sekundêr |- style="background-color: #EAFFFF;" |section |part / seksje |- |seed |begjinwearde / startwearde |- style="background-color: #EAFFFF;" |seek to |gean nei |- |select |selektearje |- style="background-color: #EAFFFF;" |semicolon |stipskrapke |- |send |stjoere |- style="background-color: #EAFFFF;" |separate |ôfskiede |- |separator |ôfskieder |- style="background-color: #EAFFFF;" |sequence |searje / rige |- |sequential |nei inoar kommend / opinoar folgje |- style="background-color: #EAFFFF;" |serif |(dwers)streekje |- |server |tsjinner |- style="background-color: #EAFFFF;" |service |tsjinst |- |set |samling |- style="background-color: #EAFFFF;" |setting |ynstelling |- |setup |opset / ynstelling |- style="background-color: #EAFFFF;" |share |diele / tagong jaan ta ~ |- |shared |(hoe dit koart en bûnich oersette??) Dield? |- style="background-color: #EAFFFF;" |shell |flues |- |shift |wikselje |- style="background-color: #EAFFFF;" |shift key |wiksel |- |ship |ferstjoere |- style="background-color: #EAFFFF;" |shortcut |fluchtoets / snelkaai |- |show |sjen litte / werjaan |- style="background-color: #EAFFFF;" |shuffle |minge / skodzje |- |sign |ûndertekenje |- style="background-color: #EAFFFF;" |signal |sinjaal |- |signature |ûndertekening |- style="background-color: #EAFFFF;" |signed |ûndertekene |- |similar |likense |- style="background-color: #EAFFFF;" |simply |ienfâldich |- |size |grutte |- style="background-color: #EAFFFF;" |size-based |op grutte |- |skeleton |ramt / ramtwurk |- style="background-color: #EAFFFF;" |skew |ôfwiking |- |slanted |skeef |- style="background-color: #EAFFFF;" |slash |skeane streek / dútsk skrapke |- |slice |sneed(haadwurd) / yn stikken fykje(tiidwurd) |- style="background-color: #EAFFFF;" |slot |útwreidingsslúf |- |smoke |reek |- style="background-color: #EAFFFF;" |snapshot |kykje / momintopname |- |socket |hâlder (/ fitting) |- style="background-color: #EAFFFF;" |software |sêftguod / programmatuer |- |some |ienige / guon |- style="background-color: #EAFFFF;" |sort |sortearje |- |sound card |lûdkaart |- style="background-color: #EAFFFF;" |source |boarne |- |space |romte / spaasje |- style="background-color: #EAFFFF;" |space bar |spaasjebalke |- |sparse |skraach |- style="background-color: #EAFFFF;" |spam |ûnpost |- |spawn |opsmite / fuortbringe |- style="background-color: #EAFFFF;" |special file |apparaattriem / stikje dat in apparaat oanstjoert |- |specification |opjefte / spesifikaasje |- style="background-color: #EAFFFF;" |specified |oantsjutte / omskreaun / spesifisearje |- |specifier |oantsjutting |- style="background-color: #EAFFFF;" |specify |oantsjutte / omskriuwe |- |spelling checker |staveringshifker |- style="background-color: #EAFFFF;" |spool(mail) |mapke mei e-berjochten |- |spool(print) |mapke mei ôfdrukopdrachten |- style="background-color: #EAFFFF;" |splitted |spjalte |- |spreadsheet |rekkenboerd |- style="background-color: #EAFFFF;" |squeeze |yn inoar knipe |- |stack |steapel |- style="background-color: #EAFFFF;" |stale |ferâldere |- |start |begjin / úteinsette |- style="background-color: #EAFFFF;" |starting |begjinne |- |stat |"cannot stat" kin de tastân net gewaar wurde |- style="background-color: #EAFFFF;" |static |bliuwend |- |status |tastân |- style="background-color: #EAFFFF;" |stderr |standert útfier fan flaters |- |stdin |standert ynfier |- style="background-color: #EAFFFF;" |stdio |standert yn- en útfier |- |stdout |standert útfier |- style="background-color: #EAFFFF;" |stop |ophâlde |- |story |ferhaal |- style="background-color: #EAFFFF;" |stream |stream |- |string |triedsje |- style="background-color: #EAFFFF;" |strip |streek(haadwurd / skile(tiidwurd) |- |struct |struktuer |- style="background-color: #EAFFFF;" |style sheet |blêd mei typografyske rigels / stylblêd |- |subscribe |oanmelde / ynskriuwe |- style="background-color: #EAFFFF;" |subscript |yndeks / ûnderskreaun |- |substitution |ferfanging |- style="background-color: #EAFFFF;" |substring |dielrige |- |success |sukses |- style="background-color: #EAFFFF;" |suffix |efterheaksel |- |suggest |oanriede / oanlange / oanrikke |- style="background-color: #EAFFFF;" |super user |systeemberêder |- |superblock |superblok |- style="background-color: #EAFFFF;" |superfluous |te folle |- |superscript |boppeskreaun |- style="background-color: #EAFFFF;" |support |stypje / stipe |- |suppress |ûnderdrukke |- style="background-color: #EAFFFF;" |suspend |útstelle |- |sustain |oanhâlde |- style="background-color: #EAFFFF;" |swallowed |ynslokt |- |swap |wiksel |- style="background-color: #EAFFFF;" |switch |skeakelje |- |symbol |symboal / teken |- style="background-color: #EAFFFF;" |symbolic link |symboalyske keppeling |- |symlink |symboalyske keppeling |- style="background-color: #EAFFFF;" |sync |lyk rinne litte |- |syntax |syntaksis / oardering / opbou |- style="background-color: #EAFFFF;" |system |systeem / gehiel |- |system disk |opstartskiif |- style="background-color: #EAFFFF;" |system tray |systeemfak ikoan

|- style="background-color: #FFFFEA;" |

T

|  |- style="background-color: #EAFFFF;" |tab |ljepper / ljepblêd |- |table |tabel |- style="background-color: #EAFFFF;" |table of contents |ynhâldsopjefte |- |tag |mark |- style="background-color: #EAFFFF;" |tape |bân |- |target |doel |- style="background-color: #EAFFFF;" |template |sjabloan / model / mal |- |temporary |tydlik |- style="background-color: #EAFFFF;" |terminal |terminal / kontaktpunt |- |terminate |ôfslúte |- style="background-color: #EAFFFF;" |text |tekst |- |text editor |tekstferwurker / skriuwboerd |- style="background-color: #EAFFFF;" |theme |tema |- |thread |programmadiel / searje berjochten yn in diskusje |- style="background-color: #EAFFFF;" |threshold |drompelwearde |- |tilde ('~') |golfke |- style="background-color: #EAFFFF;" |timed out |ôfrûn / ferrûn |- |timeout |tiid is om |- style="background-color: #EAFFFF;" |timestamp |tiidsoantsjutting |- |timezone |tiidsône |- style="background-color: #EAFFFF;" |title |titel |- |to boot |opstarte, úteinsette |- style="background-color: #EAFFFF;" |to browse |blêdzje |- |to copy |kopiearje |- style="background-color: #EAFFFF;" |to save |bewarje |- |toc |ynhâldsopjefte |- style="background-color: #EAFFFF;" |token |ienheid |- |toolbar |arkbalke |- style="background-color: #EAFFFF;" |tools |ark |- |tooltip |koart advys oangeande beskaat ark / skermtip |- style="background-color: #EAFFFF;" |trace |folgje / de trochslach |- |track |spoar |- style="background-color: #EAFFFF;" |traditional |tradisjoneel / gebrûklik / wenstich |- |trailing |efteroankommend / ôfslútend |- style="background-color: #EAFFFF;" |transfer |oerdracht |- |transient |tydlik / koart |- style="background-color: #EAFFFF;" |transparent |trochsichtich |- |trap |ôffange |- style="background-color: #EAFFFF;" |trashcan |jiskefet |- |troubleshouting |tsjinnichheden |- style="background-color: #EAFFFF;" |truncate |ôfkappe |- |trust |fertrouwe |- style="background-color: #EAFFFF;" |type |soart / type

|- style="background-color: #FFFFEA;" |

U

|  |- style="background-color: #EAFFFF;" |uid |brûkersnûmer |- |unary |iendielich |- style="background-color: #EAFFFF;" |unbalanced |fan't sintrum |- |underflow |ûnderstream |- style="background-color: #EAFFFF;" |underscore |leech lizzend streekje ('_') |- |undo |ûngedien meitsje |- style="background-color: #EAFFFF;" |undefined |net definiearre / net oantsjutte |- |unexpected |net ferwachte / ûnferwachts |- style="background-color: #EAFFFF;" |unify |gearstalle |- |union |feriening |- style="background-color: #EAFFFF;" |unknown |ûnbekend |- |unlink |losmeitsje |- style="background-color: #EAFFFF;" |unlock |fan't slot helje / ûntskoattelje |- |unmatched |net oerienkommend |- style="background-color: #EAFFFF;" |unmount |losmeitsje |- |unrecognized |net werkende / net weromkende |- style="background-color: #EAFFFF;" |unsigned |posityf / net tekene |- |unsubscribe |opsizze / útskriuwe |- style="background-color: #EAFFFF;" |update |bywurkje / fernije |- |upload |oplade / oerdrage |- style="background-color: #EAFFFF;" |upgrade |ferbetterje / opwurdearje |- |usage |gebrûk |- style="background-color: #EAFFFF;" |user |brûker |- |utilities |benôdigheden

|- style="background-color: #FFFFEA;" |

V

|  |- |valid |wier / jildich |- style="background-color: #EAFFFF;" |value |wearde |- |variable |fariabel / wikseljend |- style="background-color: #EAFFFF;" |vector |fektor |- |verbatim |wurdlik |- style="background-color: #EAFFFF;" |verbose |breedsprakich / in protte ynformaasje jaan |- |verify |ferifiearje |- style="background-color: #EAFFFF;" |version |ferzje |- |videoboard |grafyske kaart |- style="background-color: #EAFFFF;" |view |byld / werjefte |- |violation |skeining / oertrêding |- style="background-color: #EAFFFF;" |virtual |firtueel / feitlik |- |volatile |flechtich |- style="background-color: #EAFFFF;" |volume |part / diel / skiif |- |volume label |skiifnamme

|- style="background-color: #FFFFEA;" |

W

|  |- |wallet |slûf (berchmap) |- style="background-color: #EAFFFF;" |wand |stêf |- |warning |warskôging |- style="background-color: #EAFFFF;" |warranty |garânsje |- |weak |kwetsber / swak |- style="background-color: #EAFFFF;" |web portal |webportaal |- |web site |webskerm / webstee / webstek / webside |- style="background-color: #EAFFFF;" |weird |nuver |- |what's related |besibbe ûnderwerpen / ferlykber |- style="background-color: #EAFFFF;" |wheel |tsjil |- |whitespace |stikje romte |- style="background-color: #EAFFFF;" |whole |hiele / folsleine |- |widget |Noch ideeën? |- style="background-color: #EAFFFF;" |width |breedte |- |wildcard |joker |- style="background-color: #EAFFFF;" |window |finster (iepen of sletten) |- |wizard |tsjoender / assistint |- style="background-color: #EAFFFF;" |word |wurd |- |wrap |trochrinne |- style="background-color: #EAFFFF;" |write |skriuwe

|- style="background-color: #FFFFEA;" |

Z

|  |- style="background-color: #EAFFFF;" |zero |nul(Haadwurd)/ mei nultekens opfolje(tiidwurd) |}


Dizze wurdlist is gearstald út de âlde kde.nl-wurdlist fan Ivo Timmermans, oanfolle troch de brûkers en oersetters fan Fryske kompjûterprogramma's Eltsenien mei dizze list brûke en oernimme, der sit gjin copyright op en is iepen om lêzen te wurden.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.