Development/Languages (fa)

< Development
Revision as of 21:11, 8 December 2007 by Ebrahim (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Development/Languages

علاوه بر ++C بومی، KDE شیرازه‌های چند زبان برنامه‌سازی دیگر را نیز در اختیار می‌گذارد.

در کنار شیرازه‌های مستقیم به APIهای استاندارد، شیرازه‌هایی برای نوشتن برنامه‌های خاصی وجود دارد. برای اطلاعات بیش‌تر، صفحه‌ی Kross را ببینید.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.