Development/Languages (fa)

علاوه بر ++C بومی، KDE شیرازه‌های چند زبان برنامه‌سازی دیگر را نیز در اختیار می‌گذارد.

در کنار شیرازه‌های مستقیم به APIهای استاندارد، شیرازه‌هایی برای نوشتن برنامه‌های خاصی وجود دارد. برای اطلاعات بیش‌تر، صفحه‌ی Kross را ببینید.


This page was last edited on 14 July 2012, at 15:34. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.