Development/Languages (csb)


KE wspiérô wiele [email protected]ëków programòwania dlô rozwiju KDE 4.

Stabilné ë dozdrzałé

Ne jãzëczi są ju fùl wspieróné ë parôt dlô rozwiju aplikacëjów:

W rozwiju

Wspiarcé dlô nëch jãzëków je wcyg w rozwiju:

Technoligije òprawë ë wbùdowóne systemë

  • Smoke - Dôwô infrastrukturã dlô ùsadzania òprawów dlô wielu jãzëków jak Ruby, C# ë PHP.
  • Kross - Dôwô wbùdowóné skriptowanié dlô aplikacëjów C++. Taczé jãzëczi jak Python, Ruby, JavaScript, QtScript, Falcon ë Java mają wspiarcé.
  • QtScript - Generator òprawów QtScript.

Wspiarcé dlô Qt3 / KDE3This page was last edited on 15 July 2012, at 18:27. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.