Difference between revisions of "Development/Languages (fa)"

Jump to: navigation, search
(Initialized!)
(No difference)

Revision as of 20:59, 8 December 2007


Development/Languages

علاوه بر ++C بومیKDE شیرازه‌های چند زبان برنامه‌سازی دیگر را نیز در اختیار می‌گذارد.

در کنار شیرازه‌های مستقیم به APIهای استاندارد، شیرازه‌هایی برای نوشتن برنامه‌های خاصی وجود دارد. برای اطلاعات بیش‌تر، صفحه‌ی Kross را ببینید.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.