Localization/fy/Fryske kompjûterwurden

GUI status: essential | stable | trunk


Fryske kompjûterwurden

Al sûnt it begjin fan de Fryske KDE wurdt der wurke oan in standert foar kompjûter programma's.

Want mei san grût programma is der hast net in wurd dy't net lâns komt. As jo wat oersette en je witte it efkes net dan kinne jo altyd gean nei De Fryske wurdlist

Dit is in kompjûterwurdenlist dy't û.o. foar KDE brûkt wurdt, der is ek sûnt in pear moannen de mooglikheid om yn de taalboarne fan de Fryske KDE te sykjen nei wurden.


http://i18n.kde.org/dictionary/search-translations.php?package=&filename=&teamcode=fy&search=&submitted=Search hjir sille jo ek sjen dat ek al is der in list dat KDE der noch wolles fanôf wykt wat foaral komt omdat der meardere oersetters oan dit projekt wurkje of wurkjen ha, der sit dus ek noch wurk yn om it tichter by de list te krijen, en ek oarsom om de list kompleter te krijen.

Dus as je programma's oersette wolle lykas bygelyks MS-office of OpenOffice dan is de KDElist in goede basis.


This page was last edited on 25 August 2013, at 16:02. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.