Revision history of "Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/32/pl"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:18, 27 June 2012Toudidel talk contribs 384 bytes +384 Created page with "Składnia przypomina cout, możesz używać wiele natywnych typów pomiędzy "<<". Wyświetli to komunikat debugowy, który zostanie automatyczne wyłączony w releasie (poprzez ..."