Revision history of "Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/26/pl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 21:11, 27 June 2012Toudidel (talk | contribs). . (175 bytes) (+175). . (Created page with "Jeśli tak, sprawdź Q_OBJECT, czy nazwy parametru nie ma w połączeniu, czy typy parametru są odpowiednie i czy gniazdo jest zdefiniowane oraz czy moc został skompilowany.")