Revision history of "Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/26/pl"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:11, 27 June 2012Toudidel talk contribs 175 bytes +175 Created page with "Jeśli tak, sprawdź Q_OBJECT, czy nazwy parametru nie ma w połączeniu, czy typy parametru są odpowiednie i czy gniazdo jest zdefiniowane oraz czy moc został skompilowany."
-->