Revision history of "Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/11/pl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 20:50, 27 June 2012Toudidel (talk | contribs). . (302 bytes) (+302). . (Created page with "Jeśli już masz plik core, możesz przebadać go przy użyciu gdb. Najbardziej przydatną komendą gdb jest <code>bt</code>, generująca zrzut, ślad po zawieszeniu aplikacji. W...")