Localization/fy/wurdlist e

< Localization‎ | fy
Revision as of 17:14, 23 June 2008 by Ytsma (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
D wurdlist F


Ingels Frysk

E

e-commerce e-hannel
echo skriuwe
edit oanpasse / bewurkje
editor bewurker
eject útsmytknop
email e-post / e-berjocht / skriuwen
email address e-(post)adres
emulate neidwaan / imitearje
enable oansette / ynskeakelje
english Ingelsk
enter ynfoere, ynfiere
enter key ynfier(knop)
entry ynfoer, ynfier
enumerate opneame
environment omkriten / omwrâld / omjouwing
eof ein fan de triem / triemein
equal gelyk
erase útwiskje
error flater
escape útbrekke
escape key útbrek(kaai)
evaluate beoardiele / skôgje / evaluearje
event barren / foarfal
example foarbyld
exceed oerhinne gean
exception útsûndering
exchange útwikselje
exclude bûtenslute
executable út te fieren (triem)
execute útfiere
exist bestean
exit útgong
example foarbyld / bygelyks (ned. bijv.)
expand útwreidzje / útsette / ekspandearje
expect ferwachtsje
expire ferrinne / is ferrûn
explorer ferkenner
export fuortskriuwe
expression útdrukking
extension taheaksel (stip &amp; trije tekens)
extract útpakke


D wurdlist FThis page was last edited on 23 June 2008, at 17:14. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.