Difference between revisions of "Localization/fy/wurdlist D"

 
 
(9 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
#REDIRECT [[Localization/fy/wurdlist c]]
+
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border: gray solid 1px; border-collapse: collapse; text-align: left; width: 100%;"
 +
|- style="background-color: #ececec; white-space:nowrap;"
 +
!width="175"|Ingels
 +
!width="275"|Frysk
 +
|- style="background-color: #FFFFEA;"
 +
|
 +
== D ==
 +
|
 +
|-
 +
|dash
 +
|streepke
 +
|-
 +
|data
 +
|gegevens(data)
 +
|-
 +
|deadline
 +
|eintiid
 +
|-
 +
|debugger
 +
|útbrekprogramma
 +
|-
 +
|decimal
 +
|desimaal
 +
|-
 +
|declaration
 +
|oanjefte
 +
|-
 +
|declare
 +
|oanjaan
 +
|-
 +
|decode
 +
|ûntsiferje
 +
|-
 +
|decrease
 +
|ôfnimme / ferlytsje
 +
|-
 +
|decrement
 +
|ôfname
 +
|-
 +
|default
 +
|standert
 +
|-
 +
|defer
 +
|útstelle / ferskowe
 +
|-
 +
|define
 +
|fêstlizze / definieare
 +
|-
 +
|definition
 +
|definysje / omskriuwing
 +
|-
 +
|defunct
 +
|ferdwûn
 +
|-
 +
|delay
 +
|opûnthâld / fertraging
 +
|-
 +
|delete
 +
|wiskje / útgomje
 +
|-
 +
|delimiter
 +
|skiedingsteken
 +
|-
 +
|deny
 +
|ûntkenne
 +
|-
 +
|department
 +
|ôfdieling
 +
|-
 +
|dependency
 +
|ôfhinklikheid / ôfhinklikens
 +
|-
 +
|deprecate
 +
|ôfkarre
 +
|-
 +
|descend
 +
|ôfrinne
 +
|-
 +
|descending
 +
|ôfrinnend
 +
|-
 +
|description
 +
|beskriuwing
 +
|-
 +
|desktop
 +
|buroblêd
 +
|-
 +
|destination
 +
|bestimming / de ein
 +
|-
 +
|detached
 +
|losmakke / loshelle
 +
|-
 +
|detect
 +
|ûntdekke
 +
|-
 +
|device
 +
|apparaat
 +
|-
 +
|dialog
 +
|twaspraak / (dialooch)
 +
|-
 +
|differ
 +
|ferskille
 +
|-
 +
|digest
 +
|fertarje / samling / oersicht
 +
|-
 +
|digit
 +
|sifer
 +
|-
 +
|dip sw
 +
|sirkwyskoattel
 +
|-
 +
|directive
 +
|opdracht
 +
|-
 +
|directory
 +
|triemtafel (haad-,ûndertafel)
 +
|-
 +
|disable
 +
|útsette, útskeakelje
 +
|-
 +
|disassemble
 +
|út inoar helje
 +
|-
 +
|discard
 +
|fersmite, weismite, fuortsmite, negearje
 +
|-
 +
|disk
 +
|skiif
 +
|-
 +
|disk drive
 +
|skiifstasjon
 +
|-
 +
|disk label
 +
|skiifetiket
 +
|-
 +
|disk operating system
 +
|skiif-bestjoeringssysteem
 +
|-
 +
|diskette
 +
|skiif (3,5 of 5,25 toms)
 +
|-
 +
|displace
 +
|ferskowe
 +
|-
 +
|display
 +
|sjen litte(Tiidwurd) / werjaan(Tiidwurd) / skerm(Haadwurd) / byld
 +
|-
 +
|distinguish
 +
|ûnderskiede
 +
|-
 +
|distinguished
 +
|ûnderskied
 +
|-
 +
|divert
 +
|omliede
 +
|-
 +
|divide
 +
|dele / diele
 +
|-
 +
|document
 +
|dokumint
 +
|-
 +
|dot
 +
|punt
 +
|-
 +
|double
 +
|dûbel
 +
|-
 +
|down
 +
|del / út
 +
|-
 +
|downgrade
 +
|degradearje
 +
|-
 +
|download
 +
|ynlade
 +
|-
 +
|downsampling
 +
|ferlytsje
 +
|-
 +
|drag & drop
 +
|slepe (it droppen wurdt faaks weilitten)
 +
|-
 +
|drive
 +
|stasjon
 +
|-
 +
|drive letter
 +
|stasjonsletter
 +
|-
 +
|driver
 +
|stjoerprogramma
 +
|-
 +
|drop-down menu
 +
|dellûk lyst, dellûk list
 +
|-
 +
|duplicate
 +
|duplikaat / kopy
 +
|}

Latest revision as of 15:06, 17 August 2014

Ingels Frysk

D

dash streepke
data gegevens(data)
deadline eintiid
debugger útbrekprogramma
decimal desimaal
declaration oanjefte
declare oanjaan
decode ûntsiferje
decrease ôfnimme / ferlytsje
decrement ôfname
default standert
defer útstelle / ferskowe
define fêstlizze / definieare
definition definysje / omskriuwing
defunct ferdwûn
delay opûnthâld / fertraging
delete wiskje / útgomje
delimiter skiedingsteken
deny ûntkenne
department ôfdieling
dependency ôfhinklikheid / ôfhinklikens
deprecate ôfkarre
descend ôfrinne
descending ôfrinnend
description beskriuwing
desktop buroblêd
destination bestimming / de ein
detached losmakke / loshelle
detect ûntdekke
device apparaat
dialog twaspraak / (dialooch)
differ ferskille
digest fertarje / samling / oersicht
digit sifer
dip sw sirkwyskoattel
directive opdracht
directory triemtafel (haad-,ûndertafel)
disable útsette, útskeakelje
disassemble út inoar helje
discard fersmite, weismite, fuortsmite, negearje
disk skiif
disk drive skiifstasjon
disk label skiifetiket
disk operating system skiif-bestjoeringssysteem
diskette skiif (3,5 of 5,25 toms)
displace ferskowe
display sjen litte(Tiidwurd) / werjaan(Tiidwurd) / skerm(Haadwurd) / byld
distinguish ûnderskiede
distinguished ûnderskied
divert omliede
divide dele / diele
document dokumint
dot punt
double dûbel
down del / út
downgrade degradearje
download ynlade
downsampling ferlytsje
drag & drop slepe (it droppen wurdt faaks weilitten)
drive stasjon
drive letter stasjonsletter
driver stjoerprogramma
drop-down menu dellûk lyst, dellûk list
duplicate duplikaat / kopy

This page was last edited on 17 August 2014, at 15:06. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.