Localization/fy/wurdlist U

Jump to: navigation, search
Ingels Frysk

U

uid brûkersnûmer
unary iendielich
unbalanced fan't sintrum
underflow ûnderstream
underscore leech lizzend streekje ('_')
undo ûngedien meitsje
undefined net definiearre / net oantsjutte
unexpected net ferwachte / ûnferwachts
unify gearstalle
union feriening
unknown ûnbekend
unlink losmeitsje
unlock fan't slot helje / ûntskoattelje
unmatched net oerienkommend
unmount losmeitsje
unrecognized net werkende / net weromkende
unsigned posityf / net tekene
unsubscribe opsizze / útskriuwe
update bywurkje / fernije
upload oplade / oerdrage
upgrade ferbetterje / opwurdearje
usage gebrûk
user brûker
utilities benôdigheden

This page was last edited on 10 July 2008, at 14:03. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.