Localization/fy/wurdlist M

Jump to: navigation, search
Ingels Frysk

M

machine masine
mailbox postfak
mainly benammen
maintainer ûnderhâlder
maintenance ûnderhâld
major haad
mandatory ferplicht
map kaart / plattegrûn
margin marzje
match oerien komme
matrix printer nulleprinter
maximize sa grut mooglik meitsje / maksimalisearje
member ûnderdiel / lid
memory ûnthâld
menu menu
merchantability ferkeapberheid
merge gearfoegje
message melding
method metoade
microchip (mikro)tsjip, -pen; -ke
minimize minimalisearje / sa lyts mooglik meitsje
miscellaneous mingd / ferskaat
missing ûntbrekkend
mode modus
modem oerset, it
modify oanpasse / feroarje
modus modus
monitor / screen (byld)skerm
motherboard memmeboerd
mount keppelje (tiidwurd)
mount point keppelpunt
mouse mûs
mouse pad mûsmatte
mouse wheel mûs tsjil
move fersette / ferpleatse
movement beweging
move up nei boppen /omheech ferpleatse
multi multy / mearfâldich
mutually exclusive fan wjerskanten útsluten

This page was last edited on 10 July 2008, at 13:33. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.