Localization/fy/diskúsjegroep

Jump to: navigation, search

Diskusjegroep KDE-Frysk

Der is in spesjale diskusjegroep om de oersettingen te koördinearjen en om ydeeën, stânpunten, op- en oanmerkingen, suggestjes,.....út te wikseljen.

De diskusjegroep is inkeld bedoeld foar oerset-aspekten fan KDE nei it Frysk. De groep is dus net bedoeld om ynformaasje te jaan yn ferbân mei de ynstallaasje en it brûken fan KDE. Dêrfoar kinst hjir terjochte.

We fiterje dy graach oan om oan dizze diskusje diel te nimmen. Stjoer gewoan in e-mailtsje mei dyn opmerkingen nei frysk@kde.nl of kde-i18n-fry@kde.org. Alle post kinst neilêze yn it argyf fan dizze diskusjegroep.

PS: frysk@kde.nl is in alias: alle post nei frysk@kde.nl wurdt dus automatysk trochstjoerd nei kde-i18n-fry@kde.org.


This page was last edited on 4 June 2008, at 14:12. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.