Localization/fy/PoEdit

GUI status: essential | stable | trunk


Note
PoEdit is beskikber yn in oantal talen.

Foar dit stikje ha ik de nederlânske ferzje brûkt,

dêrom sille hjir en dêr nederlânske wurden brûkt wurde om it gehiel dochs wat dúdlik te hâlden


PoEdit

PoEdit is in programma dat ûnder windows/linux/macos te brûken is foar oerset wurk.

Yn earste ynstânsje wurdt Lokalize oanret om't it it haadoersetprogramma fan KDE is, mar yn de windows omjouwing wurdt de wol gauwris foar PoEdit keazen om't je dêrfoar net KDE hoeche te ynstallearjen en PoEdit prima foldocht en net al te grut is. Op linux is poedit wol te brûken mar dit is gewoanwei net oan te rieden. MacOs is net bekend.

PoEdit is hjir te krijen.


PoEdit ynstelle

As jo foar it earst mei PoEdit begjinne dan moatte jo eins earst in tal saken ynstelle.

Gean nei Bestand->voorkeuren Hjir kinne jo jo namme en e-postadres ynfolje en de taal fan it programma feroarje.

Neidat dit dien is kinne jo gean nei Bestand->Catalogus-beheer

Yn de Catalogus beheer klikke jo op "Nieuwe vertaalproject maken" Folje in namme yn en by de mappen moatte jo in map selektearje wêr jo de po-triemmen te stean ha of ha wolle. Yn myn gefol is dat e:\kde\ Klik op OK

PoEdit sil no in catalogus oanmeitsje fan de triemmen dy har befine yn de triemtafel(directory)

Oerset ûnthâld(translation memory)

Krekt as Lokalize hat PoEdit de mooglikheid om advys te jaan by oersettings of sels dielen automatysk oer te setten.

Hjirfoar moat it Oerset ûnthâld earst in tal triemmen ha om mei te wurkjen.

Dizze triemmen kinne jo krije fan Rinse de Vries (team koördinator) of Berend Ytsma (haadoersetter) mar jo kinne se ek sels fan de tsjinner helje. It giet om de folgjende twa triemmen desktop_kdebase.po en kdelibs4.po


Bewarje dizze twa triemmen yn de triemtafel dy't jo by it ynstellen ynfolle ha. Yn de catalogus-beheer kinne jo de voorkeuren ynstelle. Deryn fine jo de vertaal-geheugen.

Klik op toevoegen en selektearje de fryske taal. Dêrnei kinnej o klikke op Database-genereren en de triemtafel selektearje wêr jo de po-triemmen yn bewarre ha. Klik op volgende en klik op bestanden toevoegen en selektearje de beide triemmen en klik op voltooien.

No wurdt it Oerset omhâld oanmakke en is it ree om te brûken.


Oersette

Foar it oersetten binne po-triemmen nedich, hokker jo fan de team koördinator of fan de haadoersetter krije kinne, mar jo se ek sels fan de tsjinner helje troch te gean nei

KDE po-files

Doch dit wol mei oerlis fan ien fan de twa hjirboppe neamd sadat der gjin dûbele of ferkearde saken dien wurde.

Foar fragen kinne jo altyd kontakt opnimme mei de haadoersetter


This page was last edited on 30 July 2008, at 14:50. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.