Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 21:30, 27 June 2012Toudidel (talk | contribs). . (258 bytes) (+258). . (Created page with "Aby uzyskać znaczniki czasu (timestampy) w wyniku debugowania, które sa przydatne podczas debugowania wielowątkowych, sieciowych i asynchronicznych operacji, użyj <tt>export ...")