Revision history of "Translations:Contribute/42/pl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 22:31, 22 June 2012Toudidel (talk | contribs). . (285 bytes) (+285). . (Created page with "Interfejs użytkownika jest rozległym tematem i również bardzo subiektywnym - to, co dla jednych jest oczywiste, dla innych będzie absurdem i odwrotnie. Dlatego najważniejsz...")