Revision history of "Translations:Contribute/39/pl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 22:25, 22 June 2012Toudidel (talk | contribs). . (808 bytes) (+808). . (Created page with "Na szczęście to zadanie nie jest zazwyczaj bardzo trudne, ponieważ istnieją dobre narzędzia pomagające projektować interfejsy użytkownika, najważniejsze, byś wiedzę tu...")