Revision history of "Translations:Contribute/28/pl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 22:07, 22 June 2012Toudidel (talk | contribs). . (182 bytes) (+182). . (Created page with "KDE zawiera dużo aplikacji, ale nie każda z nich ma opiekuna odpowiedzialnego za poprawę błędów, więc zazwyczaj pomagają sobie wszyscy zaangażowani w rozwój danej aplik...")