Difference between revisions of "Localization (fi)"

Jump to: navigation, search
(Preliminary and still partly Finnish translation)
 
 
(25 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Localization}}
+
 
  
 
''Tervetuloa, seikkailija, KDE-ympäristön paikallistamisen universiumiin! Toitko mukanasi runsaan hengitysilman varaston?''
 
''Tervetuloa, seikkailija, KDE-ympäristön paikallistamisen universiumiin! Toitko mukanasi runsaan hengitysilman varaston?''
Line 5: Line 5:
 
{{warning|
 
{{warning|
 
Tämä artikkelikooste on tarkoitettu tulemaan KDE:n paikallistamisen keskeiseksi lähteeksi, mutta on vielä kaukana tavoitteesta. Sillä aikaa virallinen dokumentaatiorunko (vaikkakin osittain vanhentunut) on [http://l10n.kde.org/docs/translation-howto KDE Translation Howto].}}
 
Tämä artikkelikooste on tarkoitettu tulemaan KDE:n paikallistamisen keskeiseksi lähteeksi, mutta on vielä kaukana tavoitteesta. Sillä aikaa virallinen dokumentaatiorunko (vaikkakin osittain vanhentunut) on [http://l10n.kde.org/docs/translation-howto KDE Translation Howto].}}
 +
 +
<!-- Following note is only for "Localization (fi)" page, to inform the homepage of Finnish localization team for readers. -->
 +
{{Note|Suomenkielisen lokalisointi tiimin kotisivut ovat osoitteessa [http://community.kde.org/KDE_Localization/fi http://community.kde.org/KDE_Localization/fi].}}
 +
  
 
== Linnunrata ==
 
== Linnunrata ==
Line 10: Line 14:
 
Tämä sivu on kaikkien KDE:n paikallistamista koskevien artikkeleiden tynkä. Katetuiksi aiheiksi on tarkoitettu yksityiskohdat, julkaisuneuvot ja sekä uteliaisuuden tyydyttäminen KDE-paikallistamistavoista. Ja se on tarkoitus tehdä "kaikelle yleisölle": vasta vapaan koodin paikallistamisesta kiinnostuneille, kokeneimmille, jotka haluavat tulla mukaan KDE-paikallistamiseen ja veteraani-KDE-paikallistajille, jotka ovat uteliaita uudesta kehityksestä.
 
Tämä sivu on kaikkien KDE:n paikallistamista koskevien artikkeleiden tynkä. Katetuiksi aiheiksi on tarkoitettu yksityiskohdat, julkaisuneuvot ja sekä uteliaisuuden tyydyttäminen KDE-paikallistamistavoista. Ja se on tarkoitus tehdä "kaikelle yleisölle": vasta vapaan koodin paikallistamisesta kiinnostuneille, kokeneimmille, jotka haluavat tulla mukaan KDE-paikallistamiseen ja veteraani-KDE-paikallistajille, jotka ovat uteliaita uudesta kehityksestä.
  
To achieve this aim, the topics are by necessity not structured linearly. When you read a textbook, in the introduction you can frequently find authors' instructions on how to "follow" the book: possible coherent chains of chapters, which chapter is a prerequisite for another, and which optional. So is with the topics presented here, taken to the extreme, with many entry and exit points depending on individual interests.
+
Tämän saavuttamiseksi aiheet eivät välttämättä ole järjestetty lineaarisesti. Kun luet oppikirjaa, kirjan esittelystä voi usein löytää tekijän ohjeita siitä kuinka "lukea" kirjaa: mahdollisia yhtenäisiä kappaleketjuja, mikä kappale vaatii ensiksi jonkun toisen kappaleen lukemisen, ja mikä kappale on valinnainen. Joten tässä esitetyissä aiheisssa, äärimmäisyyteen vietynä, on monia tulokohtia ja poistumispisteitä henkilökohtaisesta kiinnostuksesta riippuen.  
  
The hub currently connects three spiralling arms of topics:
+
Tynkäsivusto nykyisin yhdistää kolme kierteistä aiheiden haaraa
  
; [[#Concepts|Concepts]] : Expositions of widespread concepts in free software localization in general and KDE localization in particular. General mechanics and formats, advanced technical possibilities, organization and communication processes.
+
; [[#Concepts|Konseptit]] : Yleisten konseptien selitykset vapaan ohjelmiston paikallistamisessa yleensä ja KDE-paikallistamisessa erityisesti. Yleiset mekanismit ja muodot, kehittyneet tekniset mahdollisuudet, organisaatio- ja viestintäprosessit.
  
; [[#Tools|Tools]] : Descriptions of tools which may benefit the localization process, from command line scripts to full-featured GUI applications. Their possible roles in support of localization concepts.
+
; [[#Tools|Työkalut]] : Kuvaukset niistä työkaluista, joista voi olla hyötyä paikallistamisprosessissa, aina komentoriviskripteistä kaikilla ominaisuuksilla varusttuihin graafisiin käyttöliittymäsovelluksiin. Niiden mahdollisista rooleista paikallistamiskonseptien tukemisessa.
  
; [[#Workflows|Workflows]] : Instructions and procedures on how to contribute to KDE localization, on various levels of engagement. What are the need-to-know concepts in different scenarios, and which tools are appropriate to carry them through.
+
; [[#Workflows|Työkulut]] : Ohjeita ja proseduureja siitä kuinka avustaa KDE-paikallistamisessa sitoutumisen eri tasoilla. Mitä ovat tarvitsee-tietää-konseptit eri skenaarioissa ja mitkä työkalut ovat sopivia niiden suorittamiseen.
  
 
{{tip|If you are fresh in the trade, do not feel intimidated by the expanse. Not even crack KDE translators are supposed to be intimately acquainted with, or need all this stuff. Instead, if you are eager to start churning out results, head to the [[Localization/Workflows/Rookie|rookie workflow]] and follow the leads therein.}}
 
{{tip|If you are fresh in the trade, do not feel intimidated by the expanse. Not even crack KDE translators are supposed to be intimately acquainted with, or need all this stuff. Instead, if you are eager to start churning out results, head to the [[Localization/Workflows/Rookie|rookie workflow]] and follow the leads therein.}}
Line 24: Line 28:
 
=== Toimittajan kommentti ===
 
=== Toimittajan kommentti ===
  
It is important to correctly place certain bits of information in the localization universe. The reader should be made aware of what is a local KDE convention, what a special feature of the tool they use, and what a general concept and its embodiment in specific KDE context.
+
On tärkeää sijoittaa tietyt paikallistamisuniversiumin palaset oikein. Lukijan pitäisi olla tietoinen siitä mikä on paikallinen KDE-käytäntö, mikä on käytettävän työkalun erikoispiirre, ja mikä on yleinen konsepti ja sen ruumiillistuma KDE-kohtaisessa kontekstissa.
  
While this is obviously a KDE-focused resource, it is nevertheless useful to provide examples of how some elements are handled outside of KDE. Through contrast and comparison, the reader may better understand the whys and hows of presented material. Likewise, it may help those already familiar with other localization environments.
+
Samalla kun tämä on päivänselvästi KDE-keskeinen resurssi, se on siitä huolimatta hyödyllinen tarjoamaan esimerkkejä siitä kuinka elementtejä käsitellään KDE:n ulkopuolella. Vastakohtien ja vertailujen kautta lukija saattaa ymmärtää paremmin esitetyn materiaalin miksi- ja kuinka-kohdat. Samalla se saattaa auttaa niitä, joille muut paikallistamisympäristöt ovat jo tuttuja.
  
 
== Konseptit ==
 
== Konseptit ==
  
For better or for worse, there is no lack of frameworks, formats, procedures and other vague notions that a KDE translator may stumble upon along the way. They may be a burden of sorts -- many things to keep in mind -- but also a source of fun, challenge, and deep satisfaction when creatively combined towards great efficiency of everyday work and mirror-perfect polish of the final output. Thus, expect the articles here not to withold much.
+
Jotta asia tehtäisiin paremmaksi tai huonommaksi, ei ole puutetta kehyksistä, muodoista, proseduureista ja epämääräisistä merkintätavoista, joihin KDE-paikallistaja saattaa kompastua matkan varrella. Ne saattavat olla raskaita -- monia asioita pitää mielessä -- mutta myös huvituksenlähde, haaste ja syvä tyydytyksen aihe kun ne luovasti yhdistetään kohti suurempaa jokapäiväisen työn tehokkuutta ja lopullisen työn peilinkirkasta viimeistelyä. Siten älä odota täällä olevien artikkelien kätkevän paljoa.
  
; [[Localization/Concepts/Encodings|Text Encoding]]
+
; [[Localization/Concepts/Encodings|Tekstikoodaus]]
: ''Text is the most basic object of localization. However, to handle it at low level -- to encode text -- such that languages of the world are smoothly supported, was historically not trivial. Read about the current standards, proper setups and errors due to text encoding which may pop up.''
+
: ''Teksti on paikallistamisen yleisin perusobjekti. Kuitenkin käsiteltäessä sitä matalalla tasolla -- tekstinkoodauksessa -- sellaisella, jota maailman kielet sujuvasti tukevat, ei ole historiallisesti yksinkertainen. Lue nykyisistä standardeista, oikeista asetuksista ja niistä virheistä, jotka saattavat tulla näkyviin tekstikoodauksen vuoksi.''
 
<!-- write about: use UTF-8, set locale, visible errors -->
 
<!-- write about: use UTF-8, set locale, visible errors -->
  
; [[Localization/Concepts/PO_Odyssey|The PO Format]]
+
; [[Localization/Concepts/PO_Odyssey_(fi)|PO-muoto]]
: ''The PO format is the mainstay of free software translation. Ragardless of the actual workflows and tools used, translators should maintain a good measure of familiarity with the underlying PO format. This article thoroughly describes the elements of the PO format and various uses of PO catalog files which embody it.''
+
: ''PO-muoto on vapaan ohjelmiston paikallistamisen tukipilari. Todellisesta työkulusta ja käytetystä työkalusta huolimatta paikallistajien tulisi ylläpitää hyvää ymmärrystä alla olevasta PO-muodosta. Tämä artikkeli kuvailee perinpohjaisesti PO-muodon elementit ja niihin sisältyvät PO-luettelotiedostojen eri käytöt.''
 
<!-- write about: dynamic, static, detailed story -->
 
<!-- write about: dynamic, static, detailed story -->
  
; [[Localization/Concepts/XML_Markup|XML Markup]]
+
; [[Localization/Concepts/XML_Markup|XML Markup-kieli]]
: ''Parts of text are sometimes presented to the user in special way: bold or italic, title sized, etc. XML-like text markup is a popular way of specifying such presentation, and translators will frequently find it embedded in the source texts. This article deals with XML markup from translators' viewpoint.''
+
: ''Osa tekstiä on joskus esitetty käyttäjälle erikoisasussa: vahvistettuna tai kursivoituna, otsikonkokoisena, jne. XML-tyyppiset markup-tekstit on suosittu tapa määritellä sellaiset esittelyt, ja paikallistajat löytävät usein sellaisia upotettuna lähdeteksteihin. Tämä artikkeli käsittelee XML-markup-kieltä paikallistajan näkökulmasta.''
 
<!-- write about: xml-markup: well-formedness, visual vs. semantic, types (HTML, KUIT, Docbook), phony -->
 
<!-- write about: xml-markup: well-formedness, visual vs. semantic, types (HTML, KUIT, Docbook), phony -->
  
; [[Localization/Concepts/Version_Control|Version Control]]
+
; [[Localization/Concepts/Version_Control|Versionhallinta]]
: ''KDE evolves by integrating a lot of work contributed by a lot of people scattered around the planet, and that along parallel lines of development. To prevent information collapse into the gravity well of unhindered creativity, programmers employ version control systems -- and so do the translators.''
+
: ''KDE kehittyy integroimalla paljon monien ihmisten työtä, jota on kerätty eri puolilta maailmaa, ja rinnakkaisilta kehityslinjoilta. Estääkseen informaation romahtamista esteettömän luovuuden painovoimakuiluun, ohjelmoijat käyttävät versionhallintajärjestelmiä -- ja niin tekevät myös paikallistajat.''
 
<!-- write about: concept, terminology, branches, freezes, anon, account -->
 
<!-- write about: concept, terminology, branches, freezes, anon, account -->
  
; [[Localization/Concepts/Communication|Rings of Communication]]
+
; [[Localization/Concepts/Communication|Viestintäpiirit]]
: ''Translators have many communication outlets at their disposal. Beyond the circle of one's own language team, translators from other teams and programmers are orbiting close at reach. Find out which issues are best dealt with at which level, for the time spent in constructive discussion to achieve most positive impact.''
+
: ''Paikallistajilla on monia viestintäulostuloja käytettävissään. Paitsi oman kieliryhmän piiri, paikallistajat muista ryhmistä ja ohjelmoijat kiertelevät lähietäisyydellä. Selvitä, mikä asia käsitellään parhaiten milläkin tasolla, sillä rakentavassa keskustelussa kulutettu aika saa aikaan kaikkein myönteisemmän vaikutuksen.''
 
<!-- write about: team-internal, bad i18n, needed contexts; kde-i18n-doc, irc, bug reps -->
 
<!-- write about: team-internal, bad i18n, needed contexts; kde-i18n-doc, irc, bug reps -->
  
; [[Localization/Concepts/Auto_Assists|Automatic Translation Assists]]
+
; [[Localization/Concepts/Auto_Assists|Automaattiset paikallistamisapuvälineet]]
: ''Automatic assists help translators to speed up the work, avoid common errors, and achieve consistency in style and terminology. They may be provided as standalone tools, or as features of specialized translation tools. These assists include spell checkers, glossaries, translation memories, etc.''
+
: ''Automaattiset avustajat auttavat paikallistajaa nopeuttamaan työtään, välttämään yleisiä virheitä ja saavuttamaan yhdenmukaisuuden tyylissä ja terminologiassa. Niitä saatetaan tarjota yksittäistyökaluina tai erikoistuneen paikallistamistyökalun ominaisuutena. Tällaisia apuja ovat oikolukuohjelmat, sanastot, paikallistamismuistot, jne.''
 
<!-- write about: spell/gram check, glossary, translation memory, online corpuses; examples of apps/sites which provide them -->
 
<!-- write about: spell/gram check, glossary, translation memory, online corpuses; examples of apps/sites which provide them -->
  
; [[Localization/Concepts/Statistics|Collecting and Using Statistics]]
+
; [[Localization/Concepts/Statistics|Tilastojen kerääminen ja käyttäminen]]
: ''Statistics provide overall indicators of the past localization progress, and means to extrapolate for the future. However, as always with statistics, for meaningful conclusions they should be used with care. Read about the sources of statistics, things to count, and effort estimates.''
+
: ''Tilastot tarjoavat kokonaisindikaattoreita menneestä paikallistamisprosessista ja keinoista yleistää tulevaisuutta. Kuitenkin kuten aina tilastoissa, merkityksellisiin johtopäätöksiin niitä tulisi käyttää varovaisesti. Lue tilastojen lähteisttä, laskettavista asioista ja arviointipyrkimyksistä.''
 
<!-- write about: what and how to count, online (l10n.kde.org), workload assesment, branches -->
 
<!-- write about: what and how to count, online (l10n.kde.org), workload assesment, branches -->
  
; [[Localization/Concepts/Doc_Translation|Translating Documentation]]
+
; [[Localization/Concepts/Doc_Translation|Dokumenttien paikallistaminen]]
: ''Compared to localizing application interfaces, translating their documentation both throws new elements into the fray, and casts others in a different light. The need to keep the interfaces and documentation in sync, demands another layer of attention. This article covers those peculiarities.''
+
: ''Verrattuna paikallistamissovellusrajapintoihin niiden dokumentaation paikallistaminen sekä heittää uusi elementtejä sekasortoon ja asettaa toiset erilaiseen valoon. Tarve pitää rajapinnat ja dokumentaatio synkronissa vaatii toisen tason huomiota. Tämä artikkeli kattaa nuo omituisuudet.''
 
<!-- write about: DocBook, XML-POT-PO roundtrip, building translated XML, custom entities, consistence with UI -->
 
<!-- write about: DocBook, XML-POT-PO roundtrip, building translated XML, custom entities, consistence with UI -->
  
; [[Localization/Concepts/Non_Latin_Alpha_LTR|Writing Systems Distinctions]]
+
; [[Localization/Concepts/Non_Latin_Alpha_LTR|Kirjoitusjärjestelmien erot]]
: ''User interfaces have been historically centered and developed around alphabetic writing system, using Latin alphabet, and written from left to right. Drastic changes to any of these assumptions, such as right to left writing or using ideographs instead of alphabet, requires some consideration.''
+
: ''Käyttöliittymät ovat historiallisesti keskittyneet ja kehitetty aakkoskirjoitusjärjestelmään käyttäen latinalaisia kirjaimia ja kirjoitettuna vasemmalta oikealle. Radikaalit muutokset mihinkään näistä otaksumista, sellaisia kuin ideogrammien kirjoittaminen oikealta vasemmalle aakkoston sijasta vaati harkintaa.''
 
<!-- write about: non-Latin, RTL, CJK; accelerators, input -->
 
<!-- write about: non-Latin, RTL, CJK; accelerators, input -->
  
; [[Localization/Concepts/Locales|Language/Country Specific Formats]]
+
; [[Localization/Concepts/Locales|Language/Maakohtaisia muotoja]]
: ''Applications frequently process and display pieces of information which, while universal in concept, are presented differently accros cultures: time and dates, numbers, calendars, and so on. KDE apps gracefully handle such differences, relying on the language/country-based specifications in the KDE core.''
+
: ''Sovellukset prosessoivat ja näyttävät usein informaatiopätkiä, jotka vaikkakin ovat konseptiltaan universaaleja, esitetään eri lailla ei kulttuureissa: aika ja päivämäärät, numerot, kalenterit, jne. KDE-sovellukset käsittelevät sulavasti eroja käyttäen kieli/maaperustaisia määrittelyjä KDE-ytimessä.''
 
<!-- write about: libc locales, KDE locales (editing l10n/runtime/ctry/...), KLocale::format* placeholders -->
 
<!-- write about: libc locales, KDE locales (editing l10n/runtime/ctry/...), KLocale::format* placeholders -->
  
; [[Localization/Concepts/KDE_Special_Messages|Special Entries in Translation Catalogs]]
+
; [[Localization/Concepts/KDE_Special_Messages|Erikoismerkintöjä paikallistamisluetteloissa]]
: ''Most messages in translation catalogs are ordinary text intended for the user, but some are not. Programmers may use messages which let translators choose behavior for their language, add language-specific data, or state translation credits. Such special entries typically found in KDE catalogs are described here.''
+
: ''Useimmat paikallistamisluetteloiden sanomat ovat tavallista tekstiä, joka on tarkoitettu käyttäjille, mutta jotkut eivät sellaisia ole. Ohjelmoijat voivat käyttää sanomia, jotka antavat paikallistajien valita oman kielensä käyttäytymisen, lisätä kielikohtaista tietoa, tai tuoda julki tunnustusta paikallistajille. Sellaiset tyypillisesti KDE-luetteloista löytyvät merkinnät kuvaillaan tässä.''
 
<!-- write about: "...TRANSLATOR...", behavior questions, stuff in kdelibs4.po (RTL, brown fox, KUIT patterns, kb.keys), filters -->
 
<!-- write about: "...TRANSLATOR...", behavior questions, stuff in kdelibs4.po (RTL, brown fox, KUIT patterns, kb.keys), filters -->
  
; [[Localization/Concepts/Transcript|Translation Scripting with Transcript]]
+
; [[Localization/Concepts/Transcript|Paikallistamisskriptaus Transcript-ohjelmalla]]
: ''Traditional UI translation frameworks are based on English as the pivotal language. This frequently leads to technical problems in target languages, where translators may be forced to choose between bad and worse. To alleviate such issues, KDE provides a way to act on translation at runtime -- the Transcript engine.''
+
: ''Perinteiset käyttöliittymäpaikallistamiskehykset perustuvat englantiin keskeisenä kielenä. Tämä johtaa usein teknisiin pulmiin kohdekielissä, missä paikallistajien saattaa olla pakko valita pahan ja vielä pahemman välillä. Näiden seikkojen helpottamiseksi KDE tarjoaa tavan vaikuttaa paikallistamiseen ajoaikaisesti -- Transcript-kone.''
  
; [[Localization/Concepts/Non_Text_Resources|Localizing Non-Text Resources]]
+
; [[Localization/Concepts/Non_Text_Resources|Paikallistamisen ei-tekstiresursseja]]
: ''While the first thought of localization is that of text translation, text is not the sole resource for localization. Any content presented to the user -- an icon, image, sound -- may require localization in certain cultural contexts. Learn how to localize non-text resources in KDE as the need arises.''
+
: ''Samalla kun ensimmäinen paikallistamisajatus on tekstipaikallistamisajatus, teksti ei ole aina paikallistettava resurssi. Mikä tahansa käyttäjille esitettävä -- kuvake, kuva, ääni -- saattaa vaatia paikallistamista tietyissä kulttuurikontekseissa. Opi, kuinka ei-teksti-resurssit paikallistetaan KDE:ssä silloin kun tarve siihen esiintyy.''
 
<!-- write about: lbundles, ll/data/... structure, out-of-source, in-source -->
 
<!-- write about: lbundles, ll/data/... structure, out-of-source, in-source -->
  
 
== Työkalut ==
 
== Työkalut ==
  
Great many tools exist to support the localization process. Some may be quite general, and other tightly coupled with KDE localization process. Tools are thus presented in different ways. More general tools typically have referent documentation of their own, and here it is explained how they relate to concepts and workflows used in KDE. Custom, KDE-specific tools are explained in greater detail, sometimes to the point of these articles being their referent documentation.
+
On olemassa monia erinomaisia työkaluja tukemaan paikallistamisprosessia. Jotkut saattavat olla melko yleisiä ja toiset tiukasti sidottu KDE-paikallistamisprosessiin. Työkalut esitellään siten eri tavoin. Yleisemmillä työkaluilla on tyypillisesti oma viitedokumentaationsa ja täällä selitetään, mikä on niiden suhde KDE-konsepteihin ja -työkulkuihin. Räätälöidyt KDE-kohtaiset työkalut selitetään yksityiskohtaisemmin, joskus osoittaen nämä artikkelit niiden viitedokumentaationa.
  
; [[Localization/Tools/Gettext_Tools|Gettext Tools]]
+
; [[Localization/Tools/Gettext_Tools|Gettext-työkalut]]
: ''GNU Gettext is the de-facto referent implementation of the PO format. It is used to extract templates from the code and update PO catalogs, and has many tools for processing PO files. Its compiler of PO format into binary format for application use, is the final arbiter of validity of a PO file.''
+
: ''GNU Gettext on PO-muodon de-facto-viitetoteutus. Sitä käytetään poimimaan tekstejä lähdekoodista ja päivittämään PO-luetteloita ja siinä on monia PO-tiedostoja prosessoivia työkaluja. Sen PO-muodon kääntäjä binäärimuotoon sovelluksen käytettäväksi on lopullinen PO-tiedoston kelpoisuuden ratkaisija.''
  
; [[Localization/Tools/Lokalize|Lokalize]]
+
; [[Localization/Tools/Lokalize|Lokalize-ohjelma]]
 
: ''[http://userbase.kde.org/Lokalize Lokalize] is a computer-aided translation (CAT) tool, a full-featured GUI application for translators, written from scratch using KDE4 framework. Aside from basic editing of PO files with nifty auxiliary details, it integrates support for glossary, translation memory, diff-modes for QA, project managing, etc.''
 
: ''[http://userbase.kde.org/Lokalize Lokalize] is a computer-aided translation (CAT) tool, a full-featured GUI application for translators, written from scratch using KDE4 framework. Aside from basic editing of PO files with nifty auxiliary details, it integrates support for glossary, translation memory, diff-modes for QA, project managing, etc.''
  
; [[Localization/Tools/Emacs_and_Vim|Emacs & Vim]]
+
; [[Localization/Tools/Emacs_and_Vim|Emacs- & Vim-tekstinkäsittelijäohjelmat]]
 
: ''Emacs and Vim are ubiquitous Unix text editors, in continuous use and development from times immemorial. Both very different from today's typical editors, as well as between each other, powerfull and extendable, they have been pressed into many roles. One is power-assisted editing of PO files.''
 
: ''Emacs and Vim are ubiquitous Unix text editors, in continuous use and development from times immemorial. Both very different from today's typical editors, as well as between each other, powerfull and extendable, they have been pressed into many roles. One is power-assisted editing of PO files.''
  
Line 99: Line 103:
 
: ''Translate Toolkit is a host of command-line utilities, written mostly in Python, that expands and extends on Gettext's tools. They provide advanced search, selection and merging of PO files, and environment-specific validity checks. Also included are converters between various non-PO formats.''
 
: ''Translate Toolkit is a host of command-line utilities, written mostly in Python, that expands and extends on Gettext's tools. They provide advanced search, selection and merging of PO files, and environment-specific validity checks. Also included are converters between various non-PO formats.''
  
; [[Localization/Tools/Subversion|Subversion]]
+
; [[Localization/Tools/Subversion|Subversion-versionhallinta]]
 
: ''Subversion, SVN for short, is the version control system currently used by the KDE project as whole. Same as the code, KDE localization data are stored in the central SVN repository. This article describes the use cases of Subversion for translators, as well as repository organization of localized data.''
 
: ''Subversion, SVN for short, is the version control system currently used by the KDE project as whole. Same as the code, KDE localization data are stored in the central SVN repository. This article describes the use cases of Subversion for translators, as well as repository organization of localized data.''
  
Line 108: Line 112:
 
: ''For text resources translated through PO files there are well-established means of tracking changes as the underling code evolves. This is the script to provide a degree of such support for localized non-text resources, when organized as localization bundles.''
 
: ''For text resources translated through PO files there are well-established means of tracking changes as the underling code evolves. This is the script to provide a degree of such support for localized non-text resources, when organized as localization bundles.''
  
; [[Localization/Tools/Misc_Scripts|Miscellaneous Scripts]]
+
; [[Localization/Tools/Misc_Scripts|Sekalaisia skriptejä]]
 
: ''KDE repository contains many standalone scripts to check and process localized data, of various degrees of specificity -- many even tied to the exact repository organization. Collected here are the descriptions of such scripts which may be generally useful to translators.''
 
: ''KDE repository contains many standalone scripts to check and process localized data, of various degrees of specificity -- many even tied to the exact repository organization. Collected here are the descriptions of such scripts which may be generally useful to translators.''
  
 
== Työkulut ==
 
== Työkulut ==
  
There is no single way to participate in KDE localization. Contributors will differ by the amount and direction of effort they put in, and the workflow articles are here to provide guidance for the frequently observed roles. Also presented are the technical and organizational details which have tidal influence on everyday translator's workflow.
+
Ei ole yhtä tapaa osallistua KDE-paikallistamiseen. Avustajat eroavat siinä ponnistelujensa määrässä ja suunnassa, jonka he laittavat työhön ja työkulkuartikkelit täällä tarjoavat opastusta usein havaituista rooleista. Samoin esitellään tekniset ja organisaation yksityiskohdat, jotka ajoittain vaikuttavat paikallistajan jokapäiväiseen työkulkuun.
  
; [[Localization/Workflows/Rookie|Rookie Translator]]
+
; [[Localization/Workflows/Rookie|Untuvikkopaikallistaja]]
: ''This is your first forray into localization and you're looking for the sign saying "Don't Panic", in large friendly letters? Find about the essential prerequisites to start translating early, but productively.''
+
: ''Tämä on ensimmäinen yrityksesi paikallistamisessa ja etsit liikennemerkkiä, jossa sanotaan suurin ystävällisin kirjaimin "Älä panikoi". Löydä olennaiset edellytykset paikallistamisen käynnistämiseksi aikaisin, mutta tuottavasti.''
 
<!-- write about: what to read, which tools, contacting coordinators, where to ask questions, netiquette -->
 
<!-- write about: what to read, which tools, contacting coordinators, where to ask questions, netiquette -->
  
; [[Localization/Workflows/Translator|Seasoned Translator]]
+
; [[Localization/Workflows/Translator|Kokenut paikallistaja]]
: ''Translators that have surmounted the difficulties and acquired the concepts and tools for the work to become daily routine, may start looking into new directions. How to better coordinate effort, cooperate with other language teams, test the localization quality in live environment, etc.''
+
: ''Paikallistajat, jotka ovat päässeet vaikeuksien ylitse ja saaneet konseptit ja työkalut työhön, joka on tullut päivittäisrutiiniksi, saattavat alkaa katsella uusiin suuntiin. Kuinka koordinoida paremmin ponnistelut, toimia yhteistyössä muiden kieliryhmien kanssa, testata paikallistamisen laatu tosiympäristössä, jne.''
 
<!-- write about: communication (errors, contexts), coordination, inst. KDE from sources, testing translation -->
 
<!-- write about: communication (errors, contexts), coordination, inst. KDE from sources, testing translation -->
  
; [[Localization/Workflows/Coordinator|Language Coordinator]]
+
; [[Localization/Workflows/Coordinator|Kielikoordinaattori]]
: ''Each language team in KDE needs one or few persons tasked additionally to their basic work on localization. They take care that the team effort progresses smoothly, and voice their teams in global matters. Language coordinators have write-access to KDE repository, and the responsibility to boot.''
+
: ''Jokainen kieliryhmä KDE:ssä tarvitsee yhden tai muutamia henkilöitä, joilla on lisätehtäviä heidän paikallistamisperustyönsä lisäksi. He huolehtivat, että ryhmän ponnisteluprosessit ovat sujuvia, ja toimivat ryhmän äänenä maapallonlaajuisissa asioissa. Kielikoordinaattoreilla on kirjoitusoikeus KDE-repositoriin ja he ovat vastuullisia käynnistämään kone.''
 
<!-- write about: VCS account, mailing list, working on which branch, monitoring commits, building docs, QA -->
 
<!-- write about: VCS account, mailing list, working on which branch, monitoring commits, building docs, QA -->
  
; [[Localization/Workflows/Overlord|Global Coordinator]]
+
; [[Localization/Workflows/Overlord|Pääkoordinaattori]]
: ''While the cooperation can and does take place between translators from different language teams, more focused attention is needed to handle some global issues. To that end, some translators engage in maintenance tasks on wider scale, and one of them is appointed the KDE Localization Coordinator.''
+
: ''Vaikka yhteistyötä voi ja tapahtuu eri kieliryhmien paikallistajien välillä, jotkut maapallonlaajuiset asiat vaativat keskittyneempää huomiota. Tuohon tarkoitukseen jotkut paikallistajat osallistuvat laajemman alueen ylläpitotehtäviin ja yksi heistä nimetään KDE:n paikallistamiskoordinaattoriksi.''
 
<!-- write about: catalog moves, freezes, log monitoring, announcements -->
 
<!-- write about: catalog moves, freezes, log monitoring, announcements -->
  
; [[Localization/Workflows/New_Language|Introducing a New Language]]
+
; [[Localization/Workflows/New_Language|Uuden kielen esittely]]
: ''Great many languages are already being localized into within KDE project. Sometimes, however, a new language is to be introduced, which requires coordination between its translators and core KDE team. Also, to ship a language as part of official KDE release, some essentials must be satisfied.''
+
: ''Monia hienoja kieliä on jo paikallistettu KDE-projektin sisällä. Joskus kuitenkin vaaditaan esiteltäväksi uusi kieli, mikä vaatii koordinointia sen paikallistajien ja KDE-ydinryhmän välillä. Myös kielen julkaiseminen osana virallista KDE-julkaisua vaaditaan, että jotain olennaista täytyy tyydyttää.''
 
<!-- write about: essentials, add to stats, to KCM locale -->
 
<!-- write about: essentials, add to stats, to KCM locale -->
  
; [[Localization/Workflows/Repository_Automation|Repository Automation]]
+
; [[Localization/Workflows/Repository_Automation|Säilytyspaikka-automaatio]]
: ''Daily in the KDE repository, the lumbering machinery scrutinizes code, updates translations to reflect changes, performs checks, serving the results to translators. Learn to follow its hum, and know where to grease when the gears clog.''
+
: ''Päivittäin KDE-repositoriossa käyvä koneisto tutkii tarkasti koodia, päivittää paikallistamistekstejä vastaamaan muutoksia, suorittaa tarkistuksia ja tarjoilee tuloksia paikallistajille. Opi seuraamaan sen surinaa ja tiedä milloin rasvata sen hammasratastukkeutumia.''
 
<!-- write about: Scripty the Beast from start to end, script by script; template extraction, desktop files, doc -> POT, logs, i18n code checks -->
 
<!-- write about: Scripty the Beast from start to end, script by script; template extraction, desktop files, doc -> POT, logs, i18n code checks -->
  
; [[Localization/Workflows/PO_Summit|Translating in Summit]]
+
; [[Localization/Workflows/PO_Summit|Paikallistaminen huipulla]]
: ''Handling two branches for translation, stable and trunk, can be tedious. Porting fixes from one to another branch, making sure team members work on correct branch, etc. Especially so when non-core modules are considered, like extragear. Read about one possibility to curb this overhead.''
+
: ''Kahden paikallistamishaaran, stable ja trunk, käsitely voi olla työlästä. Soveltaen korjauksia yhdestä haarasta toiseen, varmistaen, että ryhmän jäsenet työskentelevät oikean haaran kanssa, jne. Erityisesti niin kun on kyse ei-ydinmoduuleista, kuten extragear-modulista. Lue mahdollisuuksista pitää kurissä tämä yleisrasite.''
  
 
[[Category:Localization]]
 
[[Category:Localization]]

Latest revision as of 13:46, 18 July 2012


Tervetuloa, seikkailija, KDE-ympäristön paikallistamisen universiumiin! Toitko mukanasi runsaan hengitysilman varaston?

noframe
 
Warning
Tämä artikkelikooste on tarkoitettu tulemaan KDE:n paikallistamisen keskeiseksi lähteeksi, mutta on vielä kaukana tavoitteesta. Sillä aikaa virallinen dokumentaatiorunko (vaikkakin osittain vanhentunut) on KDE Translation Howto.


noframe
 
Note
Suomenkielisen lokalisointi tiimin kotisivut ovat osoitteessa http://community.kde.org/KDE_Localization/fi.


Linnunrata

Tämä sivu on kaikkien KDE:n paikallistamista koskevien artikkeleiden tynkä. Katetuiksi aiheiksi on tarkoitettu yksityiskohdat, julkaisuneuvot ja sekä uteliaisuuden tyydyttäminen KDE-paikallistamistavoista. Ja se on tarkoitus tehdä "kaikelle yleisölle": vasta vapaan koodin paikallistamisesta kiinnostuneille, kokeneimmille, jotka haluavat tulla mukaan KDE-paikallistamiseen ja veteraani-KDE-paikallistajille, jotka ovat uteliaita uudesta kehityksestä.

Tämän saavuttamiseksi aiheet eivät välttämättä ole järjestetty lineaarisesti. Kun luet oppikirjaa, kirjan esittelystä voi usein löytää tekijän ohjeita siitä kuinka "lukea" kirjaa: mahdollisia yhtenäisiä kappaleketjuja, mikä kappale vaatii ensiksi jonkun toisen kappaleen lukemisen, ja mikä kappale on valinnainen. Joten tässä esitetyissä aiheisssa, äärimmäisyyteen vietynä, on monia tulokohtia ja poistumispisteitä henkilökohtaisesta kiinnostuksesta riippuen.

Tynkäsivusto nykyisin yhdistää kolme kierteistä aiheiden haaraa

Konseptit 
Yleisten konseptien selitykset vapaan ohjelmiston paikallistamisessa yleensä ja KDE-paikallistamisessa erityisesti. Yleiset mekanismit ja muodot, kehittyneet tekniset mahdollisuudet, organisaatio- ja viestintäprosessit.
Työkalut 
Kuvaukset niistä työkaluista, joista voi olla hyötyä paikallistamisprosessissa, aina komentoriviskripteistä kaikilla ominaisuuksilla varusttuihin graafisiin käyttöliittymäsovelluksiin. Niiden mahdollisista rooleista paikallistamiskonseptien tukemisessa.
Työkulut 
Ohjeita ja proseduureja siitä kuinka avustaa KDE-paikallistamisessa sitoutumisen eri tasoilla. Mitä ovat tarvitsee-tietää-konseptit eri skenaarioissa ja mitkä työkalut ovat sopivia niiden suorittamiseen.
Ktip.png
 
Tip
If you are fresh in the trade, do not feel intimidated by the expanse. Not even crack KDE translators are supposed to be intimately acquainted with, or need all this stuff. Instead, if you are eager to start churning out results, head to the rookie workflow and follow the leads therein.


Toimittajan kommentti

On tärkeää sijoittaa tietyt paikallistamisuniversiumin palaset oikein. Lukijan pitäisi olla tietoinen siitä mikä on paikallinen KDE-käytäntö, mikä on käytettävän työkalun erikoispiirre, ja mikä on yleinen konsepti ja sen ruumiillistuma KDE-kohtaisessa kontekstissa.

Samalla kun tämä on päivänselvästi KDE-keskeinen resurssi, se on siitä huolimatta hyödyllinen tarjoamaan esimerkkejä siitä kuinka elementtejä käsitellään KDE:n ulkopuolella. Vastakohtien ja vertailujen kautta lukija saattaa ymmärtää paremmin esitetyn materiaalin miksi- ja kuinka-kohdat. Samalla se saattaa auttaa niitä, joille muut paikallistamisympäristöt ovat jo tuttuja.

Konseptit

Jotta asia tehtäisiin paremmaksi tai huonommaksi, ei ole puutetta kehyksistä, muodoista, proseduureista ja epämääräisistä merkintätavoista, joihin KDE-paikallistaja saattaa kompastua matkan varrella. Ne saattavat olla raskaita -- monia asioita pitää mielessä -- mutta myös huvituksenlähde, haaste ja syvä tyydytyksen aihe kun ne luovasti yhdistetään kohti suurempaa jokapäiväisen työn tehokkuutta ja lopullisen työn peilinkirkasta viimeistelyä. Siten älä odota täällä olevien artikkelien kätkevän paljoa.

Tekstikoodaus
Teksti on paikallistamisen yleisin perusobjekti. Kuitenkin käsiteltäessä sitä matalalla tasolla -- tekstinkoodauksessa -- sellaisella, jota maailman kielet sujuvasti tukevat, ei ole historiallisesti yksinkertainen. Lue nykyisistä standardeista, oikeista asetuksista ja niistä virheistä, jotka saattavat tulla näkyviin tekstikoodauksen vuoksi.
PO-muoto
PO-muoto on vapaan ohjelmiston paikallistamisen tukipilari. Todellisesta työkulusta ja käytetystä työkalusta huolimatta paikallistajien tulisi ylläpitää hyvää ymmärrystä alla olevasta PO-muodosta. Tämä artikkeli kuvailee perinpohjaisesti PO-muodon elementit ja niihin sisältyvät PO-luettelotiedostojen eri käytöt.
XML Markup-kieli
Osa tekstiä on joskus esitetty käyttäjälle erikoisasussa: vahvistettuna tai kursivoituna, otsikonkokoisena, jne. XML-tyyppiset markup-tekstit on suosittu tapa määritellä sellaiset esittelyt, ja paikallistajat löytävät usein sellaisia upotettuna lähdeteksteihin. Tämä artikkeli käsittelee XML-markup-kieltä paikallistajan näkökulmasta.
Versionhallinta
KDE kehittyy integroimalla paljon monien ihmisten työtä, jota on kerätty eri puolilta maailmaa, ja rinnakkaisilta kehityslinjoilta. Estääkseen informaation romahtamista esteettömän luovuuden painovoimakuiluun, ohjelmoijat käyttävät versionhallintajärjestelmiä -- ja niin tekevät myös paikallistajat.
Viestintäpiirit
Paikallistajilla on monia viestintäulostuloja käytettävissään. Paitsi oman kieliryhmän piiri, paikallistajat muista ryhmistä ja ohjelmoijat kiertelevät lähietäisyydellä. Selvitä, mikä asia käsitellään parhaiten milläkin tasolla, sillä rakentavassa keskustelussa kulutettu aika saa aikaan kaikkein myönteisemmän vaikutuksen.
Automaattiset paikallistamisapuvälineet
Automaattiset avustajat auttavat paikallistajaa nopeuttamaan työtään, välttämään yleisiä virheitä ja saavuttamaan yhdenmukaisuuden tyylissä ja terminologiassa. Niitä saatetaan tarjota yksittäistyökaluina tai erikoistuneen paikallistamistyökalun ominaisuutena. Tällaisia apuja ovat oikolukuohjelmat, sanastot, paikallistamismuistot, jne.
Tilastojen kerääminen ja käyttäminen
Tilastot tarjoavat kokonaisindikaattoreita menneestä paikallistamisprosessista ja keinoista yleistää tulevaisuutta. Kuitenkin kuten aina tilastoissa, merkityksellisiin johtopäätöksiin niitä tulisi käyttää varovaisesti. Lue tilastojen lähteisttä, laskettavista asioista ja arviointipyrkimyksistä.
Dokumenttien paikallistaminen
Verrattuna paikallistamissovellusrajapintoihin niiden dokumentaation paikallistaminen sekä heittää uusi elementtejä sekasortoon ja asettaa toiset erilaiseen valoon. Tarve pitää rajapinnat ja dokumentaatio synkronissa vaatii toisen tason huomiota. Tämä artikkeli kattaa nuo omituisuudet.
Kirjoitusjärjestelmien erot
Käyttöliittymät ovat historiallisesti keskittyneet ja kehitetty aakkoskirjoitusjärjestelmään käyttäen latinalaisia kirjaimia ja kirjoitettuna vasemmalta oikealle. Radikaalit muutokset mihinkään näistä otaksumista, sellaisia kuin ideogrammien kirjoittaminen oikealta vasemmalle aakkoston sijasta vaati harkintaa.
Language/Maakohtaisia muotoja
Sovellukset prosessoivat ja näyttävät usein informaatiopätkiä, jotka vaikkakin ovat konseptiltaan universaaleja, esitetään eri lailla ei kulttuureissa: aika ja päivämäärät, numerot, kalenterit, jne. KDE-sovellukset käsittelevät sulavasti eroja käyttäen kieli/maaperustaisia määrittelyjä KDE-ytimessä.
Erikoismerkintöjä paikallistamisluetteloissa
Useimmat paikallistamisluetteloiden sanomat ovat tavallista tekstiä, joka on tarkoitettu käyttäjille, mutta jotkut eivät sellaisia ole. Ohjelmoijat voivat käyttää sanomia, jotka antavat paikallistajien valita oman kielensä käyttäytymisen, lisätä kielikohtaista tietoa, tai tuoda julki tunnustusta paikallistajille. Sellaiset tyypillisesti KDE-luetteloista löytyvät merkinnät kuvaillaan tässä.
Paikallistamisskriptaus Transcript-ohjelmalla
Perinteiset käyttöliittymäpaikallistamiskehykset perustuvat englantiin keskeisenä kielenä. Tämä johtaa usein teknisiin pulmiin kohdekielissä, missä paikallistajien saattaa olla pakko valita pahan ja vielä pahemman välillä. Näiden seikkojen helpottamiseksi KDE tarjoaa tavan vaikuttaa paikallistamiseen ajoaikaisesti -- Transcript-kone.
Paikallistamisen ei-tekstiresursseja
Samalla kun ensimmäinen paikallistamisajatus on tekstipaikallistamisajatus, teksti ei ole aina paikallistettava resurssi. Mikä tahansa käyttäjille esitettävä -- kuvake, kuva, ääni -- saattaa vaatia paikallistamista tietyissä kulttuurikontekseissa. Opi, kuinka ei-teksti-resurssit paikallistetaan KDE:ssä silloin kun tarve siihen esiintyy.

Työkalut

On olemassa monia erinomaisia työkaluja tukemaan paikallistamisprosessia. Jotkut saattavat olla melko yleisiä ja toiset tiukasti sidottu KDE-paikallistamisprosessiin. Työkalut esitellään siten eri tavoin. Yleisemmillä työkaluilla on tyypillisesti oma viitedokumentaationsa ja täällä selitetään, mikä on niiden suhde KDE-konsepteihin ja -työkulkuihin. Räätälöidyt KDE-kohtaiset työkalut selitetään yksityiskohtaisemmin, joskus osoittaen nämä artikkelit niiden viitedokumentaationa.

Gettext-työkalut
GNU Gettext on PO-muodon de-facto-viitetoteutus. Sitä käytetään poimimaan tekstejä lähdekoodista ja päivittämään PO-luetteloita ja siinä on monia PO-tiedostoja prosessoivia työkaluja. Sen PO-muodon kääntäjä binäärimuotoon sovelluksen käytettäväksi on lopullinen PO-tiedoston kelpoisuuden ratkaisija.
Lokalize-ohjelma
Lokalize is a computer-aided translation (CAT) tool, a full-featured GUI application for translators, written from scratch using KDE4 framework. Aside from basic editing of PO files with nifty auxiliary details, it integrates support for glossary, translation memory, diff-modes for QA, project managing, etc.
Emacs- & Vim-tekstinkäsittelijäohjelmat
Emacs and Vim are ubiquitous Unix text editors, in continuous use and development from times immemorial. Both very different from today's typical editors, as well as between each other, powerfull and extendable, they have been pressed into many roles. One is power-assisted editing of PO files.
Translate Toolkit
Translate Toolkit is a host of command-line utilities, written mostly in Python, that expands and extends on Gettext's tools. They provide advanced search, selection and merging of PO files, and environment-specific validity checks. Also included are converters between various non-PO formats.
Subversion-versionhallinta
Subversion, SVN for short, is the version control system currently used by the KDE project as whole. Same as the code, KDE localization data are stored in the central SVN repository. This article describes the use cases of Subversion for translators, as well as repository organization of localized data.
Pology
Pology is a Python-based framework for quick and robust assembly of "field" scripts for processing PO files, to operate in a version-controlled environment with numerous catalogs. As of yet it is experimental, living in KDE repository only, but with an array of already applicable tools.
Lbundle Checker
For text resources translated through PO files there are well-established means of tracking changes as the underling code evolves. This is the script to provide a degree of such support for localized non-text resources, when organized as localization bundles.
Sekalaisia skriptejä
KDE repository contains many standalone scripts to check and process localized data, of various degrees of specificity -- many even tied to the exact repository organization. Collected here are the descriptions of such scripts which may be generally useful to translators.

Työkulut

Ei ole yhtä tapaa osallistua KDE-paikallistamiseen. Avustajat eroavat siinä ponnistelujensa määrässä ja suunnassa, jonka he laittavat työhön ja työkulkuartikkelit täällä tarjoavat opastusta usein havaituista rooleista. Samoin esitellään tekniset ja organisaation yksityiskohdat, jotka ajoittain vaikuttavat paikallistajan jokapäiväiseen työkulkuun.

Untuvikkopaikallistaja
Tämä on ensimmäinen yrityksesi paikallistamisessa ja etsit liikennemerkkiä, jossa sanotaan suurin ystävällisin kirjaimin "Älä panikoi". Löydä olennaiset edellytykset paikallistamisen käynnistämiseksi aikaisin, mutta tuottavasti.
Kokenut paikallistaja
Paikallistajat, jotka ovat päässeet vaikeuksien ylitse ja saaneet konseptit ja työkalut työhön, joka on tullut päivittäisrutiiniksi, saattavat alkaa katsella uusiin suuntiin. Kuinka koordinoida paremmin ponnistelut, toimia yhteistyössä muiden kieliryhmien kanssa, testata paikallistamisen laatu tosiympäristössä, jne.
Kielikoordinaattori
Jokainen kieliryhmä KDE:ssä tarvitsee yhden tai muutamia henkilöitä, joilla on lisätehtäviä heidän paikallistamisperustyönsä lisäksi. He huolehtivat, että ryhmän ponnisteluprosessit ovat sujuvia, ja toimivat ryhmän äänenä maapallonlaajuisissa asioissa. Kielikoordinaattoreilla on kirjoitusoikeus KDE-repositoriin ja he ovat vastuullisia käynnistämään kone.
Pääkoordinaattori
Vaikka yhteistyötä voi ja tapahtuu eri kieliryhmien paikallistajien välillä, jotkut maapallonlaajuiset asiat vaativat keskittyneempää huomiota. Tuohon tarkoitukseen jotkut paikallistajat osallistuvat laajemman alueen ylläpitotehtäviin ja yksi heistä nimetään KDE:n paikallistamiskoordinaattoriksi.
Uuden kielen esittely
Monia hienoja kieliä on jo paikallistettu KDE-projektin sisällä. Joskus kuitenkin vaaditaan esiteltäväksi uusi kieli, mikä vaatii koordinointia sen paikallistajien ja KDE-ydinryhmän välillä. Myös kielen julkaiseminen osana virallista KDE-julkaisua vaaditaan, että jotain olennaista täytyy tyydyttää.
Säilytyspaikka-automaatio
Päivittäin KDE-repositoriossa käyvä koneisto tutkii tarkasti koodia, päivittää paikallistamistekstejä vastaamaan muutoksia, suorittaa tarkistuksia ja tarjoilee tuloksia paikallistajille. Opi seuraamaan sen surinaa ja tiedä milloin rasvata sen hammasratastukkeutumia.
Paikallistaminen huipulla
Kahden paikallistamishaaran, stable ja trunk, käsitely voi olla työlästä. Soveltaen korjauksia yhdestä haarasta toiseen, varmistaen, että ryhmän jäsenet työskentelevät oikean haaran kanssa, jne. Erityisesti niin kun on kyse ei-ydinmoduuleista, kuten extragear-modulista. Lue mahdollisuuksista pitää kurissä tämä yleisrasite.

This page was last modified on 18 July 2012, at 13:46. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.