Localization/fy/wurdlist O

< Localization‎ | fy
Revision as of 12:51, 13 July 2008 by Ytsma (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Ingels Frysk

O

object objekt
obscure ferbergje / ferside bringe
obsolete ferâldere / út 'e tiid
occur foarkomme (klam op it earste wurdlid) / foarfalle
omit weilitte / oerslaan
ontologies ontologyen
opaque net trochsichtich
open iepenje (tiidwurd) / iepen (eigenskipswurd)
operation aksje
option opsje / kar
optional opsjoneel / nei eigen foarkar
order oarder / folchoarder
original orizjineel
others oaren
output útfier
overflow oerrin
override wichtiger wêze as / oerwâldzje / oerskriuwe / oerride
overrun earne oerhinne gean
overwrite oerskriuwe
owner eigner

This page was last modified on 13 July 2008, at 12:51. Content is available under Creative Commons License SA 3.0 as well as the GNU Free Documentation License 1.2 unless otherwise noted.