Difference between revisions of "Localization/fy/wurdlist D"

m
Line 10: Line 10:
 
|dash
 
|dash
 
|streepke
 
|streepke
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|data
 
|data
 
|gegevens(data)
 
|gegevens(data)
Line 16: Line 16:
 
|debugger
 
|debugger
 
|útbrekprogramma
 
|útbrekprogramma
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|decimal
 
|decimal
 
|desimaal
 
|desimaal
Line 22: Line 22:
 
|declaration
 
|declaration
 
|oanjefte
 
|oanjefte
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|declare
 
|declare
 
|oanjaan
 
|oanjaan
Line 28: Line 28:
 
|decode
 
|decode
 
|ûntsiferje
 
|ûntsiferje
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|decrease
 
|decrease
 
|ôfnimme / ferlytsje
 
|ôfnimme / ferlytsje
Line 34: Line 34:
 
|decrement
 
|decrement
 
|ôfname
 
|ôfname
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|default
 
|default
 
|standert
 
|standert
Line 40: Line 40:
 
|defer
 
|defer
 
|útstelle / ferskowe
 
|útstelle / ferskowe
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|define
 
|define
 
|fêstlizze / definieare
 
|fêstlizze / definieare
Line 46: Line 46:
 
|definition
 
|definition
 
|definysje / omskriuwing
 
|definysje / omskriuwing
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|defunct
 
|defunct
 
|ferdwûn
 
|ferdwûn
Line 52: Line 52:
 
|delay
 
|delay
 
|opûnthâld / fertraging
 
|opûnthâld / fertraging
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|delete
 
|delete
 
|wiskje / útgomje
 
|wiskje / útgomje
Line 58: Line 58:
 
|delimiter
 
|delimiter
 
|skiedingsteken
 
|skiedingsteken
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|deny
 
|deny
 
|ûntkenne
 
|ûntkenne
Line 64: Line 64:
 
|department
 
|department
 
|ôfdieling
 
|ôfdieling
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|dependency
 
|dependency
 
|ôfhinklikheid / ôfhinklikens
 
|ôfhinklikheid / ôfhinklikens
Line 70: Line 70:
 
|deprecate
 
|deprecate
 
|ôfkarre
 
|ôfkarre
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|descend
 
|descend
 
|ôfrinne
 
|ôfrinne
Line 76: Line 76:
 
|descending
 
|descending
 
|ôfrinnend
 
|ôfrinnend
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|description
 
|description
 
|beskriuwing
 
|beskriuwing
Line 82: Line 82:
 
|desktop
 
|desktop
 
|buroblêd
 
|buroblêd
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|destination
 
|destination
 
|bestimming / de ein
 
|bestimming / de ein
Line 88: Line 88:
 
|detached
 
|detached
 
|losmakke / loshelle
 
|losmakke / loshelle
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|detect
 
|detect
 
|ûntdekke
 
|ûntdekke
Line 94: Line 94:
 
|device
 
|device
 
|apparaat
 
|apparaat
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|dialog
 
|dialog
 
|twaspraak / (dialooch)
 
|twaspraak / (dialooch)
Line 100: Line 100:
 
|differ
 
|differ
 
|ferskille
 
|ferskille
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|digest
 
|digest
 
|fertarje / samling / oersicht
 
|fertarje / samling / oersicht
Line 106: Line 106:
 
|digit
 
|digit
 
|sifer
 
|sifer
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|dip sw  
 
|dip sw  
 
|sirkwyskoattel
 
|sirkwyskoattel
Line 112: Line 112:
 
|directive
 
|directive
 
|opdracht
 
|opdracht
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|directory
 
|directory
 
|triemtafel (haad-,ûndertafel)
 
|triemtafel (haad-,ûndertafel)
Line 118: Line 118:
 
|disable
 
|disable
 
|útsette, útskeakelje
 
|útsette, útskeakelje
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|disassemble
 
|disassemble
 
|út inoar helje
 
|út inoar helje
Line 124: Line 124:
 
|discard
 
|discard
 
|fersmite, weismite, fuortsmite, negearje
 
|fersmite, weismite, fuortsmite, negearje
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|disk
 
|disk
 
|skiif
 
|skiif
Line 130: Line 130:
 
|disk drive
 
|disk drive
 
|skiifstasjon
 
|skiifstasjon
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|disk label
 
|disk label
 
|skiifetiket
 
|skiifetiket
Line 136: Line 136:
 
|disk operating system
 
|disk operating system
 
|skiif-bestjoering-systeem
 
|skiif-bestjoering-systeem
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|diskette
 
|diskette
 
|skiif (3,5 of 5,25 toms)
 
|skiif (3,5 of 5,25 toms)
Line 142: Line 142:
 
|displace
 
|displace
 
|ferskowe
 
|ferskowe
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|display
 
|display
 
|sjen litte(Tiidwurd) / werjaan(Tiidwurd) / skerm(Haadwurd) / byld
 
|sjen litte(Tiidwurd) / werjaan(Tiidwurd) / skerm(Haadwurd) / byld
Line 148: Line 148:
 
|distinguish
 
|distinguish
 
|ûnderskiede
 
|ûnderskiede
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|distinguished
 
|distinguished
 
|ûnderskied
 
|ûnderskied
Line 154: Line 154:
 
|divert
 
|divert
 
|omliede
 
|omliede
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|divide
 
|divide
 
|dele / diele
 
|dele / diele
Line 160: Line 160:
 
|document
 
|document
 
|dokumint
 
|dokumint
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|dot
 
|dot
 
|punt
 
|punt
Line 166: Line 166:
 
|double
 
|double
 
|dûbel
 
|dûbel
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|down
 
|down
 
|del / út
 
|del / út
Line 172: Line 172:
 
|downgrade
 
|downgrade
 
|degradearje
 
|degradearje
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|download
 
|download
 
|ynlade
 
|ynlade
Line 178: Line 178:
 
|drag & drop
 
|drag & drop
 
|slepe (it droppen wurdt faaks weilitten)
 
|slepe (it droppen wurdt faaks weilitten)
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|drive
 
|drive
 
|stasjon
 
|stasjon
Line 184: Line 184:
 
|drive letter
 
|drive letter
 
|stasjonsletter
 
|stasjonsletter
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|driver
 
|driver
 
|stjoerprogramma
 
|stjoerprogramma
Line 190: Line 190:
 
|drop-down menu
 
|drop-down menu
 
|dellûk lyst, dellûk list
 
|dellûk lyst, dellûk list
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|-
 
|duplicate
 
|duplicate
 
|duplikaat / kopy
 
|duplikaat / kopy
 
|}
 
|}

Revision as of 14:59, 1 July 2008

Ingels Frysk

D

dash streepke
data gegevens(data)
debugger útbrekprogramma
decimal desimaal
declaration oanjefte
declare oanjaan
decode ûntsiferje
decrease ôfnimme / ferlytsje
decrement ôfname
default standert
defer útstelle / ferskowe
define fêstlizze / definieare
definition definysje / omskriuwing
defunct ferdwûn
delay opûnthâld / fertraging
delete wiskje / útgomje
delimiter skiedingsteken
deny ûntkenne
department ôfdieling
dependency ôfhinklikheid / ôfhinklikens
deprecate ôfkarre
descend ôfrinne
descending ôfrinnend
description beskriuwing
desktop buroblêd
destination bestimming / de ein
detached losmakke / loshelle
detect ûntdekke
device apparaat
dialog twaspraak / (dialooch)
differ ferskille
digest fertarje / samling / oersicht
digit sifer
dip sw sirkwyskoattel
directive opdracht
directory triemtafel (haad-,ûndertafel)
disable útsette, útskeakelje
disassemble út inoar helje
discard fersmite, weismite, fuortsmite, negearje
disk skiif
disk drive skiifstasjon
disk label skiifetiket
disk operating system skiif-bestjoering-systeem
diskette skiif (3,5 of 5,25 toms)
displace ferskowe
display sjen litte(Tiidwurd) / werjaan(Tiidwurd) / skerm(Haadwurd) / byld
distinguish ûnderskiede
distinguished ûnderskied
divert omliede
divide dele / diele
document dokumint
dot punt
double dûbel
down del / út
downgrade degradearje
download ynlade
drag & drop slepe (it droppen wurdt faaks weilitten)
drive stasjon
drive letter stasjonsletter
driver stjoerprogramma
drop-down menu dellûk lyst, dellûk list
duplicate duplikaat / kopy

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.