Difference between revisions of "Localization/fy/wurdlist D"

 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 13: Line 13:
 
|data
 
|data
 
|gegevens(data)
 
|gegevens(data)
 +
|-
 +
|deadline
 +
|eintiid
 
|-
 
|-
 
|debugger
 
|debugger
Line 135: Line 138:
 
|-
 
|-
 
|disk operating system
 
|disk operating system
|skiif-bestjoering-systeem
+
|skiif-bestjoeringssysteem
 
|-
 
|-
 
|diskette
 
|diskette
Line 175: Line 178:
 
|download
 
|download
 
|ynlade
 
|ynlade
 +
|-
 +
|downsampling
 +
|ferlytsje
 
|-
 
|-
 
|drag & drop
 
|drag & drop

Latest revision as of 15:06, 17 August 2014

Ingels Frysk

D

dash streepke
data gegevens(data)
deadline eintiid
debugger útbrekprogramma
decimal desimaal
declaration oanjefte
declare oanjaan
decode ûntsiferje
decrease ôfnimme / ferlytsje
decrement ôfname
default standert
defer útstelle / ferskowe
define fêstlizze / definieare
definition definysje / omskriuwing
defunct ferdwûn
delay opûnthâld / fertraging
delete wiskje / útgomje
delimiter skiedingsteken
deny ûntkenne
department ôfdieling
dependency ôfhinklikheid / ôfhinklikens
deprecate ôfkarre
descend ôfrinne
descending ôfrinnend
description beskriuwing
desktop buroblêd
destination bestimming / de ein
detached losmakke / loshelle
detect ûntdekke
device apparaat
dialog twaspraak / (dialooch)
differ ferskille
digest fertarje / samling / oersicht
digit sifer
dip sw sirkwyskoattel
directive opdracht
directory triemtafel (haad-,ûndertafel)
disable útsette, útskeakelje
disassemble út inoar helje
discard fersmite, weismite, fuortsmite, negearje
disk skiif
disk drive skiifstasjon
disk label skiifetiket
disk operating system skiif-bestjoeringssysteem
diskette skiif (3,5 of 5,25 toms)
displace ferskowe
display sjen litte(Tiidwurd) / werjaan(Tiidwurd) / skerm(Haadwurd) / byld
distinguish ûnderskiede
distinguished ûnderskied
divert omliede
divide dele / diele
document dokumint
dot punt
double dûbel
down del / út
downgrade degradearje
download ynlade
downsampling ferlytsje
drag & drop slepe (it droppen wurdt faaks weilitten)
drive stasjon
drive letter stasjonsletter
driver stjoerprogramma
drop-down menu dellûk lyst, dellûk list
duplicate duplikaat / kopy

This page was last edited on 17 August 2014, at 15:06. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.