Difference between revisions of "Edit Markup/fi"

Jump to: navigation, search
(Created page with "Muokkaa markup-merkkejä")
 
(41 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
== Available Tools ==
+
== Käytettävissä olevat työkalut ==
  
* [[Typographical_Guidelines]] standardizes markup for use in translation, either to official manuals (DocBook) or to other languages. Please refer to this frequently, as markup will be refined to match translators' needs.
+
<span class="mw-translate-fuzzy">
 +
* [[Special:MyLanguage/Typographical_Guidelines]] standardisoi kotoistamisessa käytettävät markup-merkinnät, joko virallisia käsikirjoja varten (DocBook) tai muille kielille. Viittaa tähän taajaan, koska markup-merkkejä määritellään uudelleen täsmäämään kotoistajien tarpeita.
 +
</span>
  
== Workflow Stage 1 ==
+
== Työnkulku vaihe 1 ==
  
=== Correcting old markup ===
+
=== Vanhan markup-merkinnän korjaaminen ===
  
* Check that every heading for sections and subsections has an empty line following it.
+
* Tarkista, että jokaista lohkon tai alilohkon otsaketta seuraa tyhjä rivi.
  
* Many pages have multiple indents setThis was included in earlier mediawiki documentation, but is not longer acceptable as it causes problems for exporting to other formats, so please re-arrange, using single indents onlyBullets can continue to be used nested.
+
* Monille sivuille on asetettu useita sisennyksiäTämä sisällytettiin aikaisempaan mediawiki-dokumentaatioon, mutta ei ole enää hyväksyttävää, koska se aiheuttaa pulmia muiden muotojen viennissä, joten järjestele uudelleen käyttäen vain yksittäisiä sisennyksiäEtumerkki-luettelot voivat edelleen olla sisäkkäisiä.
  
* ASCII smilies cause problems and must be removedThey can be replaced by oxygen icons in a small size (11px?).  Many more are available from Wikimedia Commons - details to be added here.
+
* ASCII-hymiöt aiheuttavat pulmia ja ne on poistettavaNe voidaan korvata pienikokoisilla (11px?) oxygen-kuvakkeillaMonia muita on saatavilla Wikimedia Commons -sivustolta - lisätiedot lisätään tänne.
  
* Internal links in the form <nowiki>[[Translation Workflow]]</nowiki> should be edited to the complete form, showing link, then visible text such as <nowiki>[[Special:myLanguage/Translation_Workflow|Translation Workflow]]</nowiki>
+
* Muotoa <nowiki>[[Kotoistamistyökulku]]</nowiki> olevat sisäiset linkit olisi muokattava täydelliseen muotoon, jotka näyttävät linkin, sitten näkyvän tekstin, kuten <nowiki>[[Special:myLanguage/Translation_Workflow|Kotoistamistyökulku]]</nowiki>
  
* Many styles have been used to display input text, including <nowiki><code>, <pre></nowiki> and tables and boxes. Text intended to be input by the user should use the Input template, <nowiki>{{Input|1=input text (can be multi-line or single)}}</nowiki>. You can still use <nowiki><code></nowiki> for very short input, if you don't want the text to appear on a separate line.  
+
* Syöttötekstin näyttämiseen on käytetty monia tyylejä, mukaan lukien <nowiki><code>, <pre></nowiki> ja taulukot ja laatikot. Käyttäjän syötteeksi tarkoitetun tekstin tulisi käyttää Input-mallinnetta, <nowiki>{{Input|1=syöteteksti (voi olla useita rivejä tai yksi rivi)}}</nowiki>. Voit yhä käyttää <nowiki><code></nowiki> hyvin lyhyelle syötteelle, jos et halua tekstin esiintyvän usealla rivillä.  
  
* Output from terminal and error messages have been similarly marked with a variety of methodsThese should be replaced with the Output template, <nowiki>{{Output|1=terminal output}}</nowiki>
+
* Pääteikkunatulosteet ja virheilmoitusviestit on samalla tavalla merkitty vaihtelevastiNämä tulisi korvata Output-mallinteella, <nowiki>{{Output|1=pääteikkunatuloste}}</nowiki>
  
* Every page should end with a Category statementThese must be standardized categoriesA current list of categories can be found on any of the translators' pages linked from [[Translation_Help_Needed|this language page]]
+
* Jokaisen sivun tulisi päättyä Category-luokkalauseeseenNäiden on oltava standardisoituja luokkiaLuokkien nykyinen luettelo löydetään miltä tahansa kotoistajan sivulta linkitettynä [[Translation_Help_Needed|tämä kielisivu]]
  
* Make sure that there are no unbalanced brackets in any section. If you find unbalanced brackets then add the missing bracket(s) &mdash; possibly in a comment like this: {{Input|1=<nowiki><!--(--> a)</nowiki>}}
+
* Varmista, että missään kappaleessa ei ole parittomia sulkeita. Jos löydät parittomia sulkeita, lisää puuttuvat sulkeet &mdash; mahdollisesti kommenteissa kuten tämä: {{Input|1=<nowiki><!--(--> a)</nowiki>}}
  
* There should be a blank line between bullets in lists. See the sections on lists beginning with [[Special:myLanguage/Toolbox#Bulleted Lists|Bulleted Lists]].
+
* Luetteloissa pitäisi olla etumerkkirivien välissä tyhjä rivi. Katso kappeleita luetteloissa [[Special:myLanguage/Toolbox#Bulleted Lists|Etumerkilliset luettelot]].
  
* Tables should be split in a similar manner, so that there is a blank line between each row. The first and last items will need to have curly braces balanced.
+
* Taulukot pitäisi jakaa samalla tavalla niin että jokaisen rivin välissä on tyhjä rivi. Ensimmäisellä ja viimeisellä rivillä on oltava parilliset aaltosulkeet.
  
== Stage 2 - Guide to new markup ==
+
== Vaihe 2 - Opas uuteen markup-merkintään ==
  
=== Marking Links for Translation ===
+
=== Merkitään linkit kotoistamiseen ===
  
* A stand-alone link, such as the application-names in Applications/Internet, should use the form <nowiki>[[Special:myLanguage/Ark|<translate>Ark</translate>]]</nowiki>
+
* Yksittäisen linkin, sellaisen kuin sovelluksen nimi kohteessa Applications/Internet, pitäisi käyttää muotoa <nowiki>[[Special:myLanguage/Ark|&lt;translate>Ark&lt;/translate>]]</nowiki>
* Where the link is within a sentence the whole of the link should be kept within the translatable message.
+
* Siellä missä linkki on lauseen sisällä, koko linkki pitäisi pitää kotoistettavan viestin sisällä.
  
=== Special Tags ===
+
=== Erityistunnisteet ===
  
* Identify all keyboard key-names, and tag, e.g. <nowiki><keycap>Enter</keycap></nowiki>
+
* Tunnista kaikki näppäimistön näppäinnimet, ja tagitunnisteet, esim.: <nowiki><keycap>Enter</keycap></nowiki>
* Include concurrent keypresses in the <nowiki><keycap></nowiki> tag, e.g. <keycap>Ctrl + Alt + F1</keycap>. Note that the separator is (space)+(space)
+
* Sisällytä samanaikaisen näppäinten painallukset <nowiki><keycap></nowiki> -tagitunniste, esim.: <keycap>Ctrl + Alt + F1</keycap>. Huomaa, että erotin on (välilyönti)+(välilyönti)
* Treat menu sequences in a similar manner, using the <nowiki><menuchoice></nowiki> tag, e.g.<menuchoice>System Settings -> Account Details -> Social Desktop</menuchoice>.  Note that the separator is (space)->(space)
+
* Kohtele valikkosarjoja samalla tavalla käyttäen <nowiki><menuchoice></nowiki> -tagitunnistetta, esim.: <menuchoice>System Settings -> Account Details -> Social Desktop</menuchoice>.  Huomaa, että erotin on (välilyönti)->(välilyönti)
  
{{Warning|1=<span style="color:red">NEVER</span> add translate section tags (the ones that look like <nowiki>< !--T:18-- ></nowiki>).  The software will do any handling of tags that is required, and manually changing them will break the system.}}
+
{{Warning|2=Varoitus|1=<span style="color:red">ÄLÄ KOSKAAN</span> lisää translate-lohkotagitunnisteita (niitä, jotka näyttävät seuraavilta <nowiki>< !--T:18-- ></nowiki>).  Ohjelmisto tekee kaikkien vaadittujen tagitunnisteiden käsittelyn, ja manuaaliset muutokset rikkovat järjestelmän.}}
  
=== Bold type ===
+
=== Lihavoidut ===
  
* Identify program names and mark them as bold type, e.g. '''Klipper'''
+
* Tunnista ohjelmanimet ja merkitse ne lihavoituna, esim.: '''Klipper'''
* Identify labels and names that cannot be changed by the user, and mark them as bold type.
+
* Tunnista nimiöt ja nimet, joita käyttäjä ei voi muuttaa, ja merkitse ne lihavoiduiksi.
* Remove any bold type marking that were previously entered, but do not match this guideline.  (See below for emphasizing a word or phrase.)
+
* Poista kaikki aikaisemmat lihavoinnit, jotka on kirjoitettu aiemmin, mutta jotka eivät täsmää tähän ohjeeseen.  (Katso alle sanan tai fraasin painottamisesta.)
* Window captions and Icon labels are also marked as bold type.
+
* Ikkunan otsikkotekstit ja kuvakkeiden nimiöt merkitään myös lihavoiduiksi.
  
=== Italics ===
+
=== Kursiivit ===
  
* Italics can be used to give emphasis as you might in non-technical writing
+
* Kursivointia käytetään painottamiseen kuten tehdään ei-teknisessä kirjoittamisessa
* Use italics on the first appearance of an unfamiliar word or phrase, and if possible link it to #Glossary or a dictionary entry.
+
* Käytä kursiivia epätavallisen sanan tai fraasin ensimmäisessä esiintymisessä, ja jos mahdollista, linkitä se kohteeseen #Glossary tai sanakirjasanaan.
* When referencing other (external) works, titles are italicized.
+
* Kun viitataan muihin (ulkoisiin) teoksiin, otsikot kursivoidaan.
  
=== Combined Bold and Italics ===
+
=== Yhdistetty lihavointi ja kursivointi ===
  
* This should only be used in the context of an example where the user has to substitute text, e.g. "Your new addressbook records are in <tt>/home/</tt>'''''user'''''<tt>/share/contacts</tt>"
+
* Tätä pitäisi käyttää ainoastaan asiayhteydessä, jossa käyttäjä on korvannut tekstiä, esim.: "Uudet osoitekirjatietueesi ovat kohteessa <tt>/home/</tt>'''''user'''''<tt>/share/contacts</tt>"
  
{{Tip|1=Simplified definitions - ''Programs'' are launched by users, ''components'' are used by programs}}
+
{{Tip|2=Vihje|Yksinkertaistettuja määrittelyjä - käyttäjät käynnistävät ''Ohjelmia'', ohjelmat käyttävät ''komponentteja''}}
  
== Issues that cause Translate problems ==
+
== Kohteet, jotka aiheuttavat kotoistamispulmia ==
  
Several issues have been identified and discussed, and solutions proposed in the following sections:
+
Useat kohteet on tunnistettu ja niistä on keskusteltu, ja ehdotetut ratkaisut ovat seuraavassa kappaleessa:
  
* [[Typographical_Guidelines#Lists|Splitting lists for readability]]
+
* [[Typographical_Guidelines#Lists|Luetteloiden jakaminen luettavuuden vuoksi]]
* [[Typographical_Guidelines#Keeping_things_together|Other "readability" breaks]]
+
* [[Typographical_Guidelines#Keeping_things_together|Muut "luettavuus"katkokset]]
* [[Typographical_Guidelines#Unbalanced_brackets|Brackets split across sections]]
+
* [[Typographical_Guidelines#Unbalanced_brackets|Sulkeet jakavat lohkoja]]
  
These are usually noticed after the first markup, and it may be necessary to re-arrange spacing and/or structure to avoid the problems.
+
Nämä havaitaan tavallisesti ensimmäisen markup-merkinnän jälkeen ja saattaa olla välttämätöntä järjestää uudelleen välit ja/tai rakenne pulmien välttämiseksi.
  
== Almost finished ==
+
== Lähes valmis ==
  
* In the summary field at the bottom, enter that you are doing a markup edit.
+
<span class="mw-translate-fuzzy">
* Use <menuchoice>Preview</menuchoice> and read through the whole of your workIf you are satisfied, save the page.
+
* Kirjoita lopussa olevaan yhteenvetokenttään, mitä olet tehnyt markup-muokkauksessa.
* Use the link in the sidebar to request release - it takes you to a page where you can add the URL of the page you have editedPasting your link there tells us that you believe the page to be ready for translators to work withWe will scan it, and if satisfied we will enable it for translation.
+
* Käytä <menuchoice>Esikatselu</menuchoice> ja lue koko työsi lävitseJos olet tyytyväinen, tallenna sivu.
 +
* Käytä sivupalkin linkkiä julkaisun pyytämiseen - se ottaa sivusi, kun lisäät muokkaamasi sivun verkko-osoitteenLinkkisi liittäminen sinne kertoo meille, että uskot sivun olevan valmis kotoistajien työskentelyä vartenTutkimme sitä, ja jos olemme tyytyväisiä, otamme sen mukaan kotoistamiseen.
 +
</span>
  
 
[[Category:Translator_Help]]
 
[[Category:Translator_Help]]

Revision as of 17:08, 23 December 2012

Other languages:
English • ‎español • ‎suomi • ‎français • ‎polski • ‎中文(中国大陆)‎

Käytettävissä olevat työkalut

 • Special:MyLanguage/Typographical_Guidelines standardisoi kotoistamisessa käytettävät markup-merkinnät, joko virallisia käsikirjoja varten (DocBook) tai muille kielille. Viittaa tähän taajaan, koska markup-merkkejä määritellään uudelleen täsmäämään kotoistajien tarpeita.

Työnkulku vaihe 1

Vanhan markup-merkinnän korjaaminen

 • Tarkista, että jokaista lohkon tai alilohkon otsaketta seuraa tyhjä rivi.
 • Monille sivuille on asetettu useita sisennyksiä. Tämä sisällytettiin aikaisempaan mediawiki-dokumentaatioon, mutta ei ole enää hyväksyttävää, koska se aiheuttaa pulmia muiden muotojen viennissä, joten järjestele uudelleen käyttäen vain yksittäisiä sisennyksiä. Etumerkki-luettelot voivat edelleen olla sisäkkäisiä.
 • ASCII-hymiöt aiheuttavat pulmia ja ne on poistettava. Ne voidaan korvata pienikokoisilla (11px?) oxygen-kuvakkeilla. Monia muita on saatavilla Wikimedia Commons -sivustolta - lisätiedot lisätään tänne.
 • Muotoa [[Kotoistamistyökulku]] olevat sisäiset linkit olisi muokattava täydelliseen muotoon, jotka näyttävät linkin, sitten näkyvän tekstin, kuten [[Special:myLanguage/Translation_Workflow|Kotoistamistyökulku]]
 • Syöttötekstin näyttämiseen on käytetty monia tyylejä, mukaan lukien <code>, <pre> ja taulukot ja laatikot. Käyttäjän syötteeksi tarkoitetun tekstin tulisi käyttää Input-mallinnetta, {{Input|1=syöteteksti (voi olla useita rivejä tai yksi rivi)}}. Voit yhä käyttää <code> hyvin lyhyelle syötteelle, jos et halua tekstin esiintyvän usealla rivillä.
 • Pääteikkunatulosteet ja virheilmoitusviestit on samalla tavalla merkitty vaihtelevasti. Nämä tulisi korvata Output-mallinteella, {{Output|1=pääteikkunatuloste}}
 • Jokaisen sivun tulisi päättyä Category-luokkalauseeseen. Näiden on oltava standardisoituja luokkia. Luokkien nykyinen luettelo löydetään miltä tahansa kotoistajan sivulta linkitettynä tämä kielisivu
 • Varmista, että missään kappaleessa ei ole parittomia sulkeita. Jos löydät parittomia sulkeita, lisää puuttuvat sulkeet — mahdollisesti kommenteissa kuten tämä:
  <!--(--> a)
 • Luetteloissa pitäisi olla etumerkkirivien välissä tyhjä rivi. Katso kappeleita luetteloissa Etumerkilliset luettelot.
 • Taulukot pitäisi jakaa samalla tavalla niin että jokaisen rivin välissä on tyhjä rivi. Ensimmäisellä ja viimeisellä rivillä on oltava parilliset aaltosulkeet.

Vaihe 2 - Opas uuteen markup-merkintään

Merkitään linkit kotoistamiseen

 • Yksittäisen linkin, sellaisen kuin sovelluksen nimi kohteessa Applications/Internet, pitäisi käyttää muotoa [[Special:myLanguage/Ark|<translate>Ark</translate>]]
 • Siellä missä linkki on lauseen sisällä, koko linkki pitäisi pitää kotoistettavan viestin sisällä.

Erityistunnisteet

 • Tunnista kaikki näppäimistön näppäinnimet, ja tagitunnisteet, esim.: <keycap>Enter</keycap>
 • Sisällytä samanaikaisen näppäinten painallukset <keycap> -tagitunniste, esim.: Ctrl + Alt + F1. Huomaa, että erotin on (välilyönti)+(välilyönti)
 • Kohtele valikkosarjoja samalla tavalla käyttäen <menuchoice> -tagitunnistetta, esim.: System Settings -> Account Details -> Social Desktop. Huomaa, että erotin on (välilyönti)->(välilyönti)
noframe
 
Varoitus
ÄLÄ KOSKAAN lisää translate-lohkotagitunnisteita (niitä, jotka näyttävät seuraavilta < !--T:18-- >). Ohjelmisto tekee kaikkien vaadittujen tagitunnisteiden käsittelyn, ja manuaaliset muutokset rikkovat järjestelmän.


Lihavoidut

 • Tunnista ohjelmanimet ja merkitse ne lihavoituna, esim.: Klipper
 • Tunnista nimiöt ja nimet, joita käyttäjä ei voi muuttaa, ja merkitse ne lihavoiduiksi.
 • Poista kaikki aikaisemmat lihavoinnit, jotka on kirjoitettu aiemmin, mutta jotka eivät täsmää tähän ohjeeseen. (Katso alle sanan tai fraasin painottamisesta.)
 • Ikkunan otsikkotekstit ja kuvakkeiden nimiöt merkitään myös lihavoiduiksi.

Kursiivit

 • Kursivointia käytetään painottamiseen kuten tehdään ei-teknisessä kirjoittamisessa
 • Käytä kursiivia epätavallisen sanan tai fraasin ensimmäisessä esiintymisessä, ja jos mahdollista, linkitä se kohteeseen #Glossary tai sanakirjasanaan.
 • Kun viitataan muihin (ulkoisiin) teoksiin, otsikot kursivoidaan.

Yhdistetty lihavointi ja kursivointi

 • Tätä pitäisi käyttää ainoastaan asiayhteydessä, jossa käyttäjä on korvannut tekstiä, esim.: "Uudet osoitekirjatietueesi ovat kohteessa /home/user/share/contacts"
Ktip.png
 
Vihje
Yksinkertaistettuja määrittelyjä - käyttäjät käynnistävät Ohjelmia, ohjelmat käyttävät komponentteja


Kohteet, jotka aiheuttavat kotoistamispulmia

Useat kohteet on tunnistettu ja niistä on keskusteltu, ja ehdotetut ratkaisut ovat seuraavassa kappaleessa:

Nämä havaitaan tavallisesti ensimmäisen markup-merkinnän jälkeen ja saattaa olla välttämätöntä järjestää uudelleen välit ja/tai rakenne pulmien välttämiseksi.

Lähes valmis

 • Kirjoita lopussa olevaan yhteenvetokenttään, mitä olet tehnyt markup-muokkauksessa.
 • Käytä Esikatselu ja lue koko työsi lävitse. Jos olet tyytyväinen, tallenna sivu.
 • Käytä sivupalkin linkkiä julkaisun pyytämiseen - se ottaa sivusi, kun lisäät muokkaamasi sivun verkko-osoitteen. Linkkisi liittäminen sinne kertoo meille, että uskot sivun olevan valmis kotoistajien työskentelyä varten. Tutkimme sitä, ja jos olemme tyytyväisiä, otamme sen mukaan kotoistamiseen.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.