Development/Tutorials/Using KActions (fi)


Development/Tutorials/Using_KActions


Perehdytys 3 - KActions ja XMLGUI
Tutorial Series   Beginner Tutorial
Previous   Perehdytys 2 - Main-ikkunan luonti, Basic XML knowledge
What's Next   Tutorial 4 - Saving and loading
Further Reading   None

Lyhyesti

Tämä perehdytys esittelee toiminnot. Toiminnot tarjoavat yhtenäisen tavan käyttäjälle vuorovaikuttaa ohjelman kanssa.

Jos esimerkiksi haluamme antaa perehdytyksessä 3 käyttäjlle mahdollisuuden tyhjentää tekstieditori hiiren näpäytyksellä työkaluriviltä, vaihtoehtoisesti Tiedosto-valikon kautta tai näppäinyhdistelmän avulla, voidaan tämä tehdä helposti käyttämällä KAction-luokkaa.

Introtokdetutorial3.png

KAction

KAction on objekti joka sisältää kaiken tarvittavan tiedon ikoneista ja näppäinyhdistelmistä jotka on yhdistetty joihinkin toimintoihin. Toiminto taas on yhdistetty slot:n joka huolehtii toiminnon suorittamisesta.

Koodi

main.cpp

 1. include <KApplication>
 2. include <KAboutData>
 3. include <KCmdLineArgs>
 1. include "mainwindow.h"

int main (int argc, char *argv[]) {

 KAboutData aboutData( "tutorial3", "tutorial3",
   ki18n("Tutorial 3"), "1.0",
   ki18n("A simple text area using KAction etc."),
   KAboutData::License_GPL,
   ki18n("Copyright (c) 2007 Developer") );
 KCmdLineArgs::init( argc, argv, &aboutData );
 KApplication app;

 MainWindow* window = new MainWindow();
 window->show();
 return app.exec();

} Tällä kerralla muutokset tähän tiedostoon ovat hyvin vähäisiä. Ainoastaan "tutorial 2" on korjattu "tutorial 3".

mainwindow.h

 1. ifndef MAINWINDOW_H
 2. define MAINWINDOW_H
 1. include <KXmlGuiWindow>
 2. include <KTextEdit>

class MainWindow : public KXmlGuiWindow {

 public:
  MainWindow(QWidget *parent=0);
 private:
  KTextEdit* textArea;
  void setupActions();

};

 1. endif

Otsikkotiedostoon on lisätty void setupActions() joka tekee kaiken tarvittavan asettelun KActions:a varten.

mainwindow.cpp

 1. include "mainwindow.h"
 1. include <KApplication>
 2. include <KAction>
 3. include <KLocale>
 4. include <KActionCollection>
 5. include <KStandardAction>

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)

  : KXmlGuiWindow(parent)

{

 textArea = new KTextEdit;
 setCentralWidget(textArea);
 setupActions();

}

void MainWindow::setupActions() {

 KAction* clearAction = new KAction(this);
 clearAction->setText(i18n("Clear"));
 clearAction->setIcon(KIcon("document-new"));
 clearAction->setShortcut(Qt::CTRL + Qt::Key_W);
 actionCollection()->addAction("clear", clearAction);
 connect(clearAction, SIGNAL(triggered(bool)),
     textArea, SLOT(clear()));
 KStandardAction::quit(kapp, SLOT(quit()),
            actionCollection());
 setupGUI();

}

Selvitys

Tämä perehdytys perustuu edelliseen perehdytykseen. Suurin osa koodi muutoksista on mainwindow.cpp tiedostossa. Muodostajassa kutsutaan nyt setupActions() setupGUI() sijaan. setupActions():ssa sijaitsee uusi KAction koodi joka lopuksi kutsuu setupGUI()-funktiota.

KAction objektin luominen

KActionin käyttöönotossa on muutamia vaiheita. Ensimmäinen on sisällyttää KAction-kirjasto ja luoda uusi KAction:

 1. include <KAction>

... KAction* clearAction = new KAction(this);

Setting KAction Properties

Text

Now we have our KAction object, we can start setting its properties. The following code sets the text that will be displayed in the menu and under the KAction's icon in the toolbar. clearAction->setText(i18n("Clear")); Note that the text is passed through the i18n() function; this is necessary for the UI to be translatable (more information on this can be found in the i18n tutorial).

Icon

If the action is going to be displayed in a toolbar, it's nice to have an icon depicting the action. The following code sets the icon to the standard KDE document-new icon through the use of the setIcon() function: clearAction->setIcon(KIcon("document-new"));

Keyboard Shortcut

Setting a keyboard shortcut to perform our action is equally simple: clearAction->setShortcut(Qt::CTRL + Qt::Key_W); This associates Ctrl+W with the KAction.

Adding to the Collection

In order for the action to be accessed by the XMLGUI framework (explained in depth later) it must be added to the application's action collection. The action collection is accessed via the actionCollection() function like this: actionCollection()->addAction("clear", clearAction); Here, the clearAction KAction is added to the collection and given a name of clear. This name (clear) is used by the XMLGUI framework to refer to the action.

Connecting the action

Now that the action is fully set up, it needs to be connected to something useful. In this case (because we want to clear the text area), we connect our action to the clear() action belonging to a KTextEdit (which, unsurprisingly, clears the KTextEdit) connect( clearAction, SIGNAL( triggered(bool) ),

    textArea, SLOT( clear() ) );

This is the same as it would be done in Qt with a QAction.

KStandardAction

For actions which would likely appear in almost every KDE application such as 'quit', 'save', and 'load' there are pre-created convenience KActions, accessed through KStandardAction.

They are very simple to use. Once the library has been included (#include <KStandardAction>), simply supply it with what you want the function to do and which KActionCollection to add it to. For example: KStandardAction::quit(kapp, SLOT(quit()), actionCollection()); This creates a KAction with the correct icon, text and shortcut and even adds it to the File menu.

Adding the action to menus and toolbars

At the moment, the new "Clear" action has been created but it hasn't been associated with any menus or toolbars. This is done with a KDE technology called XMLGUI, which does nice things like movable toolbars for you.

Note
In a later version of KDE4, XMLGUI, may be replaced with a new framework called liveui. For now, XMLGUI, is the only and correct way to set up the UI.


XMLGUI

The setupGUI() function in KXmlGuiWindow depends on the XMLGUI system to construct the GUI, which XMLGUI does by parsing an XML file description of the interface.

The rule for naming this XML file is appnameui.rc, where appname is the name you set in KAboutData (in this case, tutorial3). So in our example, the file is called tutorial3ui.rc, and is located in the build directory. Where the file will ultimately be placed is handled by CMake.

appnameui.rc File

Since the description of the UI is defined with XML, the layout must follow strict rules. This tutorial will not go into great depth on this topic, but for more information, see the detailed XMLGUI page.

tutorial3ui.rc

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE kpartgui SYSTEM "kpartgui.dtd"> <gui name="tutorial3" version="1">

 <ToolBar name="mainToolBar" >
  <text>Main Toolbar</text>
  <Action name="clear" />
 </ToolBar>
 <MenuBar>
  <Menu name="file" >
   <Action name="clear" />
  </Menu>
 </MenuBar>

</gui>

The <Toolbar> tag allows you to describe the toolbar, which is the bar across the top of the window normally with icons. Here it is given the unique name mainToolBar and its user visible name set to Main Toolbar using the <text> tag. The clear action is added to the toolbar using the <Action> tag, the name parameter in this tag being the string that was passed to the KActionCollection with addAction() in mainwindow.cpp.

Besides having the action in the toolbar, it can also be added to the menubar. Here the action is being added to the File menu of the MenuBar the same way it was added to the toolbar.

Change the 'version' attribute of the <gui> tag if you changed .rc file since the last install to force a system cache update.

CMake

Finally, the tutorial3ui.rc needs to go somewhere where KDE can find it (can't just leave it in the source directory!). This means the project needs to be installed somewhere.

CMakeLists.txt

project(tutorial3)

find_package(KDE4 REQUIRED) include_directories(${KDE4_INCLUDES})

set(tutorial3_SRCS

 main.cpp
 mainwindow.cpp

)

kde4_add_executable(tutorial3 ${tutorial3_SRCS})

target_link_libraries(tutorial3 ${KDE4_KDEUI_LIBS})

install(TARGETS tutorial3 DESTINATION ${BIN_INSTALL_DIR}) install(FILES tutorial3ui.rc

    DESTINATION ${DATA_INSTALL_DIR}/tutorial3)

This file is almost identical to the one for tutorial2, but with two extra lines at the end that describe where the files are to be installed. Firstly, the tutorial3 target is installed to the BIN_INSTALL_DIR then the tutorial3ui.rc file that describes the layout of the user interface is installed to the application's data directory.

Make, Install And Run

If you don't have write access to where your KDE4 installation directory, you can install it to a folder in your home directory.

To tell CMake where to install the program, set the DCMAKE_INSTALL_PREFIX switch. You probably just want to install it somewhere local for testing (it's probably a bit silly to go to the effort of installing these tutorials to your KDE directory), so the following might be appropriate:

mkdir build && cd build
cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$HOME
make install
$HOME/bin/tutorial3

which will create a KDE-like directory structure in your user's home directory directory and will install the executable to $HOME/bin/tutorial3.

Moving On

Now you can move on to saving and loading.


This page was last edited on 15 July 2012, at 09:44. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.