Αντιγράψτε τα repositories με

git clone kde:smokegen
git clone kde:smokeqt
git clone kde:smokekde
git clone kde:qtruby
git clone kde:korundum
git clone kde:qyoto
git clone kde:kimono
git clone kde:perlqt
git clone kde:perlkde
git clone kde:kross-interpreters

This page was last edited on 22 April 2013, at 09:55. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.