Getting Started/Build/KDE4/Mandriva (fa)

درمندریوا بسته های وابسته که شما لازم دارید بدین شرح اند؛

urpmi gcc-c++ cmake libxml2-devel libbzip2_1-devel \ libclucene0-devel liblrdf2-devel libmesagl1-devel \ subversion doxygen libdbus-1_3-devel libopenssl0.9.8-devel \ libalsa2-devel libgpgme-devel libboost1-devel libxine-devel \ libgift0-devel libungif4-devel libcppunit-devel libxslt-devel \ libaspell15-devel libxcb1-devel patch

ضمنا می توانید بسه های اختیاری زیر را برای مقدور کردن گرداوری امکانات ویژه بکار ببرید؛

urpmi libusb-devel libbluez-devel OpenEXR-devel libxklavier-devel \ liblm_sensors3-devel

چنانچه از سیستم ۶۴ بیت استفاده می کنید بسته های زیر را هم بایدنصب کنید؛

urpmi gcc-c++ cmake lib64xml2-devel lib64bzip2_1-devel \ lib64clucene-devel lib64lrdf2-devel lib64mesagl1-devel \ subversion doxygen lib64dbus-1-devel lib64openssl0.9.8-devel \ lib64alsa2-devel lib64gpgme-devel lib64boost-devel lib64xine-devel \ lib64gift-devel lib64ungif4-devel lib64cppunit-devel lib64xslt-devel \ lib64aspell15-devel lib64xcb1-devel patch

و برای امکانات ویژه؛

urpmi lib64usb-devel lib64bluez-devel lib64OpenEXR-devel lib64xklavier-devel \ lib64lm_sensors3-devel

چنانچه نمایه گرافیکی را ترجیح می دهید از قسمت (Install Software) بسته های فهرست شده بالا را در قسمت (Control Center) در ابزار کنترل لینوکس مندریوا انتخاب کنید


در مورد نصب(کیو تی) هم می توانید بکار ببرید چون شامل دی باس و سی میک هم می شود


This page was last edited on 29 June 2008, at 08:48. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.
-->