Difference between revisions of "Typographical Guidelines/fi"

Jump to: navigation, search
(Created page with "Vaikka yllä olevat kriteerit saattoivat täyttyä, älä käytä vahvistettua tekstiä kappaleotsakkeissa tai linkeissä.")
(15 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 29: Line 29:
 
* KDE-käsikirjat ovat ''Docbook''-muodossa.
 
* KDE-käsikirjat ovat ''Docbook''-muodossa.
  
{{Tip|3=Vihje|Käyttäjä käynnistää ''Ohjelmat'', ohjelmat käynnistävät 'komponentit''}}
+
{{Tip|2=Vihje|Käyttäjä käynnistää ''Ohjelmat'', ohjelmat käynnistävät 'komponentit''}}
  
 
== Yhdistetty lihavoitu ja kursivoitu teksti ==  
 
== Yhdistetty lihavoitu ja kursivoitu teksti ==  
Line 62: Line 62:
 
mutta harmaalla taustalla</nowiki>}}
 
mutta harmaalla taustalla</nowiki>}}
  
{{Note|3=Huomaa|Huomaa <code><nowiki>3=Kotoistettu teksti|<nowiki>-käyttö joissakin teksteissä &lt;/nowiki></nowiki></code> sellaisten tilanteiden välttämiseksi, jotka rikkovat näyttömuodon}}
+
{{Note|2=Huomaa|Huomaa <code><nowiki>3=Kotoistettu teksti|<nowiki>-käyttö joissakin teksteissä &lt;/nowiki></nowiki></code> sellaisten tilanteiden välttämiseksi, jotka rikkovat näyttömuodon}}
  
 
* Syöte- tai tulostemallinteen alkaminen rivinvaihdolla rikkoo näyttömuodon, jos se on luetteloiden sisällä.  Jatka vain samalla rivillä, jos sinun täytyy korjata tämä.
 
* Syöte- tai tulostemallinteen alkaminen rivinvaihdolla rikkoo näyttömuodon, jos se on luetteloiden sisällä.  Jatka vain samalla rivillä, jos sinun täytyy korjata tämä.
Line 93: Line 93:
 
== Tekstiä Tiedot-, Huomaa-, Vihje- ja Varoitusmallinteissa ==  
 
== Tekstiä Tiedot-, Huomaa-, Vihje- ja Varoitusmallinteissa ==  
  
Bold text should be avoided in the text within these templatesItalic text for emphasis may still be used - use sparingly for maximum effect.
+
Vahvennettua tekstiä pitäisi välttää näiden mallinteiden sisäisessä tekstissäPainottamiseen voidaan yhä käyttää kursiivia tekstiä - käytä sitä säästeliäästi vaikutuksen maksimoimiseksi.
  
 
== Luettelot ==  
 
== Luettelot ==  
  
You can have various kinds of lists in your pages &mdash; bulleted, numbered or itemized. Find details on the [[Special:myLanguage/Toolbox#Bulleted Lists|Toolbox]] page.
+
Voit käyttää erilaisia luetteloja sivuillasi &mdash; etumerkillisiä, numeroituja tai alkioituja. Lisätietoja löytyy [[Special:myLanguage/Toolbox#Bulleted Lists|Työkalupakki]]-sivulta.
  
 
== Asioiden pitäminen yhdessä ==  
 
== Asioiden pitäminen yhdessä ==  
  
After your text is written some markup is automatically added by the translation system. This means that whenever it sees a blank line, it starts a new unit. When your text is presented to translators, they typically see it one unit at a time, so it is important not to leave a blank lines in the middle of something that should be treated as a unit. Normally an entire paragraph should be kept in a single unit; and under no circumstance should a sentence be split between units!
+
Tekstin kirjoittamisen jälkeen jotain markup-merkkejä lisätään automaattisesti kotoistamisjärjestelmään. Tämä tarkoittaa, että milloin näet tyhjän rivin, se aloittaa uuden yksikön. Kun teksti esitellään kotoistajille, he näkevät sen tyypillisesti yksi yksikkö kerrallaan, joten on tärkeää olla jättämättä tyhjiä rivejä keskelle sellaista tekstiä, jota tulisi käsitellä yhtenä yksikkönä. Normaalisti koko kappale pitäisi pitää yhdessä yksikössä; ja missään oloissa lausetta ei pitäisi jakaa kahteen yksikköön!
  
If you need a linebreak in the middle of a section, the preferred way to achieve this is without breaking units is to use <nowiki><br /></nowiki> at the end of the line where you want to break to occur (not on a new line). If you need space between the lines add <nowiki><br /><br /></nowiki>.
+
Jos tarvitset rivinvaihdon kesken kappaletta, suositeltavampi tapa saavuttaa se rikkomatta kappaletta on käyttää <nowiki><br /></nowiki> sen rivin lopussa, jossa haluat rivinvaihdon tapahtuvan (ei uuden rivin alussa). Jos tarvitse tilaa rivien väliin, lisää <nowiki><br /><br /></nowiki>.
  
 
== Parittomat sulkeet ==  
 
== Parittomat sulkeet ==  
  
<!--}}-->The translation system marks any translated unit as incompletely translated if it contains any kind of unbalanced brackets. If you need to have unbalanced brackets in your text, please add a balancing bracket in a comment tag, like this:<br />
+
<!--}}-->Kotoistamisjärjestelmä merkitsee jokaisen kotoistetun yksikön kotoistamattomaksi, jos se sisältää minkään tyyppisiä parittomia sulkumerkkejä. Jos tarvitset parittomia sulkumerkkejä tekstissäsi, lisää parillinen sulkumerkki kommenttitagiin, kuten tämä, like this:<br />
{{Input|1=
+
{{Input|3=Syöte|
<nowiki><!-- }} -->{{ A line
+
<nowiki><!-- }} -->{{ Rivi
  
Another line}}<!-- {{ --></nowiki>
+
Tonen rivi}}<!-- {{ --></nowiki>
 
}}<!--{{-->
 
}}<!--{{-->
This goes for all kinds of brackets, even ordinary parentheses. (Of course it is normally better to avoid blank lines within a mark up unit - see [[Special:myLanguage/Typographical_Guidelines#Keeping_things_together|Keeping things together]].)
+
Tämä koskee kaiken tyyppisiä sulkeita, jopa tavallisia kaarisulkeita. (Tietysti on tavallisesti parempi välttää tyhjiä rivejä markup-yksikön sisällä - katso [[Special:myLanguage/Typographical_Guidelines#Keeping_things_together|Asioiden pitäminen yhdessä]].)
  
 
== Erikoistunnisteet ==  
 
== Erikoistunnisteet ==  
  
* <nowiki> <keycap></nowiki> and <nowiki> </keycap> </nowiki> denote (keyboard) key names e.g. <keycap>Enter</keycap>
+
* <nowiki> <keycap></nowiki> ja <nowiki> </keycap> </nowiki> tarkoittaa (näppäimistön) näppäinnimiä, esim.: <keycap>Enter</keycap>
* <nowiki><keycap></keycap></nowiki> can also be used around groups of keys to be used concurrently, e.g. <keycap>Ctrl + Alt + F1</keycap> to launch a virtual terminal. (Note that "(space)+(space)" is used to link keys to be pressed concurrently).
+
* <nowiki><keycap></keycap></nowiki> voidaan myös käyttää samanaikaisesti käytettävän näppäinryhmän ympärillä, esim.: <keycap>Ctrl + Alt + F1</keycap> virtuaalipääteikkunan käynnistämiseksi. (Huomaa, että "(space)+(space)" käytetään linkittämään näppäimet, joita painetaa samanaikaisesti).
* Sequences of menu choices should use <nowiki> <menuchoice> </nowiki>and <nowiki> </menuchoice> </nowiki> for example <menuchoice> View -> Message List -> Aggregation -> Standard Mailing List </menuchoice>
+
* Valikkovalintojen sarjojen pitäisi käyttää <nowiki> <menuchoice> </nowiki> ja <nowiki> </menuchoice> </nowiki> esimerkiksi <menuchoice> View -> Message List -> Aggregation -> Standard Mailing List </menuchoice>
* In general, if the user needs to choose an element, even if it is not in a menu, the <nowiki><menuchoice></menuchoiсe></nowiki> markup should be used.
+
* Yleensä, jos käyttäjän on valittava elementti, vaikkakin se ei ole valikko, <nowiki><menuchoice></menuchoiсe></nowiki> -markup-merkintää pitäisi käyttää.
  
 
== Pulmallinen putkisymboli ==
 
== Pulmallinen putkisymboli ==
  
In some situations the pipe symbol cannot be used - for instance when giving parameters in a template - as it has a system meaningIn such cases please use <nowiki>{{!}}</nowiki>.  For example, if you want to display a command line containing the pipe character using the <nowiki>{{Input|...}}</nowiki> template, the simplest way to do it is this: <code><nowiki>{{Input|1=cmd1 {{!}} cnd2}}</nowiki></code> which displays {{Input|1=cmd1 {{!}} cnd2}}
+
Joissakin tilanteissa putkisymbolia ei voida käyttää - esimerkiksi annettaessa parametreja mallinteessa - koska sillä on järjestelmämerkitysSellaisissa tapauksissa käytä <nowiki>{{!}}</nowiki>.  Esimerkiksi, jos haluat näyttää komentorivin, joka sisältää putkimerkin käyttäen <nowiki>{{Input|...}}</nowiki>-mallinnetta, yksinkertaisin tapa tehdä se on: <code><nowiki>{{Input|1=cmd1 {{!}} cmd2}}</nowiki></code> mikä näyttää {{Input|1=cmd1 {{!}} cmd2}}
  
<br />If you just write <code><nowiki>{{Input|1=cmd1 | cnd2}}</nowiki></code> you get instead {{Input|1=cmd1 | cnd2}}
+
<br />Jos vain kirjoitat <code><nowiki>{{Input|1=cmd1 | cmd2}}</nowiki></code> saat sen sijaan {{Input|1=cmd1 | cmd2}},
the problem being, that <code>cmd2</code> is seen as a second parameter to the template, which in this case is not used.
+
jossa pulmana on, että <code>cmd2</code> nähdään mallinteen toisena parametrina, mitä ei tässä tapauksessa käytetä.
  
In many cases, you can also enclose the text containing the pipe character between <nowiki><nowiki>...</nowiki> </nowiki> tags, like this <code><nowiki>{{Input|1=<nowiki>cmd1 | cmd2</nowiki></nowiki><nowiki>}}</nowiki></code>, which also displays {{Input|1=<nowiki>cmd1 | cmd2</nowiki>}}
+
Monissa tapauksissa voit myös sulkea putkimerkin sisältävän merkin tagien <nowiki><nowiki>...</nowiki> </nowiki> väliin, kuten tämä <code><nowiki>{{Input|1=<nowiki>cmd1 | cmd2</nowiki></nowiki><nowiki>}}</nowiki></code>, joka myös näyttää {{Input|1=<nowiki>cmd1 | cmd2</nowiki>}}
  
 
== Kotoistettava sisältö ==  
 
== Kotoistettava sisältö ==  
  
Everything that is translatable is contained within <nowiki><translate> and </translate></nowiki> tagsIn most cases any images should be contained within the translatable section, as it is sometimes necessary to use localised versions of the images to explain a pointThe rule of thumb is "If in doubt, include it!".
+
Kaikki kotoistettava teksti on <nowiki><translate> ja </translate></nowiki> tagin sisälläUseimmissa tapauksissa kun jonkun kuvan pitäisi sisältyä kotoistettavaan lohkoon, koska joskus on välttämätöntä käyttää kotoistettu kuvaversio asian selittämiseksiPeukalosääntö on "Jos epäilet, sisällytä se!".
  
  
 
[[Category:Translator_Help]]
 
[[Category:Translator_Help]]

Revision as of 15:28, 27 August 2012

Other languages:
čeština • ‎English • ‎suomi • ‎français • ‎italiano • ‎Nederlands • ‎português do Brasil • ‎中文(中国大陆)‎

Erilliset sivut selittävät esimerkkikoodin yleistä syntaksia.

Näiden typograafisten ohjeiden noudattaminen takaa, että dokumentaatiosi voi olla tarkka ja helposti vietävä kotoistamistarkoituksiin.

Lihavoitu teksti

Käytä lihavoitua tekstiä korostamiseen

 • Ikkunaotsikot
 • Yleiset nimiöt, jotka eivät ole käyttäjän asettavissa
 • Kuvaketekstit
 • Ohjelmanimet

Esimerkiksi:

 • Tekstivalinnan korostaminen kopioi sen kohteeseen Klipper.

Kursivoitu teksti

Käytä kursivoitua tekstiä painottamiseen

 • Sanoja ja fraaseja yleisessä kirjoituksessa.
 • Otsikkoja, jotka viittaavat muihin töihin.
 • Epätavallisen sanan ensimmäinen käyttö.

Joitakin esimerkkejä:

 • Tallenna työsi tässä vaiheessa.
 • Lisätiedot voivat löytyä kohteesta Samba 3 by Example....
 • KDE-käsikirjat ovat Docbook-muodossa.
Ktip.png
 
Vihje
Käyttäjä käynnistää Ohjelmat, ohjelmat käynnistävät 'komponentit


Yhdistetty lihavoitu ja kursivoitu teksti

Käytä tätä yhdistelmää korvattavaa tai muuttuvaa tekstiä varten.

Joitakin esimerkkejä:

 • Etäpalvelimeen yhdistämiseksi kirjoita ssh username@domain.name pääteikkunassa Konsole.
 • Rpm-perustaisissa jakeluversioissa, komento rpm -q packagename aiheuttaa kohteessa package-version-release.

Tasavälinen teksti

Koodi pitäisi esittää tasavälisenä tekstinä, tavallisesti laatikoituna, kuten näytetään alla. Syötetekstillä on pelkkä keltainen tausta. Tulostetekstille taustaväri on violetinharmaa.

 • Käytä koodissa, joko yksittäisrivisessä tai lohkoissa, mallinteita yhtenäisyyden takaamiseksi
 • Käytä tämän kaltaista syötemallinnetta:
  {{Input|3=Syöte|<nowiki>
  qdbus org.kde.NepomukServer /nepomukserver org.kde.NepomukServer.quit
  rm -r ~/.kde/share/apps/nepomuk
  rm -r ~/.kde4/share/apps/nepomuk
  nepomukserver</nowiki>}}
  Tämä näyttää tämän kaltaiselta:
  qdbus org.kde.NepomukServer /nepomukserver org.kde.NepomukServer.quit
  rm -r ~/.kde/share/apps/nepomuk
  rm -r ~/.kde4/share/apps/nepomuk
  nepomukserver


 • Tuloste toimii samalla tavalla:
  {{Output|3=Tuloste|<nowiki>päätetuloste näytetään 
  myös koodina, 
  mutta harmaalla taustalla</nowiki>}}
  mikä näyttää seuraavana
  päätetuloste näytetään 
  myös koodina, 
  mutta harmaalla taustalla
noframe
 
Huomaa
Huomaa 3=Kotoistettu teksti|<nowiki>-käyttö joissakin teksteissä </nowiki> sellaisten tilanteiden välttämiseksi, jotka rikkovat näyttömuodon
 • Syöte- tai tulostemallinteen alkaminen rivinvaihdolla rikkoo näyttömuodon, jos se on luetteloiden sisällä. Jatka vain samalla rivillä, jos sinun täytyy korjata tämä.
 • Voit myös yhdistää syöte/tulostealueet GeSHi-syntaksikorostamiseen. Syötealue, kuten tämä
  {{Input|<syntaxhighlight lang="php" rivi>
  # Alusta yhteinen koodi
  $preIP = dirname( __FILE__ );
  require_once( "$preIP/includes/WebStart.php" );
  </syntaxhighlight>}}
antaa tulokseksi
# Alusta yhteinen koodi
$preIP = dirname( __FILE__ );
require_once( "$preIP/includes/WebStart.php" );
 • Yksittäiset koodisanat voidaan pitää rivin sisällä käyttäen
  <code></code>
  Se näyttää tämän näköisen koodin.
 • <tt> </tt>
  on hyödyllinen näytettäessä tiedostonimiä ja polkuja. Se näyttää tältä: a/path/to/here

Lohkolainaukset

Tageja <blockquote> ja </blockquote> pitäisi käyttää, kun lainataan muiden töitä tai muita sivuja. Tämä tuottaa tasasuhteisen kursiivifontin, joka sisältää täytemerkkejä.

Tässä on näyttöesimerkki, jonka saat käyttämällä lohkolainaustageja.

Teksti kappaleotsakkeissa

Vaikka yllä olevat kriteerit saattoivat täyttyä, älä käytä vahvistettua tekstiä kappaleotsakkeissa tai linkeissä.

Tekstiä Tiedot-, Huomaa-, Vihje- ja Varoitusmallinteissa

Vahvennettua tekstiä pitäisi välttää näiden mallinteiden sisäisessä tekstissä. Painottamiseen voidaan yhä käyttää kursiivia tekstiä - käytä sitä säästeliäästi vaikutuksen maksimoimiseksi.

Luettelot

Voit käyttää erilaisia luetteloja sivuillasi — etumerkillisiä, numeroituja tai alkioituja. Lisätietoja löytyy Työkalupakki-sivulta.

Asioiden pitäminen yhdessä

Tekstin kirjoittamisen jälkeen jotain markup-merkkejä lisätään automaattisesti kotoistamisjärjestelmään. Tämä tarkoittaa, että milloin näet tyhjän rivin, se aloittaa uuden yksikön. Kun teksti esitellään kotoistajille, he näkevät sen tyypillisesti yksi yksikkö kerrallaan, joten on tärkeää olla jättämättä tyhjiä rivejä keskelle sellaista tekstiä, jota tulisi käsitellä yhtenä yksikkönä. Normaalisti koko kappale pitäisi pitää yhdessä yksikössä; ja missään oloissa lausetta ei pitäisi jakaa kahteen yksikköön!

Jos tarvitset rivinvaihdon kesken kappaletta, suositeltavampi tapa saavuttaa se rikkomatta kappaletta on käyttää <br /> sen rivin lopussa, jossa haluat rivinvaihdon tapahtuvan (ei uuden rivin alussa). Jos tarvitse tilaa rivien väliin, lisää <br /><br />.

Parittomat sulkeet

Kotoistamisjärjestelmä merkitsee jokaisen kotoistetun yksikön kotoistamattomaksi, jos se sisältää minkään tyyppisiä parittomia sulkumerkkejä. Jos tarvitset parittomia sulkumerkkejä tekstissäsi, lisää parillinen sulkumerkki kommenttitagiin, kuten tämä, like this:

<!-- }} -->{{ Rivi 

Tonen rivi}}<!-- {{ -->

Tämä koskee kaiken tyyppisiä sulkeita, jopa tavallisia kaarisulkeita. (Tietysti on tavallisesti parempi välttää tyhjiä rivejä markup-yksikön sisällä - katso Asioiden pitäminen yhdessä.)

Erikoistunnisteet

 • <keycap> ja </keycap> tarkoittaa (näppäimistön) näppäinnimiä, esim.: Enter
 • <keycap></keycap> voidaan myös käyttää samanaikaisesti käytettävän näppäinryhmän ympärillä, esim.: Ctrl + Alt + F1 virtuaalipääteikkunan käynnistämiseksi. (Huomaa, että "(space)+(space)" käytetään linkittämään näppäimet, joita painetaa samanaikaisesti).
 • Valikkovalintojen sarjojen pitäisi käyttää <menuchoice> ja </menuchoice> esimerkiksi View -> Message List -> Aggregation -> Standard Mailing List
 • Yleensä, jos käyttäjän on valittava elementti, vaikkakin se ei ole valikko, <menuchoice></menuchoiсe> -markup-merkintää pitäisi käyttää.

Pulmallinen putkisymboli

Joissakin tilanteissa putkisymbolia ei voida käyttää - esimerkiksi annettaessa parametreja mallinteessa - koska sillä on järjestelmämerkitys. Sellaisissa tapauksissa käytä {{!}}. Esimerkiksi, jos haluat näyttää komentorivin, joka sisältää putkimerkin käyttäen {{Input|...}}-mallinnetta, yksinkertaisin tapa tehdä se on: {{Input|1=cmd1 {{!}} cmd2}} mikä näyttää
cmd1 | cmd2

Jos vain kirjoitat {{Input|1=cmd1 | cmd2}} saat sen sijaan
 cmd2
,

jossa pulmana on, että cmd2 nähdään mallinteen toisena parametrina, mitä ei tässä tapauksessa käytetä.

Monissa tapauksissa voit myös sulkea putkimerkin sisältävän merkin tagien <nowiki>... </nowiki> väliin, kuten tämä {{Input|1=<nowiki>cmd1 | cmd2</nowiki>}}, joka myös näyttää
cmd1 | cmd2

Kotoistettava sisältö

Kaikki kotoistettava teksti on <translate> ja </translate> tagin sisällä. Useimmissa tapauksissa kun jonkun kuvan pitäisi sisältyä kotoistettavaan lohkoon, koska joskus on välttämätöntä käyttää kotoistettu kuvaversio asian selittämiseksi. Peukalosääntö on "Jos epäilet, sisällytä se!".


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.