Revision history of "Translations:Translate a Page/9/cs"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 16:43, 31 August 2011Fanys12 talk contribs 145 bytes +145 Created page with "* V '''Přeložit stránku''' nastav <menuchoice>Zobrazit všechny nepřeložené zprávy</menuchoice> na prvním místě v rozbalovacím seznamu"
-->