Revision history of "Translations:Translate a Page/9/cs"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:43, 31 August 2011Fanys12 (talk | contribs). . (145 bytes) (+145). . (Created page with "* V '''Přeložit stránku''' nastav <menuchoice>Zobrazit všechny nepřeložené zprávy</menuchoice> na prvním místě v rozbalovacím seznamu")