Revision history of "Translations:Translate a Page/23/cs"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 17:10, 31 August 2011Fanys12 (talk | contribs). . (256 bytes) (+256). . (Created page with "Poznámka: "můj jazyk" se pokusí načíst přeloženou verzi stránky jazyku, který jsi nastavil ve tvém uživatelském nastavení. Pokud se to nezdaří, načte to ANglický...")