Revision history of "Translations:Translate a Page/20/cs"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 17:02, 31 August 2011Fanys12 (talk | contribs). . (296 bytes) (+296). . (Created page with "Pro pořádek, Uživatelská fáze má seznamy schválených překladů kategorií. Překladové týmy mohou považovat podobné seznamy jako užitečné. Podobné tabulky mohou ...")