Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:53, 31 August 2011Fanys12 (talk | contribs). . (167 bytes) (+167). . (Created page with "Typickým příkladem je <nowiki>right|160px</nowiki>. Tvoří to systém nápovědy jak zobrazit obrázek. Nic z toho není přeloženo.")