Revision history of "Translations:Translate a Page/12/cs"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 16:46, 31 August 2011Fanys12 talk contribs 125 bytes +125 Created page with "* Zadat překlad - překlad pomocí Google Translator je zobrazet jako pomůcka, ale Tvůj ruční překlad bude preferován."