Revision history of "Translations:Toolbox/76/fi"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:45, 21 August 2011Centerlink (talk | contribs). . (239 bytes) (+239). . (Created page with "Paras tapa viitata kuvakkeisiin graafisessa käyttöliittymässä on näyttää ne tekstissä. Tämä voidaan tehdä mallinteessa kuten tämä: <code><nowiki>{{Icon|list-add}}</n...")