Revision history of "Translations:Toolbox/13/fi"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:49, 21 August 2011Centerlink talk contribs 270 bytes +270 Created page with ":"''':'''" käytetään sisennyksenä, ja sitä käytettiin useita kertoja joillakin vanhoilla sivuilla. Tämä on vanhentunut, ja aiheuttaa joitakin pulmia, joten monikerrat tu..."